Welsh Government

Hyfforddi a datblygu

Y diweddaraf am COVID-19

Mewn ymateb i ganllawiau llywodraeth y DU ynglŷn â’r brigiad yn yr achosion o COVID-19, ni fyddwn ni’n cynnal hyfforddiant wyneb yn wyneb unrhyw le yng Nghymru hyd nes y cawn ni wybod yn wahanol.

Fodd bynnag, mae cyrsiau e-ddysgu ar gael a gallwch chi gwblhau’r hyfforddiant yn eich amser eich hun.

Mae sesiynau Cyflwyniad i Ymarfer Clinigol Da a Chwrs Diweddaru Ymarfer Clinigol Da yn gyrsiau datblygiad proffesiynol parhaus achrededig, ac mae modd lawrlwytho’r dystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs.

Rydyn ni’n gweithio i ymestyn y llyfrgell o gyrsiau e-ddysgu sydd ar gael gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru; dewch yn ôl i’r dudalen hon i weld y wybodaeth ddiweddaraf.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin i gael canllawiau pellach.


Hyfforddiant Cenedlaethol Treialon Brechlyn COVID-19

Mae’r NIHR wedi datblygu Hyfforddiant Treialon Brechlyn COVID-19 ac mae hwn i’w weld ar NIHR Learn. Mae’r adnoddau hyn yn benodol ar gyfer staff sydd a wnelo â chyflenwi treialon brechlyn COVID-19 ac maen nhw’n cynnwys matrics hyfforddi ynghyd â dolenni i adnoddau dysgu. Mae’r adnoddau’n cynnwys: hyfforddiant hanfodol, dymunol a dewisol ac maen nhw ar gyfer unigolion sydd, neu a allai fod a wnelo ag astudiaethau brechlyn yn unig.


Mae ein rhaglen hyfforddi helaeth yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel, ar sail anghenion, y mae ein tîm o hwyluswyr arbenigol yn ei gyflenwi ledled Cymru. Rydyn ni’n cynnig cyrsiau oddi-ar-y-silff a chyrsiau wedi’u llunio’n benodol sy’n rhad ac am ddim i unigolion sy’n cefnogi ac yn cyflawni ymchwil yng Nghymru. Os oes yna ddigon o leoedd, gellir eu cynnig i ymchwilwyr eraill ond mae’n bosibl y codir ffi arnyn nhw.


Pwy sy’n gallu manteisio ar ein rhaglen hyfforddi?

Ymchwilwyr, gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol neu aelodau eraill o dimau ymchwil sy’n cael eu cyflogi gan y GIG neu mewn prifysgol, neu’r rheiny sy’n cymryd rhan mewn datblygu a chyflawni astudiaeth ymchwil ar Bortffolio Ymchwil Glinigol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Gall aelodau o’n Rhwydwaith Cynnwys Pobl hefyd fanteisio ar ein cyrsiau hyfforddi yn rhad ac am ddim.


Pa hyfforddiant ydyn ni’n ei gynnig?

Sgiliau cyfathrebu mewn ymchwil
e-ddysgu trwy ddarparwyr allanol
Arfer Clinigol Da mewn ymchwil
Cydsyniad deallus a dogfennau hanfodol
Cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil
Dulliau ymchwil
Sefydlu astudiaeth ymchwil


Cael gwybod mwy am ein cyrsiau hyfforddi


Cysylltu â ni

Os hoffech chi gael sgwrs â ni am eich anghenion hyfforddi, yna cysylltwch â’n tîm hyfforddi: 02920 230457 / research-training@wales.nhs.uk