Welsh Government

Meddygaeth Fanwl

Ein gweledigaeth yw i Gymru gael ei chydnabod yn rhyngwladol am ei hymchwil wych mewn iechyd a gofal cymdeithasol, ymchwil sy'n fanteisiol i iechyd, lles a ffyniant pobl Cymru.

Mae buddsoddi mewn ymchwil gymhwysol ac yn y gwaith sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd ym maes meddygaeth arbrofol a manwl yn elfen annatod o'r weledigaeth hon.  Mae'r sylfaen gref mewn maes ymchwil academaidd a diwydiannol yn sicrhau bod gan Gymru ran bwysig i'w chwarae yn y gwaith o ddatblygu therapïau ac ymyriadau sydd wedi'u targedu ac sy'n effeithiol. Mae hyn wedyn yn hyrwyddo gweithio ar y cyd ar draws sectorau, defnydd callach o ddata cyffredin a diwylliant arloesi agored a fydd o fudd i bobl Cymru.

Papur Sefyllfa Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: Mentrau yn y Dyfodol mewn Meddygaeth Arbrofol a Manwl (pdf 522KB) - ar gael yn Saesneg yn unig

Datblygiadau a Dolenni Defnyddiol

Adroddiad Cyfarfod Meddygaeth Fanwl

Ar 20 Tachwedd 2015, bu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n gwesteio cyfarfod meddygaeth fanwl yn yr Hwb Gwyddorau Bywyd, Bae Caerdydd. Daeth y digwyddiad â’r rhanddeiliaid allweddol o ledled Cymru at ei gilydd (yn cynrychioli academia, y GIG a diwydiant) â’r nod o nodi’r hyn sydd ei angen i hyrwyddo ymchwil meddygaeth fanwl yng Nghymru.

 

Mapio Tirwedd Meddygaeth Fanwl y DU

Mae’r map hwn yn dwyn gwybodaeth ynghyd am fwy na 400 o fuddsoddiadau seilwaith mewn meddygaeth fanwl gan arianwyr y sector cyhoeddus ac elusennau yn y DU. 

Bu Innovate UK yn arwain y gwaith o’i ddatblygu, ynghyd ag asiantaethau ariannu ac adrannau’r Llywodraeth, gan gynnwys Llywodraeth Cymru.