Welsh Government
header

Cyfleoedd ar hyn o bryd

Yn chwilio am gyfle newydd i weithio gydag ymchwilwyr yng Nghymru? Mae’r cyfleoedd diweddaraf ar gyfer aelodau o’r cyhoedd wedi’u rhestru isod. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am unrhyw o'r cyfleoedd, ffoniwch y tîm ar 02920 230457 neu e-bostiwch cynnwys-ymchwil@wales.nhs.uk  

Os hoffech wneud cais am unrhyw o'r cyfleoedd isod gallwch gyflwyno datganiad o ddiddordeb. Sylwer bod cyfleoedd ar hyn o bryd ar gael i aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cofrestru â'r gymuned gynhwysol, ac sydd wedi darllen y cytundeb cynnwys y cyhoedd cyn cyflwyno datganiad o ddiddordeb.


O 1 Ebrill 2019, mae cyfleoedd cynnwys y cyhoedd wedi’u hysbysebu mewn ffordd fwy eglur gyda mwy o wybodaeth fel y gallwch chi benderfynu’n haws pa gyfle sydd orau i chi. Gallwch chi weld ar gip pa gyfleoedd sy’n talu am dreuliau allan o boced a pha rai sy’n cynnig tâl am amser.

Mae cyfleoedd cynnwys wedi’u trefnu yn ôl categorïau coch, glas a gwyrdd. Rydyn ni wedi datblygu canllawiau i’ch helpu chi i benderfynu pa gategori cyfleoedd sydd fwyaf addas i’ch gofynion a’ch profiad chi.

Ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw gyfleoedd a hysbysebwyd cyn 1 Ebrill 2019.

Mae canllaw A4 syml y gellir ei argraffu i’r tri math gwahanol o gategorïau (coch, glas a gwyrdd) i’w gael yma.


 

Chware rhan mewn gwella gwasanaethau iechyd meddwl i blant â chyflyrau genetig datblygiadol anghyffredin

Dyddiad cau: 12:00 ar 21 Chwefror 2020

Categori: Gwyrdd

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd:

 • â phrofiad o adolygu dogfennau treial a gwneud sylwadau arnyn nhw y
 • n byw yn Ne Ddwyrain Cymru i fynychu yn y cnawd / yn byw yng Nghymru ac yn gallu defnyddio cyfleusterau telegynadledda

Hyd at ddau unigolyn i ddod yn rhan o Bwyllgor Llywio’r Treial. 

 

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb.


Prosiect Sepsis – Heriau casglu a samplo gwaed yn achos plant sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty

Dyddiad cau: 12:00 ar 27 Chwefror 2020

Categori: Gwyrdd

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd:

 • Wedi cymryd rhan mewn ymchwil genetig neu sydd â phrofiad o hyn
 • Yn rhieni plentyn roedd angen gofal meddygol arno/arni mewn ysbyty na wnaeth sepsis effeithio’n uniongyrchol arno/arni (mae gennym ni aelodau o’r cyhoedd â phrofiad uniongyrchol neu anuniongyrchol o sepsis sydd eisoes yn cymryd rhan)

Hyd at 4 o unigolion i fynychu dau gyfarfod wyneb yn wyneb

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb.


Mynychu grŵp ffocws i helpu i ddarparu sail ar gyfer datblygu’r prosiect “Llesiant gofalwr teuluol”.

Dyddiad cau: 12:00 ar 27 Chwefror 2020

Categori: Glas

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd:

 • yn ofalwyr di-dâl am aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog dros 50 oed
 •  yn byw o fewn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe

Mae’r ymchwilydd eisiau cynnal grŵp ffocws peilot i fireinio’r cwestiynau ymchwil ac mae eisiau i unigolion gwneud sylwadau a rhoi adborth ar y rhain.

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb.


Chwarae rhan mewn siapio triniaethau canser cost-effeithiol y dyfodol.

Dyddiad cau: 12:00 ar 6 Mawrth 2020

Categori: Gwyrdd

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd:

 • profiad o ganser naill ai fel claf neu ofalwr

 • gwybodaeth neu brofiad o driniaethau canser cyfredol

 • yn byw o fewn radiws o 10 milltir i Ysbyty Athrofaol Cymru

Dau unigolyn i ymuno â thîm yr astudiaeth.

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb.


Dod yn aelod o Fwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd Partneriaeth Genomeg Cymru

Dyddiad cau: 12:00 ar 8 Mawrth 2020

Categori: Coch

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd â phrofiad personol neu anuniongyrchol (fel gofalwr neu aelod o’r teulu) o:

 • ganserau etifeddol, fel canser etifeddol y fron, y prostad neu’r ofari
 • clefydau anghyffredin, fel Ffibrosis Systig, Clefyd Huntington, Sglerosis Twberus
 • Anhwylderau Oedi Datblygiadol, fel Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig, Syndrom X Frau, Syndrom Down
 • cael cynnig profion genetig i ragweld clefyd, neu pan yn feichiog

ac

Unigolion sydd:

 • yn rhyngweithio mewn rhyw ffordd â Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan
 • yn gallu mynegi barn mewn modd adeiladol
 • yn gallu esbonio’n glir pam y gallai gwahanol gyfathrebiadau penodol greu emosiynau, dryswch neu ansicrwydd
 • yn gallu gwrando ar safbwyntiau eraill a’u parchu

Mae angen deg unigolyn i ddod yn aelodau o’r Bwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd.  

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb.


Dod yn aelod o bwyllgor Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2020.

Dyddiad cau: 12:00 ar 12 Mawrth 2020

Categori: Gwyrdd

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd:

 • â diddordeb a/neu wybodaeth o ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol

 • yn barod i gyfrannu syniadau newydd

 • yn hyderus i wneud sylwadau a rhoi adborth ar grynodebau sy’n cael eu cynnig

 • Mynychu cyfarfod yng Nghaerdydd ar 27 Ebrill 2020

Dau unigolyn i ddod yn rhan o bwyllgor y gynhadledd.

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb.


Dod yn aelod o bwyllgor llywio astudiaeth.

Dyddiad cau: 12:00 ar 1 Ebrill 2020

Categori: Gwyrdd

Beth y mae hyn yn galw amdano?

Unigolion sydd:

 • â phrofiad o symptomau’r llwybr troethol isaf

 • sydd â phrofiad o fynychu pwyllgorau neu gyfarfodydd ac

 • sy’n byw yn lleol i Gaerdydd neu o fewn pellter teithio rhesymol.

Un unigolyn i ddod yn rhan o’r pwyllgor llywio astudiaeth.

 

Am fwy o wybodaeth darllenwch yr hysbyseb.