Welsh Government

Map Seilwaith Ymchwil

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n darparu seilwaith arloesol i gefnogi a chynyddu gallu mewn ymchwil a datblygu. Mae’r seilwaith newydd hefyd yn caniatáu ffocws mwy eglur ar feysydd rhagoriaeth presennol Cymru a’r rhai sy’n dod i’r fei.


Canolfannau Ymchwil
Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia
Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia

Mae gan y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia, dan arweiniad Prifysgol Abertawe, genhadaeth i ddod yn ganolfan ymchwil o’r radd flaenaf, gan roi sylw i gwestiynau sy’n rhyngwladol bwysig ym maes heneiddio a dementia. Mwy o wybodaeth

Ddarllen mwy >
Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl
Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl

Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, yn canolbwyntio ar salwch meddwl, anhwylderau niwroddatblygiadol a chyflyrau anabledd dysgu ym mhob cyfnod ac ym mhob agwedd ar fywyd. 

Ddarllen mwy >
Y Ganolfan Genedlaethol ar Gyfer Ymchwil Ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth
Y Ganolfan Genedlaethol ar Gyfer Ymchwil Ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth

Nod y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth, dan arweiniad Prifysgol Abertawe, yw gwneud Cymru’n flaenllaw yn y byd ym maes gwyddor iechyd y boblogaeth trwy gynhyrchu sail tystiolaeth ar gyfer polisïau, gwasanaethau ac ymyriadau iechyd cyhoeddus a sicrhau bod cymaint â phosibl o fanteisio ar hyn, ar raddfa sy’n cael effaith sydd ar lefel y boblogaeth.

Ddarllen mwy >
Canolfan Cymru ar Gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys (Canolfan PRIME)
Canolfan Cymru ar Gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys (Canolfan PRIME)

Nod Canolfan Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys (Canolfan PRIME), dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, yw gwella iechyd a lles trwy ymgymryd ag ymchwil o ansawdd uchel i bynciau sydd â blaenoriaeth polisi cenedlaethol mewn gofal sylfaenol a brys, a sicrhau bod darganfyddiadau’n cael eu trosi’n bolisi ac arfer. 

Ddarllen mwy >
Canolfan Ymchwil Canser Cymru
Canolfan Ymchwil Canser Cymru

Bydd Canolfan Ymchwil Canser Cymru, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, yn perfformio ac yn cefnogi ymchwil canser o’r ansawdd uchaf, ar draws y sbectrwm trosiadol, gan ganolbwyntio ar feysydd angen clinigol pwysig, er budd tymor byr a thymor hir cleifion a’r cyhoedd. 

Ddarllen mwy >
Unedau Ymchwil
Uned Cyweirio'r Ymennydd a Niwrotherapiwteg Mewngreuanol (BRAIN)
Uned Cyweirio'r Ymennydd a Niwrotherapiwteg Mewngreuanol (BRAIN)

Nod Uned Cyweirio’r Ymennydd a Niwrotherapiwteg Mewngreuanol (BRAIN), dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, yw bod yn ganolfan ragoriaeth y DU am ddarparu therapïau ffactorau twf/celloedd/cyffuriau newydd i gleifion sydd â chlefydau niwrolegol a niwroddirywiol nad oes modd eu trin ar hyn o bryd, megis clefyd Huntington, epilepsi, strôc, clefyd Parkinson a sglerosis ymledol. 

Ddarllen mwy >
Uned Ymchwil Diabetes Cymru
Uned Ymchwil Diabetes Cymru

Bydd Uned Ymchwil Diabetes, Cymru, dan arweiniad Prifysgol Abertawe, yn mynd i’r afael ag anghenion cymdeithasol a gofal iechyd pwysig ym maes diabetes trwy gefnogi ac ymgymryd â rhaglen ymchwil drosiadol gynhwysfawr ac integredig, â’r bwriad o hyrwyddo datblygu a gweithredu strategaethau therapiwtig ar gyfer atal, trin a hunan-drin diabetes.

Ddarllen mwy >
Uned Ymchwil Arennol Cymru
Uned Ymchwil Arennol Cymru

Bydd Uned Ymchwil Arennol Cymru, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, yn darparu strategaeth Cymru-gyfan ar gyfer astudio diagnosis, ataliad, triniaeth a chyd-destun cymdeithasol clefyd yr arennau. 

Ddarllen mwy >
Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol
Unedau Treialon Clinigol
Canolfan Ymchwil Treialon
Canolfan Ymchwil Treialon

Mae gan y Ganolfan Ymchwil Treialon ym Mhrifysgol Caerdydd y grŵp mwyaf o staff treialon clinigol academaidd yng Nghymru ac mae’n uned treialon clinigol sydd wedi’i chofrestru â chorff Cydweithredu ar Ymchwil Glinigol y DU (UKCRC). Mae’r Ganolfan yn cynnig gwasanaeth treialon clinigol mewnol llawn i bobl sy’n dod yn ymchwilwyr am y tro cyntaf ac i ymchwilwyr profiadol...

Ddarllen mwy >
Sefydliad Hap-dreialon Iechyd Gogledd Cymru
Sefydliad Hap-dreialon Iechyd Gogledd Cymru

Nod Sefydliad Hap-dreialon Iechyd Gogledd Cymru, dan arweiniad Prifysgol Bangor, yw gwella iechyd a lles pobl Cymru a thu hwnt trwy werthuso ymyriadau cymhleth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a hyrwyddo theori ac arfer hap-dreialon wedi’u rheoli a chynlluniau trwyadl eraill ar gyfer gwerthuso. 

Ddarllen mwy >
Uned Dreialon Abertawe
Uned Dreialon Abertawe

Mae Uned Dreialon Abertawe, dan arweiniad Prifysgol Abertawe, yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd i ddarparu Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil yn ardaloedd Byrddau Iechyd Abertawe Bro Morgannwg a Phrifysgol Hywel Dda.

Ddarllen mwy >
Grwpiau Cymorth Seilwaith
Gwasanaeth Cymorth Economeg Iechyd Cymru
Gwasanaeth Cymorth Economeg Iechyd Cymru

Mae gan Wasanaeth Cymorth Economeg Iechyd Cymru, dan arweiniad Prifysgol Bangor, genhadaeth i gefnogi ymchwil a gwella’r penderfynu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru trwy ddarparu cymorth economeg iechyd yn achos cyfnodau cysyniadol cynnar cynllunio cynnig, ceisiadau ariannu ymchwil, arfer ymchwil a lledaenu gwybodaeth. 

Ddarllen mwy >
Parc Geneteg Cymru
Parc Geneteg Cymru

Dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, mae Parc Geneteg Cymru’n hybu ac yn hwyluso ymchwil geneteg a genomeg feddygol ac yn addysgu ac yn hysbysu’r cyhoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol am y materion a’r cyfleoedd a ddaw yn sgil hyn. 

Ddarllen mwy >
Banc Data Diogel ar Gyfer Cysylltiadau Gwybodaeth Ddienw (SAIL)
Banc Data Diogel ar Gyfer Cysylltiadau Gwybodaeth Ddienw (SAIL)

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mae Banc Data Diogel ar gyfer Cysylltiadau Gwybodaeth Ddienw (SAIL) yn grŵp ymchwil sydd wedi’i gydnabod yn rhyngwladol ac sy’n gweithio i wneud data y mae’r GIG a ffynonellau eraill yn eu casglu fel mater o drefn yn ddienw, ac i gysylltu’r data hyn mewn modd diogel er dibenion cefnogi ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol. 

Ddarllen mwy >
Cefnogi a Chyflenwi
Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Rôl y Ganolfan Gymorth yw hwyluso gweithredu polisïau a strategaethau Llywodraeth Cymru trwy ddarparu swyddogaethau a gwasanaethau cymorth canolog i’r gymuned ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

Ddarllen mwy >
Gweithlu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
Gweithlu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae’r Gweithlu’n darparu gwasanaeth a gydlynir yn genedlaethol i gefnogi cyflawni ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r Gweithlu wedi’i drefnu’n dri Rhwydwaith rhanbarthol ac mae’n darparu tîm wedi’i reoli o weinyddwyr ymchwil, swyddogion ymchwil, nyrsys ymchwil, swyddogion astudiaethau clinigol... 

Ddarllen mwy >
Swyddfeydd Ymchwil a Datblygu' GIG
Swyddfeydd Ymchwil a Datblygu' GIG

Mae Ymchwil a Datblygu’n un o swyddogaethau craidd GIG Cymru. Mae yna saith Bwrdd Iechyd a thair Ymddiriedolaeth Cymru-gyfan. Mae gan bob sefydliad dîm ymchwil a datblygu dan arweiniad Cyfarwyddwr Y&D i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau. 

Ddarllen mwy >