Welsh Government

Ein cynlluniau ariannu ni

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n rhedeg nifer o gynlluniau â’r bwriad o ysgogi rhagoriaeth a chefnogi meithrin gallu mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol. Os oes gennych chi gwestiynau ynglŷn ag ariannu, cysylltwch â: healthandcareresearchgrants@gov.wales 

Galwadau ar agor:

Dyfarniad Ysgoloriaeth Gofal Cymdeithasol PhD

Dyddiadau Lansio Cynlluniau Ariannu 2018 - 2020

Mae gwybodaeth am ddyddiadau lansio cynlluniau ariannu ar gael yma:
Dyddiadau Lansio Cynlluniau Ariannu 2018 - 2020

Cael gwybod mwy am ein cynlluniau ariannu

Cliciwch ar y teitlau isod i gael gwybod mwy am yr amrediad llawn o gynlluniau ariannu.

Sylwch fod y cynlluniau ariannu hyn ar gau i geisiadau ar hyn o bryd, oni bai y nodir yn wahanol.

Statws Presennol yr Alwad

Bydd yr alwad nesaf am geisiadau ar agor ym mis Medi 2019.

Cylch Gwaith y Cynllun                                        

Nod y Gymrodoriaeth yw meithrin cymhwysedd ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol trwy gefnogi unigolion i ddod yn ymchwilwyr annibynnol ac ymgymryd â phrosiectau ymchwil o ansawdd uchel. Gwahoddir ceisiadau oddi wrth unigolion sy’n gweithio ar draws unrhyw sector neu ddisgyblaeth wyddonol i wneud ymchwil a fydd o fudd i gleifion, y cyhoedd, defnyddwyr gwasanaeth a/neu ofalwyr yng Nghymru.

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos sut y bydd eu gwaith o fudd i gleifion, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, a sut y bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu i’r darpar gymrawd. Mae disgwyl i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth o ymrwymiad clir i yrfa ymchwil a dangos sut y bydd y dyfarniad yn cefnogi’r potensial i ddod yn ymchwilydd annibynnol.

Cymhwystra ar gyfer y Cynllun

Cyfeiriwch at ganllawiau’r flwyddyn berthnasol ar gyfer yr alwad i gael y meini prawf cymhwystra; mae rhai dyfarniad 2017 i’w cael yma

Adolygir cymhwystra cyn pob galwad. Mae’r meini prawf presennol yn cynnwys:

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio mewn sefydliad yng Nghymru adeg ymgeisio.
 • Gellir ymgymryd â chymrodoriaethau yn amser llawn dros 3 blynedd (100% WTE), neu’n rhan-amser dros 4 blynedd (75% WTE) neu 5 mlynedd (60% WTE).
 • Rhaid i ymgeiswyr fod â PhD, neu ddoethuriaeth broffesiynol arall seiliedig ar ymchwil mewn maes sy’n gysylltiedig ag iechyd a gofal cymdeithasol (bydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru hefyd yn derbyn ceisiadau oddi wrth Ymgeiswyr sydd wedi cyflwyno’u thesis PhD, neu debyg, i’w sefydliad i gael ei asesu).
 • Rhaid i ymgeiswyr fod â Mentor Academaidd sydd wedi’i enwi.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod â llai na 60 mis FTE o brofiad o ymchwil ôl-ddoethuriaeth adeg ymgeisio.
 • Rhaid i geisiadau fod yn berthnasol i o leiaf un o’r meysydd polisi â blaenoriaeth a restrir yn nogfennaeth yr alwad neu, fel rhan o thema Galwad Cymrodoriaeth Ymchwil Iechyd 2017, byddai Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n croesawu’n enwedig ceisiadau sy’n rhoi sylw i’r cwestiwn ‘Ydy cyd-gynhyrchu’n gwneud gwasanaethau cyhoeddus yn fwy cynaliadwy?’
 • Rhaid i ymgeiswyr fod mewn sefyllfa i allu dechrau gweithgareddau erbyn 1 Hydref ym mlwyddyn berthnasol y dyfarniad.
 • Rhaid i geisiadau fod â chefnogaeth y Sefydliad Sy’n Lletya.

Crynodeb o’r Broses Asesu Ceisiadau

 1. Gwiriadau cymhwystra a chystadleurwydd sylfaenol* i sicrhau bod ceisiadau’n bodloni cylch gwaith yr alwad a’r cynllun, ac yn bodloni meini prawf sydd eu hangen i symud ymlaen i asesiad llawn;
 2. Panel Llunio Rhestr Fer yn asesu ceisiadau.
 3. Anfon ceisiadau ar y rhestr fer i gael adolygiad allanol gan gymheiriaid a’r cyhoedd cyn i’r Panel Cymrodoriaeth Ymchwil Iechyd alw’r cais am gyfweliad.
 4. Y Panel yn gwneud argymhellion ynglŷn ag ariannu i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

*Sylwch: Mae ‘ddim yn gystadleuol’ yn golygu nad yw cynnig o safon ddigon uchel i’w ddwyn ymlaen i’w asesu ymhellach.

Sut i Wneud Cais

Mae’r alwad hon nawr ar gau. Mae sampl o ffurflen gais ar gael i gyfeirio ati yn unig, ac fe adolygir hon cyn pob galwad.

Deilliannau Ariannu

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â: +44 (0)23 8059 1925 (peiriant ateb 24 awr) neu e‑bost: wales@soton.ac.uk.

Statws Presennol yr Alwad

Bydd yr alwad nesaf am geisiadau ar agor ym mis Medi 2020.

Cylch Gwaith y Cynllun

Nod y Gymrodoriaeth yw meithrin gallu ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol trwy gefnogi unigolion i ddod yn ymchwilwyr annibynnol ac ymgymryd â phrosiectau ymchwil o ansawdd uchel. Gwahoddir ceisiadau oddi wrth unigolion sy’n gweithio ar draws unrhyw sector neu ddisgyblaeth wyddonol i wneud ymchwil a fydd o fudd i gleifion, y cyhoedd, defnyddwyr gwasanaeth a/neu ofalwyr yng Nghymru.

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos sut y bydd eu gwaith o fudd i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, a sut y bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu i’r darpar gymrawd. Mae disgwyl i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth o ymrwymiad clir i yrfa ymchwil a dangos sut y bydd y dyfarniad yn cefnogi’r potensial i ddod yn ymchwilydd annibynnol.

Cymhwystra ar gyfer y Cynllun

Adolygir cymhwystra cyn pob galwad. Mae’r meini prawf presennol yn cynnwys:

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio mewn sefydliad yng Nghymru adeg ymgeisio.
 • Gellir ymgymryd â chymrodoriaethau yn amser llawn dros 3 blynedd (100% WTE), neu’n rhan-amser dros 4 blynedd (75% WTE) neu 5 mlynedd (60% WTE).
 • Rhaid i ymgeiswyr fod â PhD, neu ddoethuriaeth broffesiynol arall seiliedig ar ymchwil mewn maes sy’n gysylltiedig ag iechyd a gofal cymdeithasol (bydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru hefyd yn derbyn ceisiadau oddi wrth Ymgeiswyr sydd wedi cyflwyno’u thesis PhD, neu debyg, i’w sefydliad i gael ei asesu).
 • Rhaid i ymgeiswyr fod â Mentor Academaidd sydd wedi’i enwi.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod â llai na 60 mis FTE o brofiad o ymchwil ôl-ddoethuriaeth adeg ymgeisio.
 • Rhaid i geisiadau fod yn berthnasol i o leiaf un o’r meysydd polisi â blaenoriaeth a restrir yn nogfennaeth yr alwad.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod mewn sefyllfa i allu dechrau gweithgareddau erbyn 1 Hydref ym mlwyddyn berthnasol y dyfarniad.
 • Rhaid i geisiadau fod â chefnogaeth y Sefydliad Sy’n Lletya.

Cyfeiriwch at ganllawiau’r flwyddyn berthnasol ar gyfer yr alwad i gael rhestr ddiweddar, gynhwysfawr o’r meini prawf.

Crynodeb o’r Broses Asesu Ceisiadau

 1. Gwiriadau cymhwystra a chystadleurwydd sylfaenol* i sicrhau bod ceisiadau’n bodloni cylch gwaith yr alwad a’r cynllun, ac yn bodloni meini prawf sydd eu hangen i symud ymlaen i asesiad llawn;
 2. Panel Llunio Rhestr Fer yn asesu ceisiadau.
 3. Anfon ceisiadau ar y rhestr fer i gael adolygiad allanol gan gymheiriaid a’r cyhoedd cyn i’r Panel Cymrodoriaeth Ymchwil Gofal Cymdeithasol alw’r cais am gyfweliad.
 4. Y Panel yn gwneud argymhellion ynglŷn ag ariannu i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

*Sylwch: Mae ‘ddim yn gystadleuol’ yn golygu nad yw cynnig o safon ddigon uchel i’w ddwyn ymlaen i’w asesu ymhellach.

Sut i Wneud Cais

Mae’r alwad hon nawr ar gau. Mae sampl o ffurflen gais ar gael i gyfeirio ati yn unig, ac fe adolygir hon cyn pob galwad.

Deilliannau Ariannu

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â: +44 (0)23 8059 1925 (peiriant ateb 24 awr) neu e‑bost: wales@soton.ac.uk.

Statws Presennol yr Alwad

Mae’r Dyfarniad Ysgoloriaeth Gofal Cymdeithasol PhD nawr ar agor i geisiadau.

Cylch Gwaith y Cynllun

Mae’r Ysgoloriaeth Gofal Cymdeithasol yn ariannu unigolion dawnus i ymgymryd ag ymchwil ac astudiaeth sy’n arwain at gymhwyster PhD.

Mae’r cynllun yn cefnogi meithrin gallu mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol trwy ariannu prosiectau ymchwil o ansawdd uchel sy’n darparu tystiolaeth gadarn eu bod nhw’n mynd i’r afael ag anghenion gofal cymdeithasol defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a’r boblogaeth ehangach, a/neu waith trefnu a chyflenwi gwasanaethau gofal cymdeithasol effeithlon ac effeithiol yng Nghymru.  

Mae’r Dyfarniad yn croesawu ceisiadau ar thema a cheisiadau di-thema.

Ceisiadau ar thema: Y meysydd blaenoriaeth a nodir ar gyfer y Dyfarniad hwn ydy ‘Gofal a Chymorth yn y Cartref’; ‘Dementia’ a ‘Plant sy’n derbyn gofal’, gyda ffocws ar atal ac ymyrraeth gynnar. Mae’r rhain wedi’u henwebu fel blaenoriaethau ymchwil allweddol yn seiliedig ar bolisi Llywodraeth Cymru ac i alinio â’r ffocws ar ymchwil a gwelliant ar gyfer Gofal Cymdeithasol Cymru.

Y Broses Ymgeisio ac Asesu

Mae’r broses ymgeisio ac asesu ar gyfer galwad 2019 wedi’i datblygu gydag Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cymhwystra ar gyfer y Cynllun

Adolygir cymhwystra cyn pob galwad. Mae’r meini prawf presennol yn cynnwys:

 • Rhaid i’r Sefydliad Sy’n Lletya fod wedi’i leoli yng Nghymru.
 • Rhaid i’r ceisiadau ddod oddi wrth y Goruchwyliwr PhD arfaethedig, a ddiffinnir fel yr Ymgeisydd ar gyfer y cynllun hwn ac a fydd yn recriwtio’r Myfyriwr. Pan dderbynnir dyfarniad, rhaid i’r Ymgeiswyr llwyddiannus recriwtio Myfyriwr addas i’r prosiect erbyn y dyddiad cau a nodir yn nogfennaeth yr alwad.
 • Rhaid i geisiadau fod â chefnogaeth y Sefydliad Sy’n Lletya.
 • Rhaid i’r Ymgeiswyr fod mewn sefyllfa i sicrhau y gallan nhw ddechrau’r Ysgoloriaethau erbyn y dyddiad cau a nodir yn nogfennaeth yr alwad berthnasol.
 • Ni all myfyrwyr sydd wedi’u recriwtio fod wedi’u cofrestru ar y pryd â phrifysgol ar gyfer cwrs o astudiaethau sy’n arwain at gymhwyster PhD.
 • Gellir ymgymryd ag ysgoloriaethau yn amser llawn dros gyfnod o dair blynedd neu’n rhan-amser dros 6 blynedd (50% WTE).

Cyfeiriwch at ganllawiau’r flwyddyn berthnasol ar gyfer yr alwad i gael rhestr ddiweddar, gynhwysfawr o’r meini prawf.

Sut i Wneud Cais

Cliciwch yma i gael ffurflen gais a nodiadau cyfarwyddyd.

Deilliannau Ariannu

Ar ddod yn fuan

Mae Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru wrthi’n adolygu’r Pwyllgor Ysgoloriaeth Gofal Cymdeithasol ar hyn o bryd.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â:

Mrs Maria Davis, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe: a.m.davis@swansea.ac.uk /  01792 295309

Statws Presennol yr Alwad

Bydd yr alwad nesaf am geisiadau ar agor ym mis Ionawr 2020.

Cylch Gwaith y Cynllun

Mae’r Ysgoloriaeth Iechyd yn ariannu unigolion dawnus i ymgymryd ag ymchwil ac astudiaeth sy’n arwain at gymhwyster PhD.

Mae’r cynllun yn cefnogi meithrin gallu mewn ymchwil iechyd a gofal trwy ariannu prosiectau ymchwil o ansawdd uchel sy’n darparu tystiolaeth gadarn eu bod yn mynd i’r afael ag anghenion iechyd a gofal defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a’r boblogaeth ehangach, a/neu waith trefnu a chyflenwi gwasanaethau effeithlon ac effeithiol yng Nghymru.  

Mae’n bosibl i’r galwadau am ysgoloriaeth gynnwys themâu amserol sy’n alinio â blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru, a fydd yn cael eu nodi yn nogfennaeth yr alwad. Lle bo hyn yn berthnasol, gall ymgeiswyr wneud cais i’r cynllun cyffredinol neu’n benodol i’r alwad ar thema.

Y Broses Ymgeisio ac Asesu

Mae’r broses ymgeisio ac asesu ar gyfer galwad 2018 yn cael ei datblygu. Gellir gweld y Pwyllgor Ysgoloriaeth diweddaraf yma.

Cymhwystra ar gyfer y Cynllun

Adolygir cymhwystra cyn pob galwad. Mae’r meini prawf presennol yn cynnwys:

 • Rhaid i’r Sefydliad Sy’n Lletya fod wedi’i leoli yng Nghymru.
 • Rhaid i’r Ymgeisydd fod yn gweithio yn y Sefydliad Sy’n Lletya adeg ymgeisio.
 • Rhaid i geisiadau fod â chefnogaeth y Sefydliad Sy’n Lletya.
 • Rhaid i Ymgeiswyr fod mewn sefyllfa i sicrhau y gallan nhw ddechrau ysgoloriaethau erbyn 1 Hydref.
 • Rhaid i geisiadau fynd i’r afael ag o leiaf un o’r meysydd blaenoriaeth a restrir yn y ffurflen gais, neu thema benodol yr alwad.
 • Rhaid i’r Myfyriwr gael ei ariannu’n gyfan gwbl ar gyfer y prosiect hwn gan Ddyfarniad Ysgoloriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.
 • Ni ellir defnyddio’r cynllun hwn i ariannu rhan o gwrs astudiaethau sydd eisoes yn bodoli sy’n arwain at gymhwyster PhD.

Cyfeiriwch at ganllawiau'r flwyddyn berthnasol ar gyfer yr alwad i gael rhestr ddiweddar, gynhwysfawr o’r meini prawf.

Sut i Wneud Cais

Mae’r Dyfarniad Ysgoloriaeth Iechyd PhD nawr ar gau i geisiadau

Deilliannau Ariannu

Archif Ymchwil a Ariennir – ar ddod yn fuan

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch ag Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn: Healthandcareresearchgrants@gov.wales

Statws Presennol yr Alwad

Mae’r Cynllun Ariannu Ymchwil: Grant Iechyd nawr ar gau ar gyfer ceisiadau.

Cylch Gwaith y Cynllun

Nod y Cynllun Ariannu Ymchwil: Grant Iechyd yw meithrin gallu ym maes ymchwil iechyd trwy ariannu prosiectau ymchwil o ansawdd uchel. Bydd y prosiectau hyn yn dangos tystiolaeth gadarn eu bod yn amlwg yn berthnasol i gleifion, y cyhoedd, defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, a/neu’r sefydliad ac i gyflenwi gofal iechyd effeithiol yng Nghymru. Mae galwadau am geisiadau fel rheol yn cynnwys briff ‘ar thema’, sy’n cwmpasu themâu allweddol sy’n berthnasol i flaenoriaeth polisi Llywodraeth Cymru.

Bydd y cynllun yn cefnogi ymchwil drosiadol drwodd i ymchwil gymhwysol, gan gynnwys cyfnodau cynnar datblygu ymyriad, lle bydd y wybodaeth a ddaw i’r fei o’r astudiaethau rhagarweiniol hyn yn darparu’r dystiolaeth wrth wraidd profion peilot a gwerthusiadau yn y dyfodol.

Dylai pob ymgeisydd, gan gynnwys y rheini sydd eisiau gwneud ymchwil drosiadol gynnar, ddatgan yn eglur effaith debygol eu darganfyddiadau yn y tymor byr a chanolig, a sut y bydd y rhain yn arwain at welliannau mewn gofal iechyd a / neu fudd cleifion / y cyhoedd.

Cymhwystra ar gyfer y Cynllun

Adolygir cymhwystra cyn pob galwad. Mae’r meini prawf presennol yn cynnwys:

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio mewn sefydliad yng Nghymru adeg ymgeisio.
 • Rhaid i’r cyfnod yr ymgeisir am gyllid ar ei gyfer fod yn llai na 24 mis, a ni ddylid ymgeisio am fwy o gyllid na’r gyllideb sydd wedi’i nodi yn nogfennaeth yr alwad.
 • Rhaid i geisiadau fod â chefnogaeth y sefydliad sy’n lletya.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod â PhD, MD y DU, neu ddoethuriaeth broffesiynol seiliedig ar ymchwil mewn maes sy’n gysylltiedig ag iechyd, adeg ymgeisio.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod â llai na 60 mis o brofiad o ymchwil ôl-ddoethuriaeth (heb gynnwys, o bosibl, pethau fel seibiannau gyrfa, absenoldeb mamolaeth/tadolaeth a salwch).
 • Rhaid i ymgeiswyr ar ddechrau eu gyrfa fod â chefnogaeth Pen Gydymgeisydd sy’n uwch ymchwiliwr.

Cyfeiriwch at ganllawiau'r flwyddyn berthnasol ar gyfer yr alwad i gael rhestr ddiweddar, gynhwysfawr o’r meini prawf.

Y Broses Asesu Ceisiadau

 1. Gwiriadau cymhwystra a chystadleurwydd sylfaenol* i sicrhau bod ceisiadau’n bodloni cylch gwaith yr alwad a’r cynllun, ac yn bodloni meini prawf sydd eu hangen i symud ymlaen i asesiad llawn;
 2. Panel Blaenoriaethu Cymru Gyfan, sy’n cynnwys aelodau o Lywodraeth Cymru, y gwasanaeth iechyd a’r cyhoedd, yn adolygu pwysigrwydd yr ymchwil arfaethedig i gleifion, y cyhoedd a GIG Cymru. Dim ond y ceisiadau hynny a ystyrir yn ddigon pwysig sy’n mynd ymlaen i’r cam nesaf.
 3. Adolygiad Gwyddonol gan Gymheiriaid a’r Cyhoedd ac asesiad annibynnol Bwrdd Ariannu’r Cynllun Ariannu Ymchwil. Y Panel Ariannu’n gwneud argymhellion ynglŷn ag ariannu i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

*Sylwch: Mae ‘ddim yn gystadleuol’ yn golygu nad yw cynnig o safon ddigon uchel i’w ddwyn ymlaen i’w asesu ymhellach.

Sut i Wneud Cais

Mae’r Grant Iechyd ar gau ar gyfer ceisiadau

Gellir lawrlwytho sampl o ffurflen gais i gyfeirio ati yn unig, ac fe adolygir hon cyn pob galwad.

Deilliannau Ariannu

Llyfrgell Ymchwil a Ariennir (ar ddod yn fuan)

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â: +44 (0)23 8059 1925 (peiriant ateb 24 awr) neu e‑bost: wales@soton.ac.uk.

Statws Presennol yr Alwad

Bydd yr alwad nesaf am geisiadau ar agor ym mis Medi 2019.

Cylch Gwaith y Cynllun

Nod y Cynllun Ariannu Ymchwil: Grant Gofal Cymdeithasol yw cefnogi meithrin gallu ym maes ymchwil gofal cymdeithasol trwy ariannu prosiectau ymchwil o ansawdd uchel. Bydd y prosiectau hyn yn dangos tystiolaeth gadarn eu bod yn amlwg yn berthnasol i ddefnyddwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol, gofalwyr, a/neu’r sefydliad ac i gyflenwi gwasanaethau gofal cymdeithasol effeithiol.

Anogir ymgysylltu â rhanddeiliaid gofal cymdeithasol eang gydol y broses ymchwil. Lle bo’n briodol, dylid cynnwys ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaeth i sicrhau’r potensial gorau oll i bobl fanteisio ar ddeilliannau’r ymchwil. Hefyd, anogir cydweithio agos rhwng sefydliadau academaidd a darparwyr gwasanaeth. Gall hyn ychwanegu gwerth a chynyddu’r effaith, trwy hwyluso a siapio’r ymchwil a gweithio gyda’r prosiect i gynyddu’r wybodaeth sy’n cael ei chyfnewid.

Anogir yn gryf timau ymchwil amlddisgyblaeth a phartneriaethau ymchwil sydd a wnelo â gofal cymdeithasol. Dylai pob ymgeisydd gynnwys cynllun lledaenu sy’n dangos yn glir sut y caiff negeseuon allweddol yn sgil yr ymchwil eu cyfleu’n effeithiol i lunwyr polisi gofal a chymorth cymdeithasol, sefydliadau a/neu unigolion.

Dylai ymgeiswyr hefyd ddatgan yn glir effaith debygol eu darganfyddiadau yn y tymor byr, canolig a hir ac esbonio sut y bydd y rhain yn arwain at welliannau i ofal a chymorth cymdeithasol a/neu lesiant defnyddwyr gwasanaeth/gofalwyr.

Cymhwystra ar gyfer y Cynllun

Adolygir cymhwystra cyn pob galwad. Mae’r meini prawf presennol yn cynnwys:

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio mewn sefydliad yng Nghymru adeg ymgeisio.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod â PhD, MD y DU neu ddoethuriaeth broffesiynol seiliedig ar ymchwil mewn maes sy’n gysylltiedig â gofal cymdeithasol (byddwn ni hefyd yn derbyn ceisiadau oddi wrth Ymgeiswyr sydd wedi cyflwyno’u thesis PhD, neu debyg, i’w sefydliad i gael ei asesu).
 • Rhaid i ymgeiswyr sy’n ymateb i’r alwad gyffredinol fod â llai na 60 mis o brofiad o ymchwil ôl-ddoethuriaeth (heb gynnwys, o bosibl, pethau fel seibiannau gyrfa, absenoldeb mamolaeth/tadolaeth a salwch).
 • Rhaid i ymgeiswyr sy’n ymateb i’r alwad gyffredinol fod â chefnogaeth Pen Gydymgeisydd sy’n uwch ymchwiliwr; bydd methu â darparu hyn yn atal eich cais rhag symud ymlaen.
 • Croesewir ceisiadau i’r alwad ar thema oddi wrth ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa (sef llai na 60 mis o brofiad o ymchwil ôl-ddoethuriaeth ers ennill eu cymhwyster doethurol) a’r unigolion hynny sydd â mwy na phum mlynedd o brofiad o ymchwil ôl-ddoethuriaeth.
 • Rhaid i’r cyfnod yr ymgeisir am gyllid ar ei gyfer fod yn llai na 24 mis.
 • Rhaid i gostau ymchwil prosiectau unigol fod yn llai na £250,000.
 • Rhaid i geisiadau fod â chefnogaeth y sefydliad sy’n lletya.

Cyfeiriwch at ganllawiau’r flwyddyn berthnasol ar gyfer yr alwad i gael rhestr ddiweddar, gynhwysfawr o’r meini prawf.

Y Broses Asesu Ceisiadau

 1. Gwiriadau cymhwystra a chystadleurwydd sylfaenol* i sicrhau bod ceisiadau’n bodloni cylch gwaith yr alwad a’r cynllun, ac yn bodloni meini prawf sydd eu hangen i symud ymlaen i asesiad llawn;
 2. Panel Blaenoriaethu Cymru Gyfan [pdf ar ddod yn fuan], sy’n cynnwys aelodau o Lywodraeth Cymru, gweithwyr proffesiynol a chomisiynwyr y gwasanaeth iechyd a’r cyhoedd, yn adolygu pwysigrwydd y cwestiwn ymchwil arfaethedig i bolisi, arfer, cleifion a’r cyhoedd. Dim ond y ceisiadau hynny a ystyrir yn ddigon pwysig sy’n cael eu hargymell ar gyfer adolygiad gwyddonol.
 3. Asesiad annibynnol Bwrdd Ariannu’r Cynllun Ariannu Ymchwil (yn cynnwys Adolygiad Gwyddonol gan Gymheiriaid a’r Cyhoedd). Mae’r Bwrdd Ariannu’n gwneud argymhellion ariannu i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar sail ansawdd gwyddonol y cynigion ymchwil.

*Sylwch: Mae ‘ddim yn gystadleuol’ yn golygu nad yw cynnig o safon ddigon uchel i’w ddwyn ymlaen i’w asesu ymhellach

Deilliannau Ariannu

Archif Ymchwil a Ariennir (ar ddod yn fuan)

Gwybodaeth Bellach a Sut i Ymgeisio

Cysylltwch â: +44 (0)23 8059 1925 (peiriant ateb 24 awr) neu e‑bost: wales@soton.ac.uk.

Statws Presennol yr Alwad

Bydd yr alwad nesaf am geisiadau ar agor ym mis Medi 2019.

Cylch Gwaith y Dyfarniad

Mae Dyfarniadau Amser Ymchwil Glinigol yn cynnig cyfle i staff y GIG wneud cais am amser wedi’i ddiogelu er mwyn cymryd rhan mewn gweithgaredd ymchwil. Mae hyn yn cefnogi nod Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru o feithrin cymhwysedd a gallu ymchwil yn GIG Cymru.

Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb amlwg mewn datblygu eu sgiliau ymchwil a dylen nhw fod yn anelu at fod naill ai’n Ben Ymchwilydd, yn arwain ymchwil o ansawdd uchel ar lefel leol, neu’n Brif Ymchwilydd, yn datblygu ac yn arwain astudiaethau ymchwil o ansawdd uchel ar lefel genedlaethol neu ryngwladol.

Mae Dyfarniadau Amser Ymchwil Glinigol ar agor i staff GIG Cymru, neu staff ar gontract â GIG Cymru (fel meddygon, deintyddion, nyrsys, bydwragedd, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, a gwyddonwyr clinigol) ym meysydd gofal sylfaenol, eilaidd neu gymunedol neu iechyd cyhoeddus.

Cymhwystra

Rhaid i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf a ganlyn:

 • Bod yn aelod o staff y GIG neu staff ar gontract â’r GIG (meddygon, deintyddion, nyrsys, bydwragedd, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, gwyddonwyr clinigol ac eraill) yn y GIG yng Nghymru, ym meysydd gofal sylfaenol, gofal eilaidd, gofal cymunedol neu iechyd cyhoeddus.
 • Bod â chefnogaeth Cyfarwyddwyr Clinigol ac Ymchwil a Datblygu perthnasol y sefydliad GIG sy’n eu cyflogi.
 • Bod â Goruchwyliwr/Goruchwylwyr Academaidd wedi’i enwi/wedi’u henwi sydd â chyswllt â grŵp ymchwil o ansawdd uchel.

Cyfeiriwch at ganllawiau’r flwyddyn berthnasol ar gyfer yr alwad i gael rhestr ddiweddar, gynhwysfawr o’r meini prawf, sydd i’w gweld yma: www.healthandcareresearch.gov.wales/news/clinical-research-time-award-2017/ 

Y Broses Ymgeisio ac Asesu

Yn gyntaf, bydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n asesu’r ceisiadau i weld a ydyn nhw’n gymwys. Yna, bydd panel o gyfarwyddwyr ac academyddion Ymchwil a Datblygu’r GIG yn asesu’r ceisiadau a ystyrir yn gymwys.

Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru fydd yn cadeirio’r Panel a fydd yn gwneud argymhellion ariannu i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Bydd y Panel yn asesu pob cais yn ôl y meini prawf a ganlyn:

 • ansawdd yr unigolyn;
 • ansawdd y gweithgareddau ymchwil arfaethedig;
 • angen cleifion/y cyhoedd a’r GIG ym meysydd y gweithgaredd penodedig;
 • ansawdd yr amgylchedd ymchwil a’r cydweithredwyr academaidd;
 • potensial a thrywydd yr ymgeisydd fel ymchwilydd;
 • ansawdd y goruchwyliwr academaidd;
 • eglurder a diben cynlluniau ôl-ddyfarniad;
 • cefnogaeth y Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu perthnasol a’r sefydliad GIG sy’n lletya.

Sut i Wneud Cais

Mae Dyfarniad Amser Ymchwil Glinigol ar gau ar gyfer ceisiadau.

Deilliannau Ariannu

 

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â: Healthandcareresearchgrants@gov.wales

Partneriaeth yw Cydweithrediad Cynyddu Gwaith Ymchwil (RCBC) rhwng chwe Phrifysgol yng Nghymru, wedi’i hariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae’n cynrychioli cyfle i ymchwilwyr newydd a phrofiadol ym meysydd nyrsio, bydwreigiaeth, fferylliaeth, gwyddor glinigol a phroffesiynau perthynol i iechyd, sicrhau cyllid i gynnal ymchwil.

Mae RCBC yn darparu cymorth a rennir ar gyfer amrywiaeth o gymrodoriaethau ar draws y llwybr ymchwil, gan gynnwys:

 • First into Research
 • Graddau Meistr
 • Prosiectau Doethuriaeth ac Ôl-ddoethuriaeth

Mae pawb y mae RCBC yn eu hariannu’n ymuno â’r Gymuned Ysgolheigion, sy’n cyfarfod chwe gwaith y flwyddyn. Mae’n darparu mentoriaid a dosbarthiadau meistr mewn dulliau ymchwil ac arweinyddiaeth ymchwil, gan gynnwys ymgysylltu â pholisi a dylanwadu arno. Anogir y 50 a mwy o gynfyfyrwyr RCBC i gadw mewn cysylltiad a rhwydweithio ag aelodau newydd.

Mae galwad Cymrodoriaeth First Into Research RCBC Cymru ar agor i geisiadau, a gallwch chi wneud cais yma.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth a manylion am alwadau ariannu, yna ewch i www.rcbcwales.org.uk a Twitter @RCBCWales.

Gallwch chi hefyd gysylltu â: marina.mcdonald@southwales.ac.uk / 01443 483070.

Statws Presennol yr Alwad

Bydd yr alwad nesaf am geisiadau ar agor ym mis Medi 2019.

Cylch Gwaith y Cynllun

Mae cynllun Ymchwil er Budd Cleifion a’r Cyhoedd (RfPPB) yn cefnogi meithrin cymhwysedd a gallu yn y GIG yng Nghymru (gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru) trwy ariannu ymchwil sy’n ymwneud ag arfer y gwasanaeth iechyd o ddydd i ddydd, ac sydd o fudd diffiniedig clir i gleifion a’r cyhoedd.

Mae prosiectau ymchwil a ariennir yn debygol o ddod o fewn meysydd gwerthuso technolegau gofal iechyd, ymchwil gwasanaeth iechyd ac ymchwil iechyd cyhoeddus, er na waherddir prosiectau mewn meysydd eraill o’r cynllun os ydyn nhw’n gyson â nodau RfPPB.

Cymhwystra ar gyfer y Cynllun

Adolygir cymhwystra cyn pob galwad. Mae’r meini prawf presennol yn cynnwys:

 • Mae unigolion sy’n gweithio mewn sefydliadau’r GIG yng Nghymru yn gymwys i ymgeisio. Gall cais oddi wrth sefydliad y GIG yng Nghymru gynnwys sefydliad academaidd sy’n bartner. Os yw’r sefydliad academaidd sy’n bartner y tu allan i Gymru, rhaid cyflwyno achos cryf sy’n dangos mai’r partner sydd wedi’i ddewis ydy’r un yn y sefyllfa orau i ddarparu’r mewnbwn academaidd i’r ymchwil y bwriedir ei gwneud.
 • Rhaid i’r Ymgeisydd Arweiniol fod mewn rôl sefydledig yn y GIG. Derbynnir contractau mygedol; fodd bynnag, os nad ydy prif gontract yr Ymgeisydd Arweiniol gyda sefydliad y GIG yng Nghymru, mae’n rhaid iddo fod wedi bod â rôl cyflenwi gwasanaeth yn y GIG am o leiaf chwe mis adeg ymgeisio.
 • Bydd disgwyl i’r Bwrdd Iechyd neu’r Ymddiriedolaeth GIG perthnasol gymeradwyo’r cais – bydd hyn yn cynnwys cadarnhau bod contract mygedol ar waith a bod yna ymrwymiad i gefnogi’r rheini â chontractau mygedol.
 • Gall gweithwyr iechyd gofal sylfaenol proffesiynol, er enghraifft, optometryddion, deintyddion a fferyllwyr, sy’n gweithio fel Darparwyr Gwasanaeth GIG, fod yn eithriad cyn belled ag y gellir cytuno ar drefniadau contractio amgen boddhaol. Cynghorir ymgeiswyr o’r proffesiynau hyn i gysylltu â swyddfa Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i drafod pethau cyn ymgeisio.

Cyfeiriwch at ganllawiau’r flwyddyn berthnasol ar gyfer yr alwad i gael rhestr ddiweddar, gynhwysfawr o’r meini prawf.

Y broses asesu ceisiadau

 1. Gwiriadau cymhwystra a chystadleurwydd sylfaenol i sicrhau bod ceisiadau’n bodloni cylch gwaith yr alwad a’r cynllun, ac yn bodloni meini prawf sydd eu hangen i symud ymlaen i asesiad llawn;
 2. Panel Blaenoriaethu Cymru Gyfan, sy’n cynnwys aelodau o Lywodraeth Cymru, gweithwyr proffesiynol a chomisiynwyr y gwasanaeth iechyd a’r cyhoedd, yn adolygu pwysigrwydd y cwestiwn ymchwil arfaethedig i bolisi, arfer, cleifion a’r cyhoedd. Dim ond y ceisiadau hynny a ystyrir yn ddigon pwysig sy’n cael eu hargymell ar gyfer adolygiad gwyddonol.
 3. Asesiad annibynnol Bwrdd Ariannu RfPPB (yn cynnwys Adolygiad Gwyddonol gan Gymheiriaid a’r Cyhoedd). Mae’r Bwrdd Ariannu’n gwneud argymhellion ariannu i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar sail ansawdd gwyddonol y cynigion ymchwil.

Sut i wneud cais

Mae’r alwad hon nawr ar gau ar gyfer ceisiadau.

Deilliannau ariannu

Archif Ymchwil a Ariennir (yn cynnwys prosiectau RfPPB sydd ar agor ac ar gau)

Gwybodaeth bellach

Cysylltwch â: +44 (0)23 8059 1925 (peiriant ateb 24 awr) neu e‑bost: wales@soton.ac.uk.

Back