Welsh Government

Cydsyniad deallus dilys mewn ymchwil sy’n cynnwys oedolion â diffyg galluedd

Hwyluswyr: Hwyluswyr Hyfforddiant Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru  

Amlinelliad o’r Cwrs: 

Nod y cwrs hanner diwrnod hwn yw darparu sylfeini cadarn i’r rheiny sy’n ei fynychu o ran y safonau gofynnol wrth dderbyn cydsyniad mewn ymchwil glinigol sy’n cynnwys pobl agored i niwed. Mae’r cwrs yn gyfuniad o gyflwyniadau, trafodaethau a gweithgareddau grŵp wedi’u cynllunio i ddod ag egwyddorion cydsyniad deallus dilys i mewn i’r gweithle. Byddwn yn ceisio hybu trafodaeth am ymarfer a sut i rannu arfer gorau.

Bydd y cwrs yn eich galluogi i: 

  • ddeall y fframweithiau moesegol a deddfwriaethol sy’n sail i’r broses caniatâd ymchwil;
  • deall yr egwyddorion a’r cyfrifoldebau mewn ymchwil glinigol sy’n cynnwys oedolion nad oes ganddynt y galluedd i roi caniatâd;
  • deall pwysigrwydd sefydlu galluedd;
  • deall y prosesau priodol i’w dilyn wrth recriwtio oedolyn â diffyg galluedd i Dreial Clinigol o Gynnyrch Meddyginiaethol Ymchwiliol neu dreial nad yw’n ymwneud â Chynnyrch Meddyginiaethol Ymchwiliol;
  • cael ymwybyddiaeth o’r amddiffyniad ychwanegol sydd ei angen ar gyfer oedolion â diffyg galluedd;
  • magu hyder wrth gymryd rhan yn y broses caniatâd ymchwil. 

Cofrestru ar y cwrs hwn.

Sylwer mai sesiwn fore yw hon a gynhelir rhwng tua 9.30am a 12.30pm, ac y bydd tystysgrif presenoldeb yn cael ei rhoi dim ond os yw’r cynrychiolwyr yn cwblhau pob elfen o’r hyfforddiant.  


Ar ôl yr hyfforddiant, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • dangos dealltwriaeth o rolau a chyfrifoldebau gwahanol unigolion sy’n ymwneud â’r broses caniatâd gwybodus;
  • deall yr ystyriaethau moesegol a chyfreithiol sy’n dylanwadu ar ymarfer caniatâd gwybodus;
  • deall proses derbyn caniatâd gwybodus (a phrosesau cyfatebol lle y bo’n briodol) a rolau a chyfrifoldebau’r rhai hynny sy’n ymwneud â’r broses hon;
  • gwybod ble i fynd am fwy o gyngor a chymorth a sut i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Chwiliwch am y cwrs hwn yma: