Welsh Government

Cwestiynau cyffredin ynglŷn ag ymchwil

Mae ymchwil yn rhan o driniaeth a gofal rheolaidd yn GIG Cymru. Yn yr adran hon, gallwch chi ddysgu mwy am pam y mae hyn yn bwysig, beth yw’r buddion a’r hyn y mae’n galw amdano i bobl sy’n cymryd rhan. Cliciwch ar y dolenni isod.

Pam y mae ymchwil o bwys?

Pam cymryd rhan mewn ymchwil?

Beth y mae cymryd rhan mewn ymchwil yn galw amdano?

A oes yn rhaid i mi gymryd rhan mewn ymchwil?

Ble mae astudiaethau ymchwil yn digwydd?

Sut galla’ i gael gwybod mwy neu gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil?

 

Pam y mae ymchwil o bwys?

Yn amrywio o barasetamol a chemotherapi i driniaethau ar gyfer iselder a diabetes, heb ymchwil, ni fyddai llawer o’r triniaethau, a’r mathau o ofal rydyn ni’n eu derbyn heddiw, ar gael.

Mae gan aelodau’r cyhoedd ran hanfodol i’w chwarae, gan na fyddai’r triniaethau a’r gofal gwell hyn yn bodoli pe bai pobl heb gytuno i gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil.

Nod ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yw darganfod mwy am:

  • faterion iechyd (gan gynnwys y pethau sy’n achosi iechyd gwael ac effeithiau triniaethau); a
  • materion gofal cymdeithasol (gan gynnwys anghenion cymorth i bobl).

Gwyliwch y fideo byr hwn am ymchwil iechyd gofal yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl:

Yn ôl

  

Pam cymryd rhan mewn ymchwil?

Heb aelodau’r cyhoedd yn cymryd rhan mewn ymchwil, ni allwn ni wella triniaethau a gofal.

Trwy gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil, fe allech chi sicrhau bod hyn o fudd i genedlaethau'r dyfodol, a chwarae rôl hynod bwysig mewn cynnydd meddygol.

Mae cleifion sy’n cymryd rhan mewn ymchwil yn cael gofal a gwaith monitro o ansawdd uchel, ac maen nhw weithiau’n derbyn cyffuriau a thriniaethau newydd sydd ar gael trwy’r astudiaeth ymchwil yn unig.

Yn ôl

 

Beth y mae cymryd rhan mewn ymchwil yn galw amdano?

Mae yna lawer o wahanol ffyrdd o gymryd rhan mewn ymchwil ac weithiau bydd yn cymryd rhyw ychydig funudau o’ch amser yn unig.

Mae’n bosibl y bydd gofyn ichi:

  • ateb holiaduron;
  • rhoi caniatâd i ymchwilwyr edrych ar eich nodiadau meddygol;
  • derbyn triniaeth newydd; neu
  • roi sampl o waed.

Os hoffech chi gael gwybod mwy am gymryd rhan mewn treial clinigol (math o astudiaeth ymchwil), efallai y bydd y fideo a ganlyn a gynhyrchwyd gan NHS Choices yn ddefnyddiol ichi:

Yn ôl

 

A oes yn rhaid i mi gymryd rhan mewn ymchwil?

Nac oes. Eich dewis chi ydy hi bob amser a fyddwch chi’n cymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil ai peidio. Os byddwch chi’n penderfynu peidio â chymryd rhan, ni fydd hynny’n effeithio ar unrhyw driniaethau neu ofal rydych chi eisoes yn eu derbyn.

Hyd yn oed os byddwch chi’n cytuno i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil, gallwch chi newid eich meddwl unrhyw adeg.

Yn ôl

 

Ble mae astudiaethau ymchwil yn digwydd?

Mae astudiaethau ymchwil yn digwydd yn rheolaidd mewn amrywiaeth o amgylcheddau GIG a gofal cymdeithasol, gan gynnwys meddygfeydd meddygon teulu, ysbytai a chartrefi gofal. Mae astudiaethau hyd yn oed yn gallu digwydd ar-lein.

Mae ymchwil yn rhan arferol o ofal yn y GIG ac os oes yna astudiaeth addas ar gael, fe fyddwch chi'n cael y cyfle i ystyried cymryd rhan.

Yn ôl

 

Sut galla’ i gael gwybod mwy neu gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil?

Eich cam cyntaf yw siarad â’ch meddyg, eich ymgynghorydd neu’ch nyrs. Mae yna fwy o wybodaeth ar ein tudalen Cymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil’.

Efallai y byddwch chi hefyd am ymuno â Doeth Am Iechyd Cymru, sef astudiaeth newydd o bwys y mae pobl sy’n byw yng Nghymru’n gallu cymryd rhan ynddi.

Mae yna hefyd rai adnoddau gwych ar-lein ar gyfer y cyhoedd:

Cancer Research UK Fideo yn disgrifio math penodol o astudiaeth ymchwil o’r enw ‘Treial Clinigol’

Yn ôl