Welsh Government

Astudiaethau Ymchwil yng Nghymru

Cyfeiriadur Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Cronfa ddata o’r gweithgarwch ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol sy’n mynd rhagddo ledled Cymru ydy Cyfeiriadur Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae’n cynnwys astudiaethau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol anfasnachol cymwys ac astudiaethau y mae’r diwydiant yn eu hariannu, astudiaethau Llwybr i Bortffolio, biobanciau a chofrestrfeydd data ymchwil.

Os oes gennych chi astudiaeth neu weithgaredd ymchwil rydych chi’n meddwl y dylid ei gynnwys yn y Cyfeiriadur Ymchwil, yna ewch i’n tudalen Cymorth.

Gweld yr astudiaethau

Dilynwch y dolenni isod i weld y rhestr bresennol o ymchwil sydd ar waith ym mhob categori o’r Cyfeiriadur Ymchwil. Mae’r Cyfeiriadur Ymchwil yn newid yn rheolaidd wrth i astudiaethau agor a chau, ac mae’n cael ei ddiweddaru bob mis. 

Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol (pdf)

Mae Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n darparu cofrestr o’r astudiaethau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd uchel sy’n mynd rhagddyn nhw ledled Cymru ac sy’n bodloni meini prawf cymhwysedd penodol. 

Mae gofyn i bob un o’r astudiaethau ar Bortffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol lanlwytho eu gweithgarwch recriwtio i’r System Ganolog Rheoli Portffolios bob mis.

Cofrestr Ymchwil Fasnachol (pdf)

Mae’r Gofrestr Ymchwil Fasnachol yn cynnwys gwybodaeth am bob astudiaeth ymchwil fasnachol sy’n mynd rhagddi yn y GIG yng Nghymru. Y diwydiant sy’n ariannu astudiaethau ymchwil fasnachol ar gontract yn llwyr, h.y. ariannu’r gweithgareddau sy’n ychwanegol at driniaeth y tu allan i gyd-destun yr astudiaeth, gan gynnwys cyllid ar gyfer holl gostau’r ymchwil, costau cymorth GIG a chostau triniaeth.

Biobanciau (pdf)

Gellir diffinio Biobanc fel math o biostorfa sy’n storio samplau biolegol (dynol fel rheol) i’w defnyddio mewn ymchwil. Mae biobanciau wedi dod yn adnodd pwysig mewn ymchwil feddygol, yn enwedig wrth gefnogi ymchwil sy’n ymwneud â genomeg a meddygaeth fanwl. Mae biobanciau’n golygu bod data sy’n cynrychioli nifer fawr o bobl ar gael i ymchwilwyr. Yn aml, gall mwy nag un ymchwilydd ddefnyddio samplau mewn biobanciau, a’r data sy’n deillio o’r samplau hynny, ar gyfer amrywiaeth o astudiaethau ymchwil a dibenion.

Cofrestrfeydd Data (pdf)

Systemau trefnedig sy’n casglu data unffurf (clinigol ac arall) ydy Cofrestrfeydd Data Ymchwil. Maen nhw’n gwerthuso canlyniadau penodedig ar gyfer poblogaeth y mae clefyd penodol, cyflwr penodol neu achos o ddod i gysylltiad â rhywbeth penodol yn ei diffinio, ac mae’n ateb un neu fwy o ddibenion gwyddonol, clinigol neu bolisi gosodedig. 

Llwybr i Bortffolio (pdf)

Gweithgareddau y mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n eu hariannu ac sy’n cael eu gwneud i ddarparu sail ar gyfer datblygu astudiaeth bortffolio neu gais am grant ar gyfer astudiaeth bortffolio ydy Astudiaethau Llwybr i Bortffolio. Gall hyn gynnwys gweithgaredd dichonoldeb neu weithgaredd peilot ynghyd â gwaith i ddatblygu platfform ar gyfer astudiaethau portffolio yn y dyfodol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Astudiaethau Llwybr i Bortffolio ydy’r rheini a allai, yn y pen draw, arwain at lwyddo i gael grant oddi wrth arianwyr ymchwil y mae eu cynlluniau ariannu’n bodloni meini prawf cymhwysedd portffolio.

Gwybodaeth bellach

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor ar Gyfeiriadur Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, anfonwch e-bost i portfolio@wales.nhs.uk neu cliciwch ar y dolenni isod:

Polisi Cyfeiriadur Ymchwil

Cymhwysedd

Lanlwytho data recriwtio

FAQs