Welsh Government

Grant Ymchwil Iechyd, ac Ymchwil er Budd Cleifion a’r Cyhoedd

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn falch o gyhoeddi dwy alwad newydd am gynigion ymchwil:

  • Ymchwil er Budd Cleifion a'r Cyhoedd (RfPPB)
  • Grantiau Ymchwil Iechyd

Bydd y cynlluniau hyn yn cau ar gyfer ceisiadau ddydd Mercher 5 Rhagfyr 2018 am 13:00.  Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried.

I gael mynediad i'r ffurflen gais ar-lein a chofrestru ar y system rheoli grantiau electronig (eGAS) cliciwch yma

Cyfeiriwch at y Nodiadau i Ymgeiswyr er mwyn gweld cylch gwaith pob galwad.

Gwybodaeth Ategol:

*Nodwch: Dylech ddefnyddio'r dogfennau hyn fel canllaw i'ch helpu i gwblhau'r ffurflen gais ar-lein yn unig.  Er enghraifft, er mwyn gweld faint o nodau a dderbynnir ym mhob adran neu sut y bydd y ffurflen orffenedig yn edrych ar ôl ei hargraffu. Peidiwch â cheisio eu defnyddio fel ffurflen gais; mae'n rhaid i chi wneud cais drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein sydd ar gael trwy'r dolenni pan fydd y galwadau ar agor. Hefyd, dylech gyfeirio at y canllawiau ar gyfer y ffurflen gais a geir yn yr wybodaeth ategol.

Templedi:

Mae'r templedi hefyd ar gael drwy'r system eGAS drwy'r tab lanlwythiadau.

  • Templed Cyllideb Fanwl
  • Templed CV i Ymgeiswyr (docx)
  • Enghraifft o Dempled i Ganolwr (docx)

Y broses asesu a dyddiadau

Mae opsiwn i ymgeisio am thema benodol o fewn y galwadau hyn, sef

  • Gwella gofal iechyd seiliedig ar werth
  • Gwella diogelwch y system gofal iechyd

Dylai ymgeiswyr sy'n gwneud cais drwy'r alwad benodol gyfeirio at Friff y Thema, yn ogystal â'r Nodiadau i Ymgeiswyr.

Dylai'r ymgeiswyr hynny nad ydynt yn gwneud cais drwy'r thema benodol gyfeirio at y Nodiadau i Ymgeiswyr ar gyfer y cynllun perthnasol.

Bydd y cynigion sy'n cyrraedd erbyn 13:00 ar 5 Rhagfyr 2018 y credir eu bod o fewn y cylch gwaith yn cael eu hasesu o ran eu pwysigrwydd gan Banel Blaenoriaethu Cymru gyfan ym mis Chwefror 2019.

Bydd y cynigion o’r cylch hwn sy'n cael eu rhoi ar y rhestr fer yn cael eu hadolygu gan gymheiriaid a'u hystyried gan y Byrddau Cyllido Ymchwil perthnasol ym mis Mehefin 2019 er mwyn eu hasesu o ran eu hansawdd gwyddonol, eu hymarferoldeb, a'u gwerth am arian. Bydd yr ymgeiswyr yn cael gwybod am benderfyniadau'r Byrddau Cyllido Ymchwil ym mis Gorffennaf/Awst 2019.

Dylid nodi, os bydd nifer fawr o geisiadau yn dod i law, ni fydd rhai ohonynt yn cael eu hasesu ymhellach os nad ydynt yn cael eu dyfarnu yn rhai cystadleuol. Mae 'ddim yn gystadleuol' yn golygu nad yw cynnig o safon digon uchel i haeddu asesiad pellach o'i gymharu â chynigion eraill a gyllidwyd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru am nad oes fawr o obaith realistig, neu dim gobaith, iddo gael cyllid. Gallai hyn fod oherwydd ansawdd gwyddonol, cost, graddfa/hyd, neu gyfansoddiad y tîm prosiect.

Nodyn pwysig:  Un o amodau'r cyllid yw y bydd disgwyl i’r holl brosiectau llwyddiannus ddechrau ar 1 Hydref 2019 neu cyn hynny ac nid oes modd newid yr amod hwn o gwbl.  Dylech sicrhau bod hyn yn rhan o’ch cynllun prosiect gan na fydd unrhyw estyniad i’r dyddiad cychwyn yn cael ei ystyried.

Cymorth technegol a chanllawiau

Ymholiadau a phroblemau

Os oes gennych ymholiadau neu broblemau wrth baratoi eich cynnig, defnyddiwch y canllawiau a ddarparwyd.  Gallwch hefyd gysylltu â'r tîm +44 (0)23 8059 1925 (gwasanaeth peiriant ateb 24 awr), E-bost: wales@soton.ac.uk

Y broses ymgeisio

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae Hysbysiad Preifatrwydd grantiau Llywodraeth Cymru yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir yn ystod y broses ymgeisio. Mae'r Hysbysiad ar gael yma: https://gov.wales/docs/caecd/publications/180516-privacy-notice-cy.pdf