Welsh Government

Costau Ychwanegol Triniaethau a Chostau Cefnogi

Deall costau ymchwil anfasnachol

IYn 2012, rhyddhawyd canllaw ar bennu costau ymchwil a datblygu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol (sef AcoRD) a oedd yn egluro sut i bennu costau astudiaethau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol. Ar sail AcoRD, mae costau ymchwil anfasnachol yn cael eu hariannu trwy nifer o ffynonellau. Rhaid i ymchwilwyr sydd eisiau cael cyllid ar gyfer eu hymchwil felly bennu costau ar draws tri chategori:

Costau ymchwil – mae ariannwr yr ymchwil yn talu’r rhain (mae yna rai eithriadau ar gyfer rhai arianwyr elusennol penodol)

Costau cefnogi – mae cyllid cefnogi a chyflenwi lleol y GIG ar gyfer gofal eilaidd yn talu’r rhain, yn ogystal â chyllideb ganolog ar gyfer gofal sylfaenol Cymru, iechyd cyhoeddus, gofal brys a gofal cymdeithasol

Costau triniaeth – mae trefniadau comisiynu arferol yn talu costau gofal safonol ac mae cyllideb ganolog yn talu ‘Costau Ychwanegol Triniaethau’

Mae AcoRD yn rhoi enghreifftiau penodol o’r costau hyn, ac yn darparu canllaw manwl ar sut i bennu holl gostau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer ymchwil anfasnachol.

SoECAT (Offeryn Atodlen Pennu Costau Digwyddiadau)

Ers mis Hydref 2018, mae gofyn i bob ymchwilydd sy’n ymgeisio am grantiau ymchwil glinigol penodol gwblhau (SoECAT) fel rhan o’r broses ymgeisio am grant. Mae hyn yn caniatáu i arianwyr gael sicrwydd bod gweithgareddau costau yn yr astudiaeth wedi’u pennu’n gywir yn unol ag AcoRD. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n Harbenigwyr AcoRD.


Cyllidebau Canolog – Costau Ychwanegol Triniaethau a Chostau Cefnogi

Mae Canolfan Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n rheoli dwy gyllideb ganolog i dalu am Gostau Ychwanegol Triniaethau a Chostau Cefnogi (costau cefnogi ar gyfer gofal sylfaenol, gofal brys, Iechyd Cyhoeddus Cymru a gofal cymdeithasol). Caiff astudiaethau anfasnachol nad ydyn nhw’n gymwys i ymgeisio am Gostau Ychwanegol Triniaethau a Chostau Cefnogi eu hychwanegu at Bortffolio Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Tîm portffolio Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac arbenigwyr mewn pynciau arbenigol penodol sy’n asesu a yw astudiaeth yn gymwys i’w chynnwys yn y portffolio.


Cyllid Cefnogi a Chyflenwi Lleol

Mae cyllid cefnogi a chyflenwi lleol Llywodraeth Cymru’n swm penodol sy’n cael ei ddyrannu ar draws sefydliadau’r GIG yng Nghymru bob blwyddyn, ac wrth wraidd hwn mae’r Fframwaith Cyflenwi – Rheoli Perfformiad Gwasanaethau Cefnogi a Chyflenwi Lleol 2019/20. Mae cyllid cefnogi a chyflenwi lleol yn gyfran o gyfanswm y cyllid sy’n cael ei fuddsoddi yn y seilwaith ymchwil yng Nghymru, a bwriedir iddo gefnogi cynyddu gweithgarwch ymchwil o ansawdd uchel yn y GIG. Mae rhagor o wybodaeth am y fframwaith cyflenwi a dyraniadau cefnogi a chyflenwi lleol i’w gweld ar dudalen polisi ariannu Y&D y GIG.