Welsh Government

Cwrs diweddaru Ymarfer Clinigol Da (GCP)

Amlinelliad o’r Cwrs: 

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn yn cyflawni’r gofynion ar gyfer diweddaru hyfforddiant GCP ac mae wedi’i ddatblygu gan yr NIHR ar y cyd â’r MHRA, i’w gyflawni ledled y DU ac i sicrhau bod hyfforddiant yn gyson. Bwriedir ef ar gyfer pob gweithiwr ymchwil. A fyddech cystal â darllen Gweithdrefn Weithredu Safonol Cymru-gyfan ar ofynion hyfforddiant Ymarfer Clinigol Da.

Mae’r Awdurdod Ymchwil Iechyd (HRA) a’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) yn ffafrio dull cymesur o fynd ati i roi Ymarfer Clinigol Da ar waith ac o drin hyfforddiant priodol i’r staff sy’n ymwneud â threialon clinigol sy’n ymchwilio i gynhyrchion meddyginiaethol. O’r herwydd, maen nhw wedi rhyddhau cyd-ddatganiad HRA/MHRA ar hyfforddiant i ymchwilwyr mewn rhoi Ymarfer Clinigol Da ar Waith (f1.1 Hydref 2017) sy’n egluro gofynion hyfforddiant Ymarfer Clinigol Da. Mae pedair gwlad y DU wedi cymeradwyo hwn.

Mae’r cyd-ddatganiad yn nodi bod hyfforddiant yn un gydran o’r systemau ar gyfer sicrhau ymchwil o ansawdd uchel. Dylai hyfforddiant fod yn briodol ac yn gymesur i’r math o astudiaeth, yn berthnasol i rolau a gweithgareddau ymchwil penodol y mae staff sy’n ymwneud ag ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yn ymgymryd â nhw, ac mae’n bosibl y byddan nhw’n amrywio o wybodaeth fanwl o egwyddorion Ymarfer Clinigol Da a Rheoliadau cysylltiedig y DU i ymwybyddiaeth o rai o egwyddorion penodol Ymarfer Clinigol Da.

Cynlluniwyd y cwrs i ddiweddaru gwybodaeth gweithwyr ymchwil proffesiynol a staff ymchwil trwy archwilio egwyddorion a safonau GCP, Cyfarwyddebau’r UE, Rheoliadau’r DU a gofynion y Fframwaith Llywodraethu Ymchwil sy’n ymwneud â threialon clinigol ac astudiaethau ymchwil eraill a gynhelir yng Nghymru. Bydd y rheiny a fydd yn mynychu’r cwrs yn cael cyfle i fyfyrio ynglŷn â’u harfer eu hunain yng nghyd-destun datblygiadau diweddar, gan ddefnyddio enghreifftiau o achosion go iawn.

Sylwch y cynhelir y cwrs rhwng 9.30am a 1.00pm ac na fydd tystysgrif am fynychu’n cael ei chyhoeddi oni bai bod y rheiny sy’n dilyn y cwrs wedi cwblhau pob elfen o’r hyfforddiant.

Achredir y cwrs hwn gan y CPD Certification Service (3 Awr) a Choleg Brenhinol y Meddygon (3 phwynt Datblygu Proffesiynol Parhaus)


Ar ôl yr hyfforddiant, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • Nodi’r deddfau, y fframweithiau a’r canllawiau sy’n llywodraethu’r modd o sefydlu a chynnal ymchwil glinigol
  • Myfyrio ynglŷn â’u harfer eu hunain o ran cysondeb ag egwyddorion a safonau GCP
  • Nodi meysydd i’w gwella sy’n adlewyrchu darganfyddiadau cyffredin mewn archwiliadau ac arolygon
  • Disgrifio datblygiadau diweddar ym maes rheoleiddio ymchwil
  • Anelu at drosglwyddo gwybodaeth GCP a geir o’r hyfforddiant hwn i’w gwaith bob dydd, i sicrhau hawliau, diogelwch a llesiant cyfranogwyr a safon y data.

Gallwch chi chwilio am ddyddiadau y mae’r cwrs ar gael yma