Welsh Government

Ennill cymeradwyaeth foesegol

Mae Gwasanaeth Moeseg Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n darparu cyngor a chymorth annibynnol ynglŷn â’r graddau y mae cynigion ar gyfer ymchwil yn cydymffurfio â safonau moesegol.

Mae’r saith Pwyllgor Moeseg Ymchwil ledled Cymru’n cymeradwyo ymchwil sy’n mynd rhagddi yn y GIG o safbwynt moeseg. Maen nhw’n gwarchod urddas, hawliau, diogelwch a lles y rheiny sy’n cymryd rhan mewn ymchwil.

Mae’n ofynnol cael cymeradwyaeth y Pwyllgor Moeseg Ymchwil GIG priodol o safbwynt moeseg yn achos unrhyw gynnig ymchwil sy’n cynnwys: 

 • Cleifion a defnyddwyr gwasanaeth y GIG. Mae hyn yn cynnwys pawb a allai o bosibl gymryd rhan mewn ymchwil sy’n cael eu recriwtio oherwydd eu triniaeth GIG yn y gorffennol neu ar y pryd, neu sy’n defnyddio’r GIG. Mae’n cynnwys cleifion GIG sy’n cael eu trin dan gontractau â sefydliadau’r sector preifat;
 • Unigolion sydd wedi’u nodi fel rhai a allai o bosibl gymryd rhan mewn ymchwil oherwydd eu bod nhw’n berthnasau neu’n ofalwyr cleifion a defnyddwyr gwasanaeth y GIG, fel a ddiffinnir uchod
 • Sefyllfa lle gall ymchwilwyr gyrchu data, organau neu ddeunyddiau corfforol eraill cyn gleifion a chleifion presennol y GIG
 • Sefyllfa lle gall ymchwilwyr gyrchu deunydd ffetysol a Ffrwythloni In Vitro (IVF) sy’n ymwneud â chleifion y GIG
 • Y rheiny sydd wedi marw’n ddiweddar ar safleoedd y GIG
 • Sefyllfa lle gall ymchwilwyr ddefnyddio neu gyrchu safleoedd neu gyfleusterau’r GIG

I gael gwybod mwy, darllenwch ein taflen Diffinio Ymchwil – Canllaw i ddeall ymchwil a datblygiad ymchwil (ar gael yn Saesneg yn unig).

Pwyllgorau Moeseg Ymchwil GIG yng Nghymru

Ar hyn o bryd, mae yna saith Pwyllgor Moeseg Ymchwil (REC) GIG yng Nghymru. 

 • REC 1 Cymru a REC 2 Cymru
  Mr Carl Phillips / Mrs Jag Sidhu
  Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Pont-y-castell 4, 15 – 19 Heol Ddwyrain y Bontfaen, Caerdydd, CF11 9AB
  02920 230457
  carl.phillips@wales.nhs.uk / jagit.sidhu@wales.nhs.uk

 • REC 3 Cymru
  Dr Corinne Scott / Mrs Helen Williams
  Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Pont-y-castell 4, 15 – 19 Heol Ddwyrain y Bontfaen, Caerdydd, CF11 9AB
  02920 230457
  corinne.scott@wales.nhs.uk / helen.williams19@wales.nhs.uk

 • REC 4 Cymru
  Mrs Tracy Biggs
  G1 / G2 Neuadd Croesnewydd, Ffordd Croesnewydd, Parc Technoleg Wrecsam, Wrecsam, LL13 7YP
  01978 726377
  tracy.biggs@wales.nhs.uk

 • REC 5 Cymru
  Dr Rossela Roberts
  Swyddfa Academaidd Glinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Ysbyty Gwynedd, Bangor LL57 2PW
  01248 384877
  rossela.roberts@wales.nhs.uk

 • REC 6 Cymru
  Mrs Penny Beresford
  Llawr 8, Canolfan Gwasanaethau Busnes y GIG, 36 Stryd y Berllan, Abertawe SA1 5AQ
  01792 607416
  penny.beresford@wales.nhs.uk

 • REC 7 Cymru
  Mrs Sue Byng
  Blwch Post 108, Adeilad 1, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3WY
  01267 225045
  sue.byng@wales.nhs.uk

Ein hymrwymiad

Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod yr holl ymgeiswyr:

 • yn cael eu ceisiadau wedi’u prosesu a’u hadolygu’n unol â Gweithdrefnau Gweithredu Safonol y Gwasanaeth Moeseg Ymchwil Cenedlaethol (NRES) a'r Trefniadau Llywodraethu ar gyfer Pwyllgorau Moeseg Ymchwil (GAfREC)
 • yn cael eu trin yn gwrtais gan staff ac aelodau REC

Is-adran Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am bolisi Moeseg Ymchwil yng Nghymru, ar ran y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.