Welsh Government

Moeseg Ymchwil yng Nghymru

Mae’r Is-adran Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd yn gyfrifol am ddatblygu polisi moeseg ymchwil yng Nghymru.

Cyhoeddwyd y Trefniadau Llywodraethu ar gyfer Pwyllgorau Moeseg Ymchwil (GAfREC) ar 1 Medi 2011. Argraffiad wedi’i gysoni yw hwn, yn manylu ar yr egwyddorion, y gofynion a’r safonau ar gyfer Pwyllgorau Moeseg Ymchwil, gan gynnwys eu cylch gwaith, eu cyfansoddiad, eu swyddogaethau, eu rheolaeth a’u hatebolrwydd.

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Dan y trefniadau hyn, mae yna rywfaint o Ymchwil y GIG a oedd arfer gorfod cael ei hadolygu gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil nad oes gofyn iddi dderbyn barn foesegol Pwyllgor Moeseg Ymchwil bellach.

Trefniadau llywodraethu ar gyfer Pwyllgorau Moeseg Ymchwil: Argraffiad wedi’i gysoni – gan gynnwys Erratum (2018)

Awdurdod Ymchwil Iechyd

Mae gan Lywodraeth Cymru gytundeb â’r Awdurdod Ymchwil Iechyd (HRA) i gyflawni nifer o swyddogaethau penodol yng Nghymru sy’n ymwneud â darparu cyngor a chymorth i Bwyllgorau Moeseg Ymchwil Cymru. Mae hyn yn sicrhau bod safonau a gweithdrefnau gweithredu cyffredin yn cael eu datblygu a’u rhoi ar waith ar draws pob Pwyllgor Moeseg Ymchwil yn y DU.

Mae mwy o wybodaeth am yr Awdurdod Ymchwil Iechyd i’w gweld yn: www.hra.nhs.uk

Sylwch: Mae cyfeiriadau at NISCHR mewn cyd-destun polisi bellach yn cyfeirio at Is-adran Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Llywodraeth Cymru. Caiff dogfennau eu diweddaru maes o law.