Welsh Government

Darganfod eich rôl mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol

Yn datblygu ein dyheadau ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a chynnwys y cyhoedd mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol

Yn 2019, fe ddechreuodd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru geisio barn ynglŷn â’n dyheadau ar gyfer rôl y cyhoedd mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ystod y cyfnod strategol nesaf (2020-2025). Gan gofleidio Safonau’r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd, fe wnaethon ni benderfynu’n fuan yn y broses ein bod ni’n awyddus i wneud hyn trwy weithredu ar y cyd ac yn y ffordd fwyaf cyd-gynhyrchiol â phosibl.

O ganlyniad i drafodaethau â’n Bwrdd Cyflawni Cynnwys y Cyhoedd, drafftiwyd ‘datganiad o fwriad’ a gafodd yna’i gyflwyno ar gyfer trafodaeth ac awgrymiadau mewn gweithdy yn ystod yr haf. Mynychodd amrywiol aelodau o’r cyhoedd ac arweinwyr cynnwys y cyhoedd a chleifion o ledled y system Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru y gweithdy. O ganlyniad i’r gweithdy hwn, mireiniwyd y datganiad i lunio dogfen ddrafft o’n dyheadau/gweledigaeth o’r enw ‘Darganfod Eich Rôl mewn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ (pdf).

Fe fuon ni’n ymgynghori ar ‘Darganfod Eich Rôl mewn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ gydol Hydref- Rhagfyr 2019, trwy arolwg ar-lein a thri gweithdy gwahoddiad agored. Bwriad cynnal y digwyddiadau hyn oedd defnyddio’r cysyniad o ‘gymuned ymarfer’, er mwyn datblygu pwrpas a chyfrifoldebau ar y cyd ar gyfer datblygu agenda cynnwys y cyhoedd sy’n ystyried anghenion a safbwyntiau’r system ymchwil gyfan. Roedd y digwyddiadau hyn yn hynod ddefnyddiol, gan daflu cryn oleuni ar bethau, ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn i bawb a gymerodd yr amser i fynychu ac i gyfrannu, yn ogystal â’r rheini a gynigiodd eu hadborth trwy’r arolwg ar-lein. Mae crynodeb o’r awgrymiadau allweddol a godwyd yn y gweithdai hyn ar gael i’w lawrlwytho (pdf).

Yn gynnar yn 2020, fe fyddwn ni’n cynnal digwyddiadau ‘cymuned ymarfer’ ychwanegol yn Abertawe a Bangor i roi cyfle i ymgysylltu ymhellach fel rhan o’r broses i gryfhau’r cynllun ar gyfer cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd ledled Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Os hoffech chi gysylltu ag Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ynglŷn â’r darn hwn o waith, neu i gofrestru’ch diddordeb mewn gwybodaeth neu ddigwyddiadau pellach ynglŷn â chynnwys y cyhoedd, yna anfonwch e-bost atom ni

Ar ôl yr ymgynghoriad a’r digwyddiadau, byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth a gesglir i ddarparu sail ar gyfer gwaith datblygu cynlluniau strategaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar gyfer 2020 ymlaen.

Gellir cefnogi aelodau o’r cyhoedd sydd wedi cofrestru â’r gymuned gynhwysol ag unrhyw dreuliau i fynychu. Dylai aelodau’r cyhoedd sydd heb gofrestru â’r gymuned ffonio 02920 230457 neu anfon e-bost i research-involvement@wales.nhs.uk