Welsh Government

Cyfeiriadur Ymchwil - 
Cwestiynau Cyffredin

Mae fy astudiaeth wedi’i mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol; sut ydw i’n adrodd ar y recriwtio a sut yw i’n penderfynu pa safle i osod pob cyfranogwr yn ei erbyn?

Mae fy astudiaeth yn galw am recriwtio cleifion GIG mewn lleoliad y tu allan i’r GIG; ydy hi’n gymwys i gael cymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni?

Dwi’n derbyn cyllid oddi wrth sefydliad sydd, yn ôl y diffiniad, yn ariannwr cymwys sy’n cefnogi sefydlu / rhedeg banc meinweoedd, cofrestrfa clefyd, banc data, cohort neu adnodd arall sydd wrth wraidd nifer o astudiaethau ymchwil; ydy hwn yn weithgaredd sy’n gymwys i’w fabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Mae fy astudiaeth yn cael ei hariannu gan brifysgol, coleg neu sefydliad gofal iechyd lleol; ydy hi’n gymwys i’w mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Mae fy astudiaeth yn cael ei hariannu gan sefydliad masnachol; ydy hi’n gymwys i’w mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Mae fy astudiaeth yn cael ei hariannu fel rhan o grant rhaglen neu ganolfan; ydy hi’n gymwys i’w mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Mae fy astudiaeth yn cael ei hariannu fel rhan o ddyfarniad hyfforddiant ymchwil e.e. RCBC, CRF, cymrodoriaethau hyfforddiant; ydy hi’n bosibl i’r gwaith dwi’n ei wneud gael ei gofrestru ar y Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Mae fy astudiaeth yn cael ei hariannu gan lywodraeth dramor; ydy hi’n gymwys i’w mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Mae fy astudiaeth yn cael ei hariannu gan sefydliad anfasnachol (dielw / elusennol) o’r tu allan i’r DU; ydy hi’n gymwys i’w mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Mae fy astudiaeth yn cael ei chynnal o fewn Canolfan / Uned / Grŵp Seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru; ydy hi’n gymwys i gael cymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni?

Mae fy astudiaeth yn cael ei chynnal o fewn Canolfan Meddygaeth Canser Arbrofol; ydy hi’n gymwys i gael cymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni?

Ymchwil iechyd cyhoeddus ydy fy astudiaeth; ydy hi’n gymwys i gael cymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni?


Mae fy astudiaeth wedi’i mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol; sut ydw i’n adrodd ar y recriwtio a sut yw i’n penderfynu pa safle i osod pob cyfranogwr yn ei erbyn?

Unwaith y mae astudiaeth ar agor ac yn recriwtio, dylid lanlwytho’r gweithgarwch recriwtio i’r System Ganolog Rheoli Portffolios bob mis. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Dylid priodoli gweithgarwch recriwtio i’r lleoliad lle cymerwyd y cydsyniad deallus. Os nad ydy hwn yn safle’r GIG ond bod staff y GIG yn cymryd y cydsyniad, dylid gofyn i’r Tîm Portffolio am gyfarwyddyd yn portfolio@wales.nhs.uk pan fyddwch chi’n ychwanegu’r safle at y cofnod yn y System Ganolog Rheoli Portffolios.

Mae fy astudiaeth yn galw am recriwtio cleifion GIG mewn lleoliad y tu allan i’r GIG; ydy hi’n gymwys i gael cymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni?

Ydy. Diben ffrwd ariannu Cefnogi a Chyflawni ydy sicrhau bod seilwaith y GIG ar gael ar gyfer pob ymchwil o ansawdd uchel sy’n cael ei hariannu gan arianwyr cymwys ac sy’n cynnwys cleifion y GIG, eu data neu eu meinweoedd/samplau neu eu gofalwyr a/neu adnoddau’r GIG (h.y. staff, safleoedd neu gyfleusterau). Mae hyn yn cynnwys Costau Cymorth GIG. Mae astudiaethau sy’n cynnwys cleifion y GIG, rhai neu bob un ohonyn nhw’n derbyn gofal mewn lleoliad preifat (neu leoliad arall y tu allan i’r GIG) y mae’r GIG yn ei ariannu, yn gymwys i gael cymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni (cyn belled â’u bod nhw’n bodloni’r holl feini prawf cymhwysedd eraill).

Dwi’n derbyn cyllid oddi wrth sefydliad sydd, yn ôl y diffiniad, yn ariannwr cymwys sy’n cefnogi sefydlu / rhedeg banc meinweoedd, cofrestrfa clefyd, banc data, cohort neu adnodd arall sydd wrth wraidd nifer o astudiaethau ymchwil; ydy hwn yn weithgaredd sy’n gymwys i’w fabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Nac ydy. Er mwyn cael ei ystyried i’w fabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol, mae’n rhaid i’r gweithgaredd fod yn brosiect ymchwil. Y diffiniad o “brosiect ymchwil” ydy gweithgaredd strwythuredig y bwriedir iddo ddarparu gwybodaeth newydd y mae modd ei chyffredinoli. Nid yw sefydlu a rhedeg banciau meinweoedd neu gofrestrfeydd clefydau, ynddo’i hun, yn brosiect ymchwil (gan nad oes yna unrhyw “gwestiwn ymchwil”), felly dydy’r gweithgareddau hyn ddim yn gymwys i’w cefnogi. Fodd bynnag, mae gweithgareddau fel casglu a chronni samplau biolegol, cynnwys manylion cleifion ar gofrestrfa, neu ddatblygu cohort cleifion, sy’n rhan annatod o brosiect ymchwil strwythuredig, neu brosiectau ymchwil sy’n defnyddio adnoddau o’r fath, yn gymwys i gael cymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni (cyn belled â’u bod nhw’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd eraill) trwy ddyraniadau Y&D GIG. Felly gwahoddir ymchwilwyr i gofrestru eu hymwneud â biobanciau a / neu Gofrestrfeydd Data Ymchwil ar y Cyfeiriadur Ymchwil.

Mae fy astudiaeth yn cael ei hariannu gan brifysgol, coleg neu sefydliad gofal iechyd lleol; ydy hi’n gymwys i’w mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Nac ydy. Dydy prifysgolion, colegau a sefydliadau gofal iechyd lleol (gan gynnwys Byrddau Iechyd GIG) y DU ddim yn bodloni’r meini prawf ar gyfer arianwyr cymwys. Felly dydy astudiaethau y mae’r sefydliadau hyn yn eu hariannu ddim yn gymwys i gael cymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni.

Mae’r rhestr o arianwyr cymwys Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, a’u cynlluniau ariannu cysylltiedig, yn cael ei diweddaru’n rheolaidd ac mae ar gael yma.

Mae fy astudiaeth yn cael ei hariannu gan sefydliad masnachol; ydy hi’n gymwys i’w mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Mae cyd-astudiaethau masnachol y mae ymchwilwyr yn eu cychwyn o bosibl yn gymwys i’w mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol, cyn belled â bod y cyfle ariannu wedi bod ar agor i bob ymchwilydd cymwysedig yng Nghymru.

Mae rhagor o wybodaeth am gyd-astudiaethau masnachol y mae ymchwilwyr yn eu cychwyn, ac astudiaethau anfasnachol eraill a allai fod yn gymwys, i’w gweld ym meini prawf cymhwysedd y Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae fy astudiaeth yn cael ei hariannu fel rhan o grant rhaglen neu ganolfan; ydy hi’n gymwys i’w mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Mae gofyn i astudiaethau unigol a ariennir fel rhan o grant rhaglen neu ganolfan fod yn destun adolygiad protocol gan gymheiriaid cyn y gellir ystyried eu mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Dylai noddwr yr astudiaeth ddarparu cadarnhad bod cymheiriaid wedi’i hadolygu’n briodol.  

Mae fy astudiaeth yn cael ei hariannu fel rhan o ddyfarniad hyfforddiant ymchwil e.e. RCBC, CRF, cymrodoriaethau hyfforddiant; ydy hi’n bosibl i’r gwaith dwi’n ei wneud gael ei gofrestru ar y Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Mae gofyn i astudiaethau unigol a ariennir fel rhan o ddyraniadau hyfforddiant ymchwil fod yn destun adolygiad protocol gan gymheiriaid cyn y gellir ystyried eu mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Dylai noddwr yr astudiaeth ddarparu cadarnhad bod cymheiriaid wedi’i hadolygu’n briodol. Penderfynir a ydy astudiaethau’n gymwys i gael cymorth fesul astudiaeth, gan bwysleisio ar yr astudiaeth yn hytrach na gweithgarwch unigolyn.

Os mai llywodraeth dramor neu elusen dramor sy’n ariannu’ch dyfarniad personol fel Treial y mae’r ymchwilydd wedi’i gychwyn, fe fydd angen ystyried yr astudiaeth yn ffurfiol trwy broses fabwysiadu’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol (anfasnachol). Fe fydd gofyn darparu cadarnhad bod y prosiect wedi bod yn destun adolygiad o ansawdd uchel gan gymheiriaid (fel y manylir arno yn y meini prawf cymhwysedd).   

Mae fy astudiaeth yn cael ei hariannu gan lywodraeth dramor; ydy hi’n gymwys i’w mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Caiff cymhwysedd astudiaethau y mae llywodraethau dramor yn eu hariannu ei ystyried ar gyfer cymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni trwy’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol anfasnachol. Mae angen i astudiaethau ddangos eu bod nhw’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd. Er mwyn bodloni meini prawf cystadleuaeth agored ac adolygiad o ansawdd uchel gan gymheiriaid, rhaid i alwad ariannu’r llywodraeth dramor fod wedi bod ar agor i bob unigolyn cymwysedig yng Nghymru.

Mae fy astudiaeth yn cael ei hariannu gan sefydliad anfasnachol (dielw / elusennol) o’r tu allan i’r DU; ydy hi’n gymwys i’w mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Ystyrir cymhwysedd astudiaethau y mae elusennau o’r tu allan i’r DU yn eu hariannu i’w mabwysiadu i’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae angen i astudiaethau ddangos eu bod nhw’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd. Er mwyn bodloni meini prawf cystadleuaeth agored ac adolygiad o ansawdd uchel gan gymheiriaid, rhaid i alwad ariannu’r elusen o’r tu allan i’r DU fod wedi bod ar agor i bob unigolyn cymwysedig yng Nghymru.

Mae fy astudiaeth yn cael ei chynnal o fewn Canolfan / Uned / Grŵp Seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru; ydy hi’n gymwys i gael cymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni?

Ydy, ond mae angen i’r astudiaeth ddangos ei bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd.  Ni fyddai’r ffaith bod astudiaeth yn cael ei chynnal o fewn Canolfan / Uned /Seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn ffactor diffiniol.

Mae fy astudiaeth yn cael ei chynnal o fewn Canolfan Meddygaeth Canser Arbrofol; ydy hi’n gymwys i gael cymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni?

Mae Canolfannau Meddygaeth Canser Arbrofol yn cael eu cydariannu gan Ymchwil Canser y DU (CR-UK) ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, a’r Adrannau Iechyd ar gyfer yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Ni fwriedir i’r cyllid dalu am gostau ymchwil uniongyrchol astudiaethau unigol. Gan fod CR-UK yn o bartneriaid anfasnachol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, mae pob astudiaeth y mae dyfarniad Canolfan Meddygaeth Canser Arbrofol yn ei chefnogi’n gymwys yn y bôn i’w hystyried ar gyfer cymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni, ac felly hefyd yn gymwys i’w cynnwys yn y Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Fodd bynnag, gan fod cyllid ar gyfer Canolfannau Meddygaeth Canser Arbrofol yn cynnwys rhywfaint o gyllid ar gyfer cymorth GIG, ystyrir cymorth GIG “ychwanegol” y seilwaith Cefnogi a Chyflawni fesul achos ar lefel leol. Os ystyrir nhw’n gymwys i gael cymorth, caiff yr astudiaethau hyn eu hychwanegu at y Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Dylid darparu data recriwtio ar gyfer pob safle yn y DU (h.y. safleoedd Canolfannau Meddygaeth Canser Arbrofol a safleoedd eraill). 

Ymchwil iechyd cyhoeddus ydy fy astudiaeth; ydy hi’n gymwys i gael cymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni?

Mae’r seilwaith Cefnogi a Chyflawni’n sicrhau bod seilwaith y GIG ar gael ar gyfer pob ymchwil o ansawdd uchel sy’n cynnwys cleifion y GIG (neu eu data a / neu eu meinweoedd/samplau) neu eu gofalwyr, staff a/neu adnoddau GIG. (Mae hyn yn cynnwys Costau Cymorth GIG.) Os ydy’r ymyrraeth iechyd cyhoeddus yn digwydd mewn lleoliad GIG, neu os ydy’n cynnwys gwrthrychau sydd wedi’u recriwtio yn eu rhinwedd fel cleifion GIG, neu staff GIG, yna mae’r astudiaeth yn gymwys i gael cymorth (cyn belled â’i bod yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysedd eraill).

Lle bo’n eglur o’r protocol y caiff cyfranogwyr eu hatgyfeirio at wasanaethau trwy’r GIG, a lle bo angen amlwg am gymorth y seilwaith Cefnogi a Chyflawni, dylid ystyried yr astudiaethau hyn ar gyfer cymorth (cyn belled â’u bod nhw’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd arferol), hyd yn oed os ydy'r ymchwil yn digwydd mewn lleoliad y tu allan i’r GIG.

Mae hi yr un mor bwysig cynnwys pob astudiaeth o ansawdd uchel nad oes ganddyn nhw gostau i’r GIG sy’n gysylltiedig â’r ymchwil, er mwyn nodi amrywiaeth yr astudiaethau y mae’r gymuned Y&D yn eu gwneud yng Nghymru a nodi / pennu adnoddau perthnasol i gefnogi astudiaethau o’r fath.