Welsh Government

Grŵp Gweithrediadau Clinigol Masnachol (cCOG)

Pwrpas:

Ffurfiwyd cCOG: I gynrychioli noddwyr masnachol a phartneriaid y diwydiant mewn treialon clinigol ac i sicrhau bod y DU yn parhau i fod yn gystadleuol ac yn chwaraewr allweddol yn yr amgylchedd treialon clinigol byd-eang.
Rydyn ni’n bodoli i: Ddatblygu dealltwriaeth a chymorth cyffredin i symleiddio’r ffordd o gynnal treialon clinigol yn y DU, hybu rhannu gwybodaeth a nodi arferion gorau.
Rydyn ni’n gweithio i: Gefnogi mentrau’r DU trwy gyflawni ein hamcanion cCOG.
Mewn ffordd sy’n: Hybu cleifion ac ymchwilwyr i fynd ati’n weithredol i gymryd rhan mewn cyflawni ymchwil o ansawdd yn y DU.

Gweledigaeth:

Hybu a hwyluso ymchwil glinigol fasnachol yn y DU mewn partneriaeth â sefydliadau’r GIG i sicrhau perfformiad hynod gystadleuol o fewn yr arena fyd-eang trwy gyflawni gwaith o ansawdd, yn brydlon.

Canllawiau Gweithredu:

Sut rydyn ni’n rhyngweithio/yn cyfathrebu:
Mae cCOG yn cynnal cyfarfodydd wyneb-yn-wyneb bob chwarter yn swyddfeydd yr ABPI, Llundain. Mae telegynadleddau timau/is-dimau ad hoc weithiau’n ategu’r rhain, lle bo angen.

Mae gofyn i aelodau fynychu o leiaf 3 chyfarfod y flwyddyn er mwyn cadw eu haelodaeth, a dylai dirprwy priodol o’u sefydliad fynd yn eu lle os nad ydyn nhw’n gallu mynd eu hunain.

Caiff cofnodion o gyfarfodydd, gan gynnwys cyflwyniadau gan siaradwyr gwadd (gyda’u caniatâd) eu dosbarthu i bob Cwmni sy’n Aelod.

Fe fydd cCOG yn sicrhau bod y canlynol ar gael: Siarter cCOG, rhestr o’r Cwmnïau sy’n Aelodau, crynodeb o Amcanion y flwyddyn gyfredol, rhestr o Ddyddiadau Cyfarfodydd yn y dyfodol a manylion am bynciau a chyflwynwyr cyfarfodydd (â’u caniatâd) ar ôl pob cyfarfod trwy eu gosod ar ardal wedi’i dynodi ar gyfer cCOG o wefan(nau) Ymchwil GIG yr Alban (NRS) ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Ceir dolenni i wybodaeth a diweddariadau cCOG trwy ddolen/logo cCOG yn

Anogir aelodau i ddefnyddio cofnodion o gyfarfodydd cCOG i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am cCOG i gydweithwyr ac wrth gynrychioli cCOG mewn fforymau/cyfarfodydd eraill.

Mae aelodau’n cynrychioli cCOG trwy fynychu: cyfarfodydd y Fforwm Y&D, CREN, Grŵp Road Map (RMG), ICR a’r Grŵp Costio.

Nodir bod cCOG yn cadw at Gyfreithiau Cystadlu’r DU.

Dyddiadau Cyfarfodydd 2018

Mae’r dyddiadau canlynol wedi’u cadarnhau ar gyfer cyfarfodydd 2017:

 • Dydd Llun 5 Chwefror
 • Dydd Mawrth 12 Mehefin
 • Dydd Mercher 26 Medi
 • Dydd Mawrth 12 Rhagfyr

Caiff pynciau a fydd yn cael sylw eu postio o fewn 1 wythnos ar ôl pob cyfarfod.

Cwmnïau sy’n Aelodau

Cwmnïau sy’n aelodau o cCOG 2017 (pdf i’w lawrlwytho)

Rolau a Chyfrifoldebau

Cylchdroi’r Cadeirydd
Caiff y cadeirydd ei bennu yn ystod pob cyfarfod i westeio’r cyfarfod canlynol, mewn cysylltiad â’n gwesteiwr ABPI.

Mae’r Cadeirydd yn gyfrifol am lunio’r agenda, gan gysylltu ag aelodau i gyflwyno newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf a/neu siaradwyr gwadd i edrych ar bynciau y mae’r aelodau wedi’u nodi.

Fe fydd y Cadeirydd yn dosbarthu’r agenda cyn y cyfarfod ac yn cefnogi’r logisteg gyda ein gwesteiwr ABPI.

Fe fydd y Cadeirydd yn casglu cyflwyniadau siaradwyr ynghyd cyn y cyfarfod ac yn cadeirio’r cyfarfod.

Cylchdroi’r cofnodwr
Caiff y cofnodwr ei bennu ym mhob cyfarfod i baratoi ar gyfer y cyfarfod a chofnodi’r trafodion, gan ddefnyddio templed powerpoint Cofnodion cyfarfodydd cCOG. Caiff cofnodion eu dosbarthau i aelodau o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl y cyfarfod.

Aelodau
Os na fydd aelodau ar gael i fynychu’r cyfarfod eu hunain, fe fyddan nhw’n sicrhau bod gwesteiwr ABPI/y Cadeirydd sydd wedi’i bennu’n cael gwybod ymlaen llaw, ac yn cael gwybod am fanylion eu dirprwy.

Dylai aelodau sy’n methu â mynychu o leiaf 3 chyfarfod blynyddol nodi rhywun o’u Cwmni i gymryd eu lle neu fe ddaw aelodaeth eu Cwmni o cCOG i ben.

Mae gofyn i bob aelod fynd ati i gefnogi cyfarfodydd ac amcanion cCOG yn weithredol.

Aelodau nad ydyn nhw’n noddwyr
Mae’r rhain yn cynnwys cynrychiolwyr o ABPI, NIHR, NRS, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a HRA, sy’n darparu newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf sy’n berthnasol i’w sefydliad nhw.

Amcanion cCOG

Amcanion:
Fe fydd aelodau cCOG yn cytuno ar yr amcanion blynyddol y bydd is-dîm o aelodau’n eu cefnogi bob blwyddyn.

Fe fydd aelodau’n cymryd camau i gyflawni’r amcanion ac yn adrodd yn ôl i aelodau yn ystod Cyfarfodydd cCOG. Yng nghyfarfod olaf y flwyddyn cynhelir adolygiad terfynol/cwblhau.

Cytunir ar amcanion newydd, a allai gynnwys y rheini sy’n cael eu hestyn drosodd o’r flwyddyn flaenorol, yn y cyfarfod blynyddol cyntaf.

Fe gadarnhaodd aelodau cCOG amcanion 2017:

 • Parodrwydd Safleoedd a’u Rhoi ar Waith (Newydd)
 • Codi Ymwybyddiaeth Cleifion a’r Cyhoedd o Dreialon Clinigol (parhaus)
 • Ansawdd Data mewn Treialon Clinigol (parhaus)

Cefnogi’r ffordd orau bosibl o Gynnal Treialon Clinigol yn y DU trwy broses gymeradwyo gyflym, esmwyth ac eglur yr HRA wrth sefydlu astudiaeth a chymeradwyo newidiadau (wedi’i estyn drosodd o 2016).

Rhanddeiliaid Allweddol

 • ABPI
 • CREN
 • RMG
 • Fforwm Y&D
 • HRA
 • NIHR
 • NRS
 • NICRN

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Trosolwg o Gyfarfodydd 2017

Pynciau Cyfarfodydd 2017 – i’w ddiweddaru o fewn 1 wythnos ar ôl cyfarfodydd cCOG

Nodiadau cyfarfod 23 Mehefin 2017 (pdf i’w lawrlwytho) 

Nodiadau cyfarfod 2 Chwefror 2017 (pdf i’w lawrlwytho) 

Os hoffech chi gael gwybod mwy am cCOG neu os ydych chi eisiau gwneud ymholiadau ynglŷn ag ymaelodi – mae croeso ichi gysylltu â: CommercialCOG@outlook.com 

Gellir darparu rhestr lawn o Gwmnïau sy’n aelodau ar gais.