Welsh Government

Cais i ymuno â'r Rhwydwaith Cynnwys Pobl

Diolch am eich diddordeb mewn ymuno â’r Rhwydwaith Cynnwys Pobl. Mae’r tîm Cynnwys ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn cefnogi’r Rhwydwaith Cynnwys Pobl, sef aelodau’r cyhoedd sy’n cynnwys cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr sy’n rhannu nod cyffredin i helpu i ddatblygu a chyflawni ymchwil o ansawdd uchel a fydd o fudd i genedlaethau i ddod.    

Mae tîm Cynnwys ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n darparu’r Seilwaith Ymchwil yng Nghymru gyda chymorth i alluogi cynnwys y cyhoedd yn weithredol mewn ymchwil.

Fel rhan o’ch cais i ymuno â’r Rhwydwaith Cynnwys Pobl fe fydd gofyn ichi ddarllen ein taflen wybodaeth a chytuno i’n Cod Ymddygiad.  Nod y Cod Ymddygiad yw egluro disgwyliadau rhesymol y tîm Cynnwys ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd ac aelodau’r Rhwydwaith Cynnwys Pobl, ac mae’n rhestru hawliau aelodau’r rhwydwaith. Nid ydy’r ddogfen hon yn rhoi sylw i ddisgwyliadau ymchwilwyr sy’n benodol i gyfle y gallai aelodau’r Rhwydwaith Cynnwys Pobl fod yn cymryd rhan ynddo.

Fe ddylai’r broses ymgeisio gymryd rhyw 15 munud. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn ag ymaelodi â’r rhwydwaith neu os ydych chi’n ei chael hi’n anodd llenwi’r ffurflen, yna cysylltwch â ni ar 02920 230457 neu anfonwch e-bost i research-involvement@wales.nhs.uk.


Deddf Diogelu Data 1998

Gellid ystyried y data yn ddata personol sensitif lle mae’r sefydliad yn ymwneud â materion sy’n gysylltiedig â hil, tras ethnig, gwleidyddiaeth, credoau crefyddol neu debyg, iechyd corfforol neu iechyd meddwl, neu gyfeiriadedd rhywiol. Ni chaiff gwybodaeth bersonol ei rhannu â thrydydd parti heb eich caniatâd.

Trwy anfon eich cais rydych chi’n caniatáu i ni rannu’ch enw a’ch manylion cyswllt ag unrhyw arweinwyr cyfleoedd perthnasol sy’n cynnwys pobl, os cewch chi’ch dewis ar gyfer cyfle.


Doeth am Iechyd Cymru

Gwahoddir pob aelod newydd o’r rhwydwaith i gymryd 10 munud i lenwi’r arolwg mwyaf erioed o iechyd y boblogaeth i gael ei gynnal yng Nghymru, â’r nod o ddarparu sail ar gyfer y ddarpariaeth gwasanaethau iechyd trwy lunio darlun o lesiant y genedl. Os y byddwch chi’n cofrestru fe fydd gofyn ichi ateb arolwg 10-munud ar-lein ynglŷn â’ch iechyd, eich dull o fyw a’ch llesiant bob chwe mis.

Ewch i wefan Doeth am Iechyd Cymru i gael gwybod mwy ac i gofrestru.


 

1
2
3
4