Welsh Government

Diwydiant

Cefndir

Mae therapi gwrthgeulo trwy’r geg yn lleihau clotiau gwaed, ac mae’n cael ei ragnodi i atal clefyd thromboembolig mewn grwpiau penodol o gleifion. Mae effaith Warfarin, sef y cyffur sy’n cael ei ragnodi amlaf, yn anrhagweladwy gan fod cyflwr iechyd, deiet a meddyginiaeth yn effeithio arno. O’r herwydd, mae angen ei fonitro’n rheolaidd i helpu i atal digwyddiadau sy’n bygwth bywyd o ganlyniad i gymryd dos rhy fawr neu rhy fach. Bu twf anferthol yn nifer y cleifion sy’n mynychu meddygfeydd Meddygon Teulu ar gyfer monitro therapiwtig.  

Mae Microvisk wedi datblygu dyfais o’r enw CoagMax®. Mae hon yn monitro pa mor gyflym y mae gwaed yn ceulo, sy’n caniatáu addasu dos y gwrthgeulydd yn ôl y galw. Mae modd defnyddio’r ddyfais gartref ac mewn meddygfa Meddyg Teulu. 

 

Yr her 

Mae swyddfeydd Microvisk ym Mharc Busnes Llanelwy yng Ngogledd Cymru. Roedd arnyn nhw angen dod o hyd i bartneriaid clinigol i gynnal astudiaethau gwerthuso perfformiad ar y CoagMax®.  Mae’r nod CE yn dangos bod dyfais yn cydymffurfio â phob Cyfarwyddeb orfodol berthnasol yr UE ar gyfer dyfeisiau meddygol diagnostig, gan glirio cynhyrchion sydd ar werth yn yr Undeb Ewropeaidd. Roedd angen i Microvisk roi’r system ar brawf gyda’r rheiny y bwriadwyd iddyn nhw ddefnyddio’r ddyfais, gan gynnwys cleifion, nyrsys a chynorthwywyr gofal iechyd mewn gofal sylfaenol ac eilaidd.

 

Yr ateb 

Fe gyfeiriodd MediWales Microvisk at Ymchwil Iechyd Cymru yn 2013 ac aseiniwyd Rheolwr Diwydiant i’r cwmni. Cyflwynodd y Rheolwr Diwydiant y cwmni i’r Haematolegydd Ymgynghorol a’r tîm Thrombosis ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Cyflwynwyd Microvisk hefyd i 16 o feddygfeydd Meddygon Teulu, a fyddai’n recriwtio mwyafrif y cleifion. 

Helpwyd i wneud y broses recriwtio’n haws oherwydd bod y Cynllun Cymell Ymchwil Gofal Sylfaenol (PiCRIS), sy’n cefnogi meddygfeydd Meddygon Teulu i gymryd rhan mewn ymchwil, a’r Rheolwr Diwydiant dynodedig, a oedd eisoes wedi meithrin perthynas ymchwil â meddygfeydd yn ei rôl flaenorol fel Nyrs Ymchwil ar gyfer Canolfan Ymchwil Glinigol y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, ar gael. Bu’r Rheolwr Diwydiant yn gweithio’n agos â Microvisk i ddewis safleoedd ymchwil priodol a chynnal ymweliadau i sefydlu’r astudiaeth. Roedd Ymchwil Iechyd Cymru hefyd yn gallu darparu cymorth o ran datblygu cysylltiadau a chynorthwyo â gofynion rheoleiddiol byd-eang a lleol ar gyfer caniatadau moesegol a chaniatadau Ymchwil a Datblygu yng Nghymru. 

Gydol yr amser y cynhaliwyd yr astudiaethau Gwerthuso Perfformiad, fe gadwodd y Rheolwr Diwydiant mewn cysylltiad â Microvisk, gan roi cymorth yn ôl y galw. Mae’r astudiaethau Gwerthuso Perfformiad wedi’u cwblhau ar draws 16 o safleoedd yng Nghymru ac mae Microvisk wedi ennill eu nod CE ac maen nhw bellach yn marchnata’u dyfais.

 

Effaith 

  • Roedd cymryd rhan yn yr astudiaethau wedi bod yn brofiad positif i feddygfeydd newydd i ymchwil oherwydd bod yr astudiaeth a’r deunyddiau wedi’u cynllunio’n dda. 
  • Derbyniodd staff meddygfeydd hyfforddiant ac ennill profiad o ymchwil y gallan nhw eu defnyddio mewn astudiaethau yn y dyfodol.
  • Mae ymwneud cynyddol meddygfeydd mewn ymchwil yn golygu y bydd astudiaethau ymchwil o fewn cyrraedd i fwy o gleifion.
  • Yn ôl staff practisau, fe gawson nhw adborth rhagorol o brofiadau eu cleifion.
  • Mae llawer o gleifion yn edrych ymlaen at y ddyfais yn bod ar gael i’w phrynu i’w defnyddio gartref. Mae baich mynychu clinig yn rheolaidd yn gallu effeithio ar fywyd gweithio a bywyd teuluol. Mae gallu monitro gartref yn golygu nad yw cleifion yn gorfod ymweld mor aml neu o gwbl.