Welsh Government

Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil

Nod y gwasanaeth yw cynorthwyo staff sy'n gweithio yn y GIG a'r gwasanaethau gofal cymdeithasol i ddatblygu prosiectau ymchwil er budd y cyhoedd, yn ogystal â gwella iechyd a lles pobl Cymru. Caiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae RDCS Cymru Gyfan yn rhoi canllawiau a chyngor i alluogi ymchwilwyr i asesu potensial syniadau a datblygu syniadau am astudiaeth neu dreial yn effeithiol, hyd at wneud cais am arian.

Mae'r gefnogaeth yn cynnwys rhoi cyngor ar lunio cynigion da am arian, methodoleg a dyluniad cadarn i astudiaethau, a chyngor mwy cyffredinol am sut i lunio cynlluniau costau effeithiol a fydd yn cyfrif am yr holl adnoddau sydd eu hangen drwy gydol y treial.

Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i weithwyr proffesiynol y GIG a'r gwasanaethau gofal cymdeithasol sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

  • Rydych yn bwriadu ceisio grantiau neu arian ar gyfer eich cynnig

Yn ogystal, mae angen i staff y GIG sicrhau'r canlynol:

  • Bod eich swyddfa leol Ymchwil a Datblygu'r GIG yn cefnogi eich cynnig ar gyfer ymchwil neu dreial
  • Rydych yn gweithio i'r GIG yn eich ardal
  • Noder: os ydych dan gontract i'r GIG i ddarparu gwasanaethau, hyd yn oed os nad ydych wedi eich cyflogi'n uniongyrchol gan y GIG, mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i gael cefnogaeth o hyd. Cysylltwch â'r swyddfa RDCS berthnasol isod i gael rhagor o wybodaeth ac i asesu pa mor gymwys ydych.

Os ydych yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol ac yn ansicr a ydych yn gymwys i gael cefnogaeth, cysylltwch â'r tîm perthnasol isod, a all roi cyngor i chi ynghylch y canllawiau diweddaraf.

Mae RDCS Cymru Gyfan yn dwyn ynghyd tri thîm Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil (RDCS) o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Abertawe. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'ch swyddfa RDCS leol: