Welsh Government

Canolfan Ymchwil Treialon

 

Arweinydd

Yr Athro Michael Robling

roblingmr@cardiff.ac.uk
02920 687177

Yr Athro Monica Busse
busseme@cardiff.ac.uk
02920 687559

Gwefan
http://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research

Mae gan y Ganolfan Ymchwil Treialon ym Mhrifysgol Caerdydd y grŵp mwyaf o staff treialon clinigol academaidd yng Nghymru. Maen nhw’n mynd i’r afael â’r clefydau mawr a’r pryderon iechyd sydd ohoni, gan gynnwys ymwrthedd cynyddol i wrthfiotigau, gwneud diagnosis cynnar o ganser a sut i gael gwared ag anghydraddoldebau iechyd.

Maen nhw’n cyflawni hyn trwy lunio partneriaethau strategol ag ymchwilwyr, yn rhai profiadol ac yn rhai newydd, a thrwy feithrin perthynas â’r cyhoedd sy’n chwarae rhan hanfodol mewn sicrhau bod eu hastudiaethau’n llwyddo.

Mae’r Ganolfan Ymchwil Treialon yn uned treialon clinigol sydd wedi’i chofrestru â chorff Cydweithredu ar Ymchwil Glinigol y DU (UKCRC), ac mae’n derbyn cyllid oddi wrth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Mae gan y Ganolfan genhadaeth i:

 • wella nifer ac ansawdd treialon (ac astudiaethau eraill da eu cynllun) ym maes iechyd a gofal cymdeithasol dan arweiniad ymchwilwyr yng Nghymru;
 • cydlynu treialon amlganolfan (ac astudiaethau eraill da eu cynllun) ledled Cymru, y DU a thu hwnt;
 • datblygu portffolios arbenigedd a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn rhyngwladol;
 • cyfoethogi gweithio ar y cyd o fewn y seilwaith y mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n ei ariannu a thu hwnt;
 • a darparu cymorth a chyngor i staff sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn ardaloedd Byrddau Iechyd Caerdydd a’r Fro, Aneurin Bevan a Phrifysgol Cwm Taf i ddatblygu cynigion ymchwil o ansawdd uchel.

Mae’r Uned Treialon hefyd yn gyfrifol am ddarparu Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil yn ardaloedd Byrddau Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cwm Taf ac Aneurin Bevan.  

Bydd y Ganolfan:

 • yn cynnal enw da rhyngwladol sydd wedi’i sefydlu ym meysydd heintiau, newid mewn ymddygiad a phlant a phobl ifanc, i barhau i ddatblygu ymchwil i ddyfeisiau, ennill enw da rhyngwladol a sefydlu portffolio ymchwil sy’n edrych ar y person hŷn;
 • yn datblygu ei phortffolio methodolegol â ffocws penodol ar gynllunio treialon yn effeithlon ac unigoli ymyriadau;
 • yn sicrhau bod ymwneud cleifion a’r cyhoedd yn rhan briodol annatod o’r holl ymchwil ac yn sicrhau bod y gymuned yn deall ac yn ymgysylltu â gwyddoniaeth yn fwy eang;
 • yn adeiladu partneriaethau llwyddiannus â rhannau eraill o seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru ac â’r GIG a gofal cymdeithasol ar draws De-ddwyrain Cymru a thu hwnt; ac
 • yn datblygu prosesau a systemau i sicrhau bod data a samplau a gesglir trwy ddarpar astudiaethau ar gael ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.
   

Adroddiad Blynyddol