Welsh Government

Polisi Eiddo Deallusol (IP)

 

Gweledigaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yw cael cydnabyddiaeth ryngwladol i’w waith ymchwil rhagorol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol sy’n effeithio er gwell ar iechyd, lles a ffyniant pobl Cymru. 

Dangoswyd bod diwylliant ymchwil a datblygu deinamig ac arloesol yn cyfrannu at effeithiolrwydd ac at waith gwella, a’i fod hefyd yn creu amgylchedd gwell i weithwyr gofal cymdeithasol ac iechyd weithio a datblygu ynddo.

Mae eiddo deallusol yn codi pan fydd syniadau’n troi’n fwy diriaethol ac, yn eu tro, yn hybu arloesedd. Mae hawliau eiddo deallusol yn sicrhau bod gwerth yn cael ei roi i syniadau ac arloesedd. 

Mae templed ar gyfer polisi eiddo deallusol ar gael i Fyrddau Iechyd y GIG ac Ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru ei ddefnyddio, naill ai yn ei gyfanrwydd neu’n rhannol yma.

Mae’r polisi hwn wedi’i seilio ar dair egwyddor sylfaenol:

  • Yn bennaf oll, rhaid i’r modd y caiff eiddo deallusol ei reoli a’i ddatblygu sicrhau budd i gleifion a defnyddwyr gwasanaethau
  • Mae gan ddiwydiant ran bwysig yn y broses o ddatblygu arloesedd
  • Dylid gwobrwyo unigolion sy’n cyfrannu’n ddeallusol at syniadau newydd