Welsh Government
Cymru’n cyfrannu at lwyddiant ymchwil i gleifion â chanser y prostad

Ymchwil canser

Cefndir

Mae canser y prostad yn cyfrif am ryw bumed ran o bob canser mewn dynion. Yn y DU, mae yna ryw 40,000 o achosion newydd y flwyddyn, a rhyw 10,000 o farwolaethau. Mae mwyafrif y dynion sydd â chanser datblygedig y prostad yn derbyn therapi hormonau, ac mae hyn yn aml yn effeithiol am rywfaint o amser i atal y tiwmor rhag tyfu. Fodd bynnag, yn y mwyafrif o achosion, dros amser fe fydd y tiwmor yn dechrau tyfu eto.

Nod treial STAMPEDE yw ceisio atal y tiwmor rhag aildyfu ac estyn y cyfnod goroesi trwy ychwanegu triniaethau arall at y therapi hormonau.

Yr Astudiaeth

STAMPEDE (Systemic Therapy in Advancing or Metastatic Prostate Cancer: Evaluation of Drug Efficacy), yw’r hap-dreial clinigol mwyaf i’w gynnal erioed o driniaeth i ddynion â chanser y prostad, gyda bron i 7,000 o gleifion wedi cofrestru arno ers 2005.

Bydd pob un o’r cleifion yn cael y therapi hormonau safonol, ond bydd rhai hefyd yn cael triniaethau eraill. Nod y treial hwn yw gweld pa driniaeth sydd orau ar gyfer canser y prostad.

Mae canolfannau canser Cymru’n allweddol i lwyddiant STAMPEDE: Canolfan Ganser Felindre yw’r ganolfan sydd wedi recriwtio’r nifer fwyaf ar gyfer y treial cyfan.

Fe dderbyniodd yr astudiaeth hon gyllid a chymorth oddi wrth Cancer Research UK, UK Medical Research Council, UK National Cancer Research Institute, Adran Iechyd y DU, Sanofi-Aventis, Novartis, Pfizer, Janssen, ac Astellas, gyda Phrifysgol Birmingham a Phrifysgol Warwick yn cefnogi’r Prif Ymchwilydd.

Effaith

Mae’r canlyniadau’n dangos bod ychwanegu’r cyffur cemotherapi docetaxel at y therapi hormonau safonol yn gwella’r cyfnod goroesi i ddynion â chanser datblygedig hormon-naïf y prostad.*

Meddai Is-gadeirydd Grŵp Rheoli Treial STAMPEDE, yr Athro Malcolm Mason, Prifysgol Caerdydd: “Mae’r astudiaeth yma’n newid y model triniaeth cyfan ar gyfer dynion â chlefyd metastatig ac, ymhen amser, efallai y bydd yn gwneud hynny hefyd i ddynion â chlefyd cyfyngedig, risg uchel. Mae’r effaith hon i’w theimlo ar hyd a lled y byd a dwi’n meddwl bod hyn yn gyflawniad y dylai Cymru fod yn falch ohono. Mae cyfanswm y cleifion a gafodd eu recriwtio o Ganolfannau Canser Cymru yn rhagori ar niferoedd unrhyw ganolfannau eraill, ym mhob rhan o’r byd.”

Meddai’r Athro John Wagstaff o Athrofa Cancr De Orllewin Cymru a Choleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe: “Mae’r gwelliant o 22 mis yn y cyfnod goroesi cyfartalog i ddynion â chanser metastatig y prostad bron heb ei debyg o’r blaen ym myd oncoleg. Dwi’n meddwl ei bod hi’n deyrnged ragorol i’r dynion a gymerodd ran yn y treial yma, a’u teuluoedd, bod cleifion Cymru wedi cyfrannu cymaint at lwyddiant y treial yma.”

Meddai Dr John Staffurth, Darllenydd mewn Oncoleg, Prifysgol Caerdydd ac Ymgynghorydd yng Nghanolfan Ganser Felindre: “Mae hwn yn ganlyniad syfrdanol i ddynion â chanser datblygedig y prostad, a fydd yn newid yr arfer am byth. Dwi’n falch o’m cleifion a gymerodd ran yn y treial yma, a hoffwn gydnabod ymdrech hynod y nyrsys ymchwil ledled Cymru, yn ogystal â’r rheiny yn y canolfannau canser.”

Dolenni:

Cancer Research UK: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/find-a-clinical-trial/a-trial-looking-at-hormone-therapy-with-zoledronic-acid-docetaxel-or-celecoxib-for-prostate-cancer

Medical Research Centre Clinical Trials Unit: http://www.ctu.mrc.ac.uk/our_research/research_areas/cancer/studies/stampede/

Crynodeb yr American Society for Clinical Oncology: http://meetinglibrary.asco.org/content/147721-156

*J Clin Oncol 33, 2015 (atodiad; crynodeb 5001)