Welsh Government

Ymchwil COVID-19 yng Nghymru

Rydyn ni’n wynebu her na welwyd mo’i bath o’r blaen wrth i ni geisio mynd i’r afael â COVID-19 i’w atal rhag lledaenu ac mae Cymru’n chwarae rhan allweddol mewn ymdrech ymchwil ledled y DU.

Mae’n bwysig ein bod ni’n gallu defnyddio ein galluoedd a’n harbenigedd ymchwil i gasglu tystiolaeth amserol a allai arwain at y triniaethau a’r gofal mwyaf effeithiol ac, yn y pen draw, at frechlyn.

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n gweithio’n agos â chydweithwyr yn y DU i helpu i nodi pa astudiaethau ymchwil i COVID-19 y dylid rhoi’r flaenoriaeth uchaf iddyn nhw: bydd y broses DU-eang hon yn sicrhau bod yr holl adnoddau’n cyfrannu at un ymdrech genedlaethol fawr.

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru hefyd yn cynnig llwybr carlam i sefydlu astudiaethau ac yn gweithio gyda gwledydd eraill i alluogi ymchwilwyr yng Nghymru i gael gafael ar gyllid ar gyfer ymchwil i COVID-19.

Mae astudiaethau ymchwil i COVID-19 yn mynd rhagddyn nhw nawr ledled Cymru, yn edrych ar driniaethau ar gyfer cleifion sy’n amrywio o’r rheini â symptomau yn y gymuned i gleifion mewn unedau gofal dwys sy’n ddifrifol wael. Gallwch chi ddysgu mwy am yr astudiaethau sydd ar agor yng Nghymru yma.

Mae’r NIHR wedi rhyddhau fframwaith ar gyfer ailddechrau gweithgareddau ymchwil NIHR y bu oedi â nhw oherwydd COVID-19. Mae’r ddogfen yn amlinellu egwyddorion arweiniol i adfer y portffolio ymchwil mewn modd cydgysylltiedig i wella iechyd a chyfoeth y genedl. Mae Cymru a gweinyddiaethau datganoledig eraill wedi chwarae rhan yn y gwaith o’i datblygu ac maen nhw’n cefnogi’r egwyddorion arweiniol a’r meini prawf blaenoriaethu sy’n cynnwys cefnogaeth barhaus i ymchwil COVID-19 fel rhan o ymateb y Llywodraeth i fynd i’r afael â’r pandemig.

Gallwch chi hefyd ddysgu am gymryd rhan mewn ymchwil ar dudalen we Be Part of Research.

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru hefyd yn rhoi cefnogaeth barhaus i helpu i gysylltu ymchwilwyr COVID-19 ag aelodau’r cyhoedd, iddyn nhw helpu â gwaith dylunio a chyflenwi astudiaethau. I gael cefnogaeth a gwybodaeth, cysylltwch â cynnwys-ymchwil@wales.nhs.uk  

I gael rhagor o wybodaeth neu gefnogaeth ymchwil, cysylltwch ag ymchwiliechydagofal@wales.nhs.uk

Os oes gan y cyfryngau ymholiadau sy'n ymwneud yn benodol ag ymchwil, cysylltwch ag ymchwiliechydagofal@wales.nhs.uk

Mae’r cyhoeddiadau diweddaraf am COVID-19 ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am COVID-19 hefyd ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.