Welsh Government

Diwydiant

 

Yng Nghymru, rydyn ni eisiau cyflawni gwell iechyd i bawb, gwella profiad y claf a darparu gwasanaethau diogel, o ansawdd uchel a fydd yn gwella deilliannau iechyd. Mae gweithio gyda’r sector gwyddor bywyd yn ganolog i gyflawni’r nodau hyn.

Mae gan Gymru ddiwylliant ymchwil bywiog sy’n cynnwys y GIG, diwydiant ac academia. Mae mentrau gwahanol wedi helpu i symleiddio’r prosesau ar gyfer ymgymryd ag astudiaethau, gan wneud Cymru’n gynnig deniadol i Ddiwydiant.

Mae GIG integredig Cymru hefyd yn darparu sail ragorol ar gyfer ymchwil ac arloesedd ac mae ganddo botensial i chwarae rhan arwyddocaol mewn creu gwell therapïau a thechnolegau.

Ar ben hyn, mae GIG Cymru’n darparu arbenigedd ar draws yr ystod lawn o arbenigeddau clinigol ac mae prifysgolion Cymru’n gartref i ymchwilwyr gwyddor bywyd o’r radd flaenaf.

Mae’r cryfderau hyn, ynghyd ag ymrwymiad y llywodraeth i wella’r seilwaith i gefnogi ymchwil gysylltiedig ag iechyd a sector masnachol ffyniannus, yn gwneud Cymru’n lle delfrydol i ymgymryd ag ymchwil.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i:

  • greu amgylchedd dynamig i’r sector gwyddorau bywyd ymgymryd ag ymchwil ac arloesedd yng Nghymru ac
  • ddarparu amgylchedd cefnogol ar gyfer mwy o gydweithredu rhwng GIG Cymru, gwasanaethau cymdeithasol, academia, a diwydiant.

Gwasanaethau

Arfau ac Adnoddau

 

Yn dilyn ymgynghori â rhanddeiliaid, mae gwasanaethau a swyddogaethau a ariannwyd gan NISCHR, ac a ddarparwyd gan sefydliadau allanol ar ran Gweinidogion Cymru, wedi’u hailenwi i ddod yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Bydd y newid hwn yn adeiladu ar y gwaith llwyddiannus sydd eisoes wedi’i gyflawni trwy frand diwydiant Ymchwil Iechyd Cymru (sydd bellach wedi’i gynnwys o fewn brand Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru) a bydd yn ymgorffori’r un swyddogaethau a darpariaeth gwasanaeth rhagorol y mae ein rhanddeiliaid mewn diwydiant wedi dod i’w disgwyl.

Daw gwybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd ar wefan Ymchwil Iechyd Cymru yn rhan o wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru maes o law.