Welsh Government

Adnoddau hyfforddi

Offer a Thempledi Arfer Clinigol Da (GCP)

Rhestr Wirio Apwyntiad

Offeryn Archwilio Cydsynio

Offeryn Archwilio Dirprwyo

Cofnodydd Dirprwyo Dyletswyddau

Cofnodydd Olrhain Dogfennau

Nodyn Ffeil

Cyfarwyddiadur GCP

Templed Cynnwys Ffeil Safle’r Ymchwilydd (CTIMP)

Templed Cynnwys Ffeil Safle’r Ymchwilydd (heblaw am CTIMP)

Cofnod Arolygiaeth Cynnwys y Cyhoedd

Templed CV Ymchwil

Coeden Penderfyniadau Adrodd ar Ddiogelwch

Offeryn Archwilio Data Ffynhonnell

Cofnodydd Hyfforddiant Penodol i Astudiaeth

Cofnodydd Rhoi Cyflenwadau i Astudiaeth

Crynodeb o Sgwrs Dros y Ffôn

Cofnodydd Dyrannu Triniaethau

Cyflwyniadau sylfaenol GCP:

Mae’r gyfres a ganlyn o sleidiau hyfforddi sylfaenol wedi’u creu i’w defnyddio gan y rheini sy’n gweithio ar agweddau ar astudiaeth ymchwil o fewn eu rôl arferol o ddydd i ddydd, er enghraifft staff fferyllol sy’n rhoi cyffuriau ar bresgripsiwn, y rheini sy’n rhoi cyffur astudiaeth, a staff patholeg. Mae’r hyfforddiant hwn yn berthnasol i staff nad ydyn nhw’n gweithio fel rhan o dîm astudiaeth uniongyrchol y dyrennir dyletswyddau iddyn nhw ar y cofnodydd dyrannu; gwelwch Weithdrefn Weithredu Safonol Hyfforddiant GCP Cymru gyfan. Gallwch chi argraffu’r sleidiau ar gyfer eich ffolder hyfforddi, i’w defnyddio fel cofnod o’ch hyfforddiant eich hun; mae’n bosibl y caiff y sleidiau hyn eu newid ac maen nhw at ddefnydd personol yn unig.

Adnoddau eraill:

Mae Ffeithlen Ymwybyddiaeth o Ymchwil newydd ar gael

Dylai hyfforddiant Arfer Clinigol Da fod yn briodol a chymesur â rolau staff a’r gweithgareddau sy’n mynd rhagddyn nhw. Mae gweithdrefn weithredu safonol Cymru gyfan ar hyfforddiant Arfer Clinigol Da yn disgrifio lefelau’r hyfforddiant sy’n ofynnol ar gyfer gwahanol rolau staff. Mae’r weithdrefn yn dweud mai penderfyniad yr adran Y&D a/neu’r noddwr o safbwynt busnes lleol ydy gofynion hyfforddiant yn y pen draw, ond mae’n manylu ar atebion hyfforddiant amgen sydd ar gael i wahanol grwpiau.

Daw staff sy’n gweithio mewn amgylchedd ymchwil, ond nad ydyn nhw’n chwarae rhan uniongyrchol yn yr ymchwil ei hun, o fewn y grŵp ‘ymwybodol o ymchwil’. Nid oes gofyn iddyn nhw gael hyfforddiant Arfer Clinigol Da llawn ond mae angen iddyn nhw gael dealltwriaeth o’r hyn sy’n digwydd o’u hamgylch. Mae’r weithdrefn yn dweud y gellir cynnal rhyw fath o drafodaeth neu hyfforddiant mewnol yn lle.

Mae ein hadborth yn dangos y byddai llawer o ymchwilwyr yn hoffi cael ffeithlen barod y gallan nhw ei defnyddio o fewn eu timau i hyfforddi eu staff ymwybodol o ymchwil. Rydyn ni wedi gwrando ar yr adborth hwn ac wedi creu ein Ffeithlen Ymwybyddiaeth o Ymchwil i ddiwallu’r angen hwn. Lawrlwythwch y ffeithlen nawr.

Mae tîm hyfforddiant Canolfan Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn darparu rhaglen hyfforddiant o ansawdd uchel sy’n rhad ac am ddim i staff ymchwil ledled Cymru, i gefnogi astudiaethau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol rhagorol. Mae’r tîm wedi cynhyrchu llyfryn rhad ac am ddim y mae’n bosibl ei lawrlwytho ac sy’n cynnwys gwybodaeth am: ardystio datblygiad proffesiynol parhaus, pwy sy’n gallu defnyddio’r rhaglen hyfforddi, enghreifftiau o gyrsiau a ddarperir a manylion cyswllt y tîm. Gallwch chi lawrlwytho’r llyfryn yma.

Deall y jargon – Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Adnoddau “paratoi dogfennaeth astudiaeth” yr Awdurdod Ymchwil Iechyd (HRA) 

Siarad â chleifion am hap-dreialon wedi’u rheoli

Mae Canolfan Ymchwil ac Addysg Deilliannau Iechyd Sussex wedi datblygu set o fideos i gynorthwyo â hyfforddi staff mewn sut i siarad am ymchwil â chleifion. Mae rhagor o wybodaeth a detholiad o glipiau fideo i’w gweld ar eu gwefan

Darparwyr dysgu a datblygu:

Academi Wales
Academi Wales ydy’r ganolfan rhagoriaeth mewn arwain a rheoli gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Sefydlwyd Academi Wales ym mis Medi 2012 fel rhan o bortffolio Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru ar gyfer llywodraeth leol a gwasanaethau cyhoeddus.

Prifysgol De Cymru – Datblygiad proffesiynol
Yn cyflenwi profiadau dysgu gweddnewidiol, â’r bwriad o ddiwallu anghenion ein cleientiaid. Uwchsgilio a chreu siwrneion dysgu.

Gwybodaeth, hyfforddiant, datblygiad ac adnoddau gofal cymdeithasol

Sefydliadau:

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru https://www.walessscr.org/cy/

Gofal Cymdeithasol Cymru https://gofalcymdeithasol.cymru/ gyda dolenni ar y wefan i Brifysgolion ar draws Cymru sy’n cynnig cyrsiau

Social Care Institute for Excellence https://www.scie.org.uk/

Ar-lein:

Coursera: Cyrsiau Agored Enfawr Ar-lein/cyrsiau rhad ac am ddim https://www.coursera.org/courses?languages=en&query=free+courses

Alison: cyrsiau rhad ac am ddim https://alison.com/courses/humanities?locale=en&

SOAS: Prifysgol Llundain https://www.soas.ac.uk/library/resources/ble/

Prifysgol Sheffield: llyfrgell adnoddau https://www.sheffield.ac.uk/library/cdfiles/caredata

Prifysgol Caeredin – Cyflwyniad i ddulliau ymchwil gymdeithasol https://www.edx.org/course/introduction-social-research-methods-edinburghx-socrmx