Welsh Government

Map Trywydd Ymchwil

Mae’r Map Trywydd Ymchwil wedi’i gynllunio i helpu i dywys ymchwilwyr iechyd a gofal cymdeithasol trwy’r broses ymchwil.

Ei nod yw rhoi cyfarwyddyd rhwydd i’w ddefnyddio i ymchwilwyr a thimau ymchwil, ar bob agwedd ar y broses ymchwil. Mae’n dangos yn glir y cymorth sydd ar gael oddi wrth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac eraill, gan roi cyfarwyddyd, enghreifftiau o arfer da a thempledi a dogfennau allweddol.

Nid oes yn rhaid ichi ddilyn y map trywydd cyfan; os ydych chi’n chwilio am wybodaeth benodol yna cliciwch ar yr adran sydd ei hangen arnoch chi.

Sylwch, canllaw yn unig yw hwn ac efallai na fydd yn cynnwys yr holl gamau sydd eu hangen i gwblhau’ch ymchwil.

Datblygu syniad ymchwil

Gweld mwy

Datblygu syniad ymchwil

Adolygu’r deunydd darllen

Datblygu cwestiwn a dulliau ymchwil

Cynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil

Clustnodi partneriaid a chydweithredwyr

Gweld mwy

Clustnodi partneriaid a chydweithredwyr

Clustnodi partneriaid a chydweithredwyr

Datblygu protocol

Gweld mwy

Datblygu protocol

Datblygu’r protocol

Asesu dichonoldeb astudiaeth

Clustnodi noddwr i’r ymchwil

Cael adolygiad gan gymheiriaid

Cyllid ac ariannu

Gweld mwy

Cyllid ac ariannu

Pennu costau astudiaeth

Cyflwyno ceisiadau am grant i gyllido ymchwil

Mae angen gwneud trefniadau ar gyfer Costau Cymorth y GIG a Chostau Ychwanegol Triniaethau’r GIG.

Cynllun cyllido Practis Cyffredinol

Sefydlu astudiaeth ymchwil

Gweld mwy

Sefydlu astudiaeth ymchwil

Cynnal eich ymchwil i safon ofynnol – hyfforddiant Ymarfer Clinigol Da

Polisïau, safonau a deddfwriaeth

Dewis safleoedd ar gyfer yr astudiaeth

Clustnodi staff ymchwil i redeg yr astudiaeth

Dogfennau hanfodol ar gyfer rhedeg yr astudiaeth

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol

Cytundebau a chontractau ymchwil

Gweld mwy

Cytundebau a chontractau ymchwil

Y cytundeb ymchwil glinigol

Cael gafael ar gytundebau enghreifftiol

Sicrhau cymeradwyaeth i redeg yr astudiaeth yn y DU

Gweld mwy

Sicrhau cymeradwyaeth i redeg yr astudiaeth yn y DU

Sicrhau cymeradwyaeth

Adolygiad moesegol

Yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA)

Beth yw’r Cyfeiriadur neu’r Portffolio Ymchwil?

Gweld mwy

Beth yw’r Cyfeiriadur neu’r Portffolio Ymchwil?

A oes angen imi gofrestru’r astudiaeth?

Beth yw’r Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Rheoli astudiaeth ymchwil

Gweld mwy

Rheoli astudiaeth ymchwil

Sefydlu grŵp rheoli neu lywio astudiaeth

Adrodd ar gynnydd astudiaeth

Sicrhau bod yr astudiaeth yn rhedeg yn ôl yr amserlen a’r targed

Recriwtio cyfranogwyr

Gweld mwy

Recriwtio cyfranogwyr

Clustnodi a recriwtio cyfranogwyr

Newidiadau i astudiaeth a chau astudiaeth

Gweld mwy

Newidiadau i astudiaeth a chau astudiaeth

Gwneud newidiadau neu ddiwygiadau i’r astudiaeth

Cau’r astudiaeth a gwaith dilynol

Dadansoddi data

Archifo

Rhannu darganfyddiadau a’u heffaith

Gweld mwy

Rhannu darganfyddiadau a’u heffaith

Effaith

Rhannu Darganfyddiadau

Allwedd

Cynnwys y cyhoedd

Hyfforddiant ar gael

Cymorth Y&D GIG

Cymorth arall Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru