Welsh Government

Fframwaith Polisi'r DU ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'r fframwaith polisi hwn yn nodi egwyddorion arfer da wrth reoli a chynnal ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yn y DU.

Mae'r egwyddorion hyn yn amddiffyn ac yn hyrwyddo buddion cleifion, defnyddwyr gwasanaethau a'r cyhoedd ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol drwy ddisgrifio sut i gynnal a rheoli ymchwil y maes mewn ffordd foesegol a chymesur sy'n seiliedig ar sicrwydd.

Diben hyn oll yw cefnogi a hwyluso ymchwil o'r radd flaenaf yn y DU sy'n ennyn hyder cleifion, defnyddwyr gwasanaethau a'r cyhoedd. Mae'r fframwaith wedi ei anelu at sefydliadau ac unigolion sydd â chyfrifoldeb am ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys cyllidwyr, noddwyr, ymchwilwyr a'u cyflogwyr, safleoedd ymchwil a darparwyr gofal.

Mae'r fframwaith polisi hwn yn gymwys i ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol sy'n cynnwys cleifion, defnyddwyr gwasanaethau neu eu perthnasau neu eu gofalwyr. Mae hyn yn cynnwys ymchwil nad ydynt yn rhan uniongyrchol ohoni, er enghraifft defnyddio gwybodaeth y mae'r GIG neu wasanaethau gofal cymdeithasol wedi ei chasglu amdanynt.

Mae'r Awdurdod Ymchwil Iechyd a'r adrannau iechyd yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban wedi datblygu'r fframwaith polisi yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus. Bydd un set fodern o egwyddorion ar gyfer y DU gyfan yn disodli'r Fframweithiau Llywodraethu Ymchwil unigol sydd gan bob gwlad yn y DU.

Rydym yn croesawu'ch sylwadau ar y fframwaith a fydd yn ein helpu i wella fersiynau'r dyfodol; a hefyd unrhyw enghreifftiau lle'r ydych wedi defnyddio'r fframwaith fel rhan o'ch gwaith.

Fframwaith Polisi'r DU ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Anfonwch unrhyw adborth i flwch negeseuon e-bost y Fframwaith Polisi.