Welsh Government

Cydsyniad deallus dilys mewn ymchwil bediatrig

Hwyluswyr: Hwyluswyr Hyfforddiant Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Amlinelliad o’r Cwrs:

Nod y cwrs hanner diwrnod hwn yw darparu sylfeini cadarn i’r rheiny sy’n ei fynychu o ran y safonau gofynnol wrth dderbyn cydsyniad mewn ymchwil glinigol sy’n cynnwys plant a phobl ifanc. Mae’r cwrs yn gyfuniad o gyflwyniadau, trafodaethau a gweithgareddau grŵp wedi’u cynllunio i ddod ag egwyddorion cydsyniad deallus dilys i mewn i’r gweithle. Ein nod yw hybu trafodaeth a rhannu arfer gorau. 

Bydd y cwrs yn eich galluogi i: 

  • ddeall y fframweithiau moesegol a deddfwriaethol sy’n sail i’r broses caniatâd ymchwil;
  • ddeall egwyddorion a chyfrifoldebau caniatâd mewn ymchwil glinigol sy’n cynnwys plant a phobl ifanc;
  • datblygu dealltwriaeth o’r broses caniatâd ar gyfer ymchwil;
  • arddangos arferion ansawdd uchel i gefnogi’r prosesau gwahanol sy’n ymwneud â chaniatâd a chydsyniad pediatrig;
  • cael ymwybyddiaeth o’r amddiffyniad ychwanegol sydd ei angen ar gyfer plant a phobl ifanc;
  • magu hyder wrth gymryd rhan yn y broses caniatâd ymchwil.

Cofrestru ar y cwrs hwn.

Sylwer mai sesiwn fore yw hon a gynhelir rhwng tua 9.30am a 12.30pm, ac y bydd tystysgrif presenoldeb yn cael ei rhoi dim ond os yw’r cynrychiolwyr yn cwblhau pob elfen o’r hyfforddiant.  


Ar ôl yr hyfforddiant, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • dangos dealltwriaeth o rolau a chyfrifoldebau gwahanol unigolion sy’n ymwneud â’r broses caniatâd gwybodus;
  • deall yr ystyriaethau moesegol a chyfreithiol sy’n dylanwadu ar ymarfer caniatâd gwybodus;
  • deall proses derbyn caniatâd gwybodus (a phrosesau cyfatebol lle y bo’n briodol) a rolau a chyfrifoldebau’r rhai hynny sy’n ymwneud â’r broses hon;
  • gwybod ble i fynd am fwy o gyngor a chymorth a sut i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Chwiliwch am y cwrs hwn yma: