Welsh Government

Cefnogi a Chyflenwi

Support and Delivery Service

Mae’r seilwaith Cefnogi a Chyflewni’n cynnwys Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru @gwasanaethau Y&D GIG ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru @Canolfan Cefnogi a Chyflenwi .

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru @gwasanaethau Y&D GIG i’w cael ym mhob sefydliad GIG yng Nghymru; maen nhw’n meithrin capasiti a gallu lleol i gefnogi ymchwil o ansawdd uchel i gael yr effaith fwyaf posibl.

Adrannau Y&D GIG sy’n darparu gwasanaethau lleol, gan gyflogi rheolwyr/cydlynwyr Y&D i hwyluso noddi a/neu westeio astudiaethau. Hefyd, mae gan benaethiaid staff cyflawni ymchwil y mae adrannau Y&D GIG yn eu cyflogi gyfrifoldebau Cymru-gyfan a rhanbarthol i hwyluso lledaenu astudiaethau trwy Arweinwyr Arbenigeddau ategol, sy’n cadw llygad ar adnoddau cyflawni ac yn cefnogi Cyfarwyddwyr Y&D GIG ar lefel leol.

Gwasanaeth Cymru-eang yw Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru @Canolfan Cefnogi a Chyflenwi, sy’n darparu swyddogaethau cymorth canolog ar draws Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a hefyd ar ran @gwasanaethau Y&D GIG. Mae @Canolfan Canolfan Cefnogi a Chyflenwi yn darparu’r cymorth cyd-drefnus ar gyfer cyfres o raglenni a phrosiectau cyflawni.

I’w Lawrlwytho: Fframwaith Strategol 2017 - 22 y Gwasanaeth Cefnogi a Chyflewni 

Partneriaid y Gwasanaeth Cefnogi a Chyflewni (sydd â chefndir glas yn y diagram uchod) yw:

Gweledigaeth y Gwasanaeth Cefnogi a Chyflewni

Ein gweledigaeth yw gwireddu ‘Gwasanaeth Di-dor Cymru’n Un’ i gefnogi a chyflewni ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd uchel.

Nodau Strategol y Gwasanaeth Cefnogi a Chyflewni

Nod Strategol 1: Y Cyhoedd

Fe fyddwn ni’n cynyddu cyfleoedd i gleifion a’r cyhoedd* gymryd rhan mewn ymchwil foesegol a diogel, a chael budd o hyn, waeth lle y maen nhw yn ddaearyddol.

Nod Strategol 2: Y Gymuned Ymchwil

Fe fyddwn ni’n galluogi’r Diwydiant a Phrif Ymchwilwyr i sefydlu astudiaethau ar fwy nag un safle ledled Cymru mewn ffordd syml ac effeithlon, gydag un mynediad.

Nod Strategol 3: Staff

Fe fyddwn ni’n denu staff sy’n meddu ar y sgiliau, y cymwysterau a’r profiad priodol ac yn eu rhoi ar waith yn gyson yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru drwyddo draw, gan sefydlu gwerthoedd ac ymddygiadau y mae pawb yn eu rhannu.

Cenhadaeth y Gwasanaeth Cefnogi a Chyflewni

Cenhadaeth y Gwasanaeth Cefnogi a Chyflewni yw hwyluso ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol a fydd yn gwella iechyd a llesiant pobl yng Nghymru trwy ddarparu gwasanaeth canolog a lleol di-dor sy’n effeithiol ac effeithlon.