Welsh Government

Grŵp Gweithrediadau Clinigol Masnachol (cCOG)

Pwrpas:

Ffurfiwyd cCOG: I gynrychioli noddwyr masnachol a phartneriaid y diwydiant mewn treialon clinigol ac i sicrhau bod y DU yn parhau i fod yn gystadleuol ac yn chwaraewr allweddol yn yr amgylchedd treialon clinigol byd-eang.
Rydyn ni’n bodoli i: Ddatblygu dealltwriaeth a chymorth cyffredin i symleiddio’r ffordd o gynnal treialon clinigol yn y DU, hybu rhannu gwybodaeth a nodi arferion gorau.
Rydyn ni’n gweithio i: Gefnogi mentrau’r DU trwy gyflawni ein hamcanion cCOG.
Mewn ffordd sy’n: Hybu cleifion ac ymchwilwyr i fynd ati’n weithredol i gymryd rhan mewn cyflawni ymchwil o ansawdd yn y DU.

Gweledigaeth:

Hybu a hwyluso ymchwil glinigol fasnachol yn y DU mewn partneriaeth â sefydliadau’r GIG i sicrhau perfformiad hynod gystadleuol o fewn yr arena fyd-eang trwy gyflawni gwaith o ansawdd, yn brydlon.

Canllawiau Gweithredu:

Sut rydyn ni’n rhyngweithio/yn cyfathrebu:
Mae cCOG yn cynnal cyfarfodydd wyneb-yn-wyneb bob chwarter yn swyddfeydd yr ABPI, Llundain. Mae telegynadleddau timau/is-dimau ad hoc weithiau’n ategu’r rhain, lle bo angen.

Mae gofyn i aelodau fynychu o leiaf 3 chyfarfod y flwyddyn er mwyn cadw eu haelodaeth, a dylai dirprwy priodol o’u sefydliad fynd yn eu lle os nad ydyn nhw’n gallu mynd eu hunain.

Caiff cofnodion o gyfarfodydd, gan gynnwys cyflwyniadau gan siaradwyr gwadd (gyda’u caniatâd) eu dosbarthu i bob Cwmni sy’n Aelod.

Fe fydd cCOG yn sicrhau bod y canlynol ar gael: Siarter cCOG, rhestr o’r Cwmnïau sy’n Aelodau, crynodeb o Amcanion y flwyddyn gyfredol, rhestr o Ddyddiadau Cyfarfodydd yn y dyfodol a manylion am bynciau a chyflwynwyr cyfarfodydd (â’u caniatâd) ar ôl pob cyfarfod trwy eu gosod ar ardal wedi’i dynodi ar gyfer cCOG o wefan(nau) Ymchwil GIG yr Alban (NRS) ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Ceir dolenni i wybodaeth a diweddariadau cCOG trwy ddolen/logo cCOG yn

Anogir aelodau i ddefnyddio cofnodion o gyfarfodydd cCOG i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am cCOG i gydweithwyr ac wrth gynrychioli cCOG mewn fforymau/cyfarfodydd eraill.

Mae aelodau’n cynrychioli cCOG trwy fynychu: cyfarfodydd y Fforwm Y&D, CREN, Grŵp Road Map (RMG), ICR a’r Grŵp Costio.

Nodir bod cCOG yn cadw at Gyfreithiau Cystadlu’r DU.

Dyddiadau Cyfarfodydd 2019

 • 5 Medi 2019

Nodiadau cyfarfod mis Mawrth 2019  (pdf)
Nodiadau cyfarfod mis Mehefin 2019 (pdf)

Dyddiadau Cyfarfodydd 2018

Nodiadau cyfarfod mis Mehefin 2018 (pdf)
Nodiadau cyfarfod mis Medi 2018 (pdf)
Nodiadau cyfarfod mis Rhagfyr 2018 (pdf)

Caiff pynciau a fydd yn cael sylw eu postio o fewn 1 wythnos ar ôl pob cyfarfod.

Cwmnïau sy’n Aelodau

Mae’r dyddiadau canlynol wedi’u cadarnhau ar gyfer cyfarfodydd 2017:

 • Dydd Llun 5 Chwefror
 • Dydd Mawrth 12 Mehefin
 • Dydd Mercher 26 Medi
 • Dydd Mawrth 12 Rhagfyr

Caiff pynciau a fydd yn cael sylw eu postio o fewn 1 wythnos ar ôl pob cyfarfod.

Cwmnïau sy’n Aelodau

Cwmnïau sy’n aelodau o cCOG 2017 (pdf i’w lawrlwytho)

Rolau a Chyfrifoldebau

Cylchdroi’r Cadeirydd
Caiff y cadeirydd ei bennu yn ystod pob cyfarfod i westeio’r cyfarfod canlynol, mewn cysylltiad â’n gwesteiwr ABPI.

Mae’r Cadeirydd yn gyfrifol am lunio’r agenda, gan gysylltu ag aelodau i gyflwyno newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf a/neu siaradwyr gwadd i edrych ar bynciau y mae’r aelodau wedi’u nodi.

Fe fydd y Cadeirydd yn dosbarthu’r agenda cyn y cyfarfod ac yn cefnogi’r logisteg gyda ein gwesteiwr ABPI.

Fe fydd y Cadeirydd yn casglu cyflwyniadau siaradwyr ynghyd cyn y cyfarfod ac yn cadeirio’r cyfarfod.

Cylchdroi’r cofnodwr
Caiff y cofnodwr ei bennu ym mhob cyfarfod i baratoi ar gyfer y cyfarfod a chofnodi’r trafodion, gan ddefnyddio templed powerpoint Cofnodion cyfarfodydd cCOG. Caiff cofnodion eu dosbarthau i aelodau o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl y cyfarfod.

Aelodau
Os na fydd aelodau ar gael i fynychu’r cyfarfod eu hunain, fe fyddan nhw’n sicrhau bod gwesteiwr ABPI/y Cadeirydd sydd wedi’i bennu’n cael gwybod ymlaen llaw, ac yn cael gwybod am fanylion eu dirprwy.

Dylai aelodau sy’n methu â mynychu o leiaf 3 chyfarfod blynyddol nodi rhywun o’u Cwmni i gymryd eu lle neu fe ddaw aelodaeth eu Cwmni o cCOG i ben.

Mae gofyn i bob aelod fynd ati i gefnogi cyfarfodydd ac amcanion cCOG yn weithredol.

Aelodau nad ydyn nhw’n noddwyr
Mae’r rhain yn cynnwys cynrychiolwyr o ABPI, NIHR, NRS, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a HRA, sy’n darparu newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf sy’n berthnasol i’w sefydliad nhw.

Amcanion cCOG

Amcanion:
Fe fydd aelodau cCOG yn cytuno ar yr amcanion blynyddol y bydd is-dîm o aelodau’n eu cefnogi bob blwyddyn.

Fe fydd aelodau’n cymryd camau i gyflawni’r amcanion ac yn adrodd yn ôl i aelodau yn ystod Cyfarfodydd cCOG. Yng nghyfarfod olaf y flwyddyn cynhelir adolygiad terfynol/cwblhau.

Cytunir ar amcanion newydd, a allai gynnwys y rheini sy’n cael eu hestyn drosodd o’r flwyddyn flaenorol, yn y cyfarfod blynyddol cyntaf.

Fe gadarnhaodd aelodau cCOG amcanion 2017:

 • Parodrwydd Safleoedd a’u Rhoi ar Waith (Newydd)
 • Codi Ymwybyddiaeth Cleifion a’r Cyhoedd o Dreialon Clinigol (parhaus)
 • Ansawdd Data mewn Treialon Clinigol (parhaus)
 • Cefnogi’r ffordd orau bosibl o Gynnal Treialon Clinigol yn y DU trwy broses gymeradwyo gyflym, esmwyth ac eglur yr HRA wrth sefydlu astudiaeth a chymeradwyo newidiadau (wedi’i estyn drosodd o 2016).

Rhanddeiliaid Allweddol

 • ABPI
 • CREN
 • RMG
 • Fforwm Y&D
 • HRA
 • NIHR
 • NRS
 • NICRN
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Trosolwg o Gyfarfodydd 2017

Pynciau Cyfarfodydd 2017 – i’w ddiweddaru o fewn 1 wythnos ar ôl cyfarfodydd cCOG

Nodiadau cyfarfod mis Tachwedd 2017 (pdf)

Sleidiau o ganllawiau cCOG ar berfformio Ymweliadau Cychwynnol a Safleoedd llwyddiannus (pdf)

Taflen o ganllawiau cCOG ar berfformio Ymweliadau Cychwynnol a Safleoedd llwyddiannus (pdf)

Nodiadau cyfarfod 23 Mehefin 2017 (pdf i’w lawrlwytho) 

Nodiadau cyfarfod 2 Chwefror 2017 (pdf i’w lawrlwytho) 

Os hoffech chi gael gwybod mwy am cCOG neu os ydych chi eisiau gwneud ymholiadau ynglŷn ag ymaelodi – mae croeso ichi gysylltu â: CommercialCOG@outlook.com 

Gellir darparu rhestr lawn o Gwmnïau sy’n aelodau ar gais.