Welsh Government
Galw am geisiadau – A dathlu’ch cyflawniadau!

Galw am geisiadau – A dathlu’ch cyflawniadau!

12 Rhagfyr 2018

Mae enwebiadau nawr ar agor ar gyfer Gwobrau Effaith Ymchwil 2019. Beth am roi lle amlwg i’r staff diwyd, uchel eu cyflawniad o’r gwasanaeth Cefnogi a Chyflenwi sydd wedi gwneud gwahaniaeth i waith ymchwil a datblygu yng Nghymru? Ond ni allwn ni anrhydeddu’r sêr ymchwil hyn heb eich help chi.

Dyna pam ein bod ni’n apelio atoch chi i enwebu unigolyn neu dîm sy’n haeddu cael ei gydnabod ar gyfer Gwobr Effaith Ymchwil 2019.

Cynhelir y seremoni wobrwyo yn y digwyddiad Cefnogi a Chyflenwi ar 14 Mawrth 2019 yn Jury’s Inn, Caerdydd.

Caiff tair gwobr eu cyflwyno yn y digwyddiad dan y categorïau a ganlyn, ar sail ein nodau strategol, a fydd yn cydnabod cyflawniadau gwerthfawr unigolion a thimau wrth iddyn nhw gyflawni ymchwil:

  • Y cyhoedd

Fe fyddwn ni’n cynyddu cyfleoedd i gleifion a’r cyhoedd gymryd rhan mewn ymchwil foesegol a diogel, a chael budd o hyn, waeth lle y maen nhw yn ddaearyddol.

  • Y gymuned ymchwil

Fe fyddwn ni’n galluogi’r diwydiant a phrif ymchwilwyr i sefydlu astudiaethau ar fwy nag un safle ledled Cymru mewn ffordd syml ac effeithlon, gydag un mynediad.

  • Staff

Fe fyddwn ni’n denu staff sy’n meddu ar y sgiliau, y cymwysterau a’r profiad priodol ac yn eu rhoi ar waith yn gyson yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru drwyddo draw, gan sefydlu gwerthoedd ac ymddygiadau y mae pawb yn eu rhannu.

Meddai Nicola Williams, cyfarwyddwr cefnogi a chyflenwi: “Mae yna lawer o ymchwil benigamp yn mynd rhagddi yng Nghymru a bwriad ein gwobrau ydy dathlu’r gwaith caled a’r rhagoriaeth sy’n gwneud hyn i gyd yn bosibl.

“Felly mi fuaswn i’n annog pawb yn y gwasanaeth Cefnogi a Chyflenwi i ystyried enwebu unigolyn, neu dîm, os ydyn nhw wedi rhagori yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Rydyn ni’n dibynnu ar eich enwebiadau i sicrhau bod y staff mwyaf haeddiannol o ledled Cymru’n cael eu cydnabod.”

Sut ydw i’n cyflwyno cais?

Mae croeso i bob aelod o Wasanaeth Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wneud cais. Os yr hoffech chi enwebu eich hun, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ar gyfer gwobr Effaith Ymchwil, yna llenwch y ffurflen isod.

Mewn 200 o eiriau neu lai, fe ddylai’ch cais ddwyn sylw at fudd neu newid positif sydd wedi digwydd o ganlyniad i waith yr unigolyn neu’r tîm sydd wedi’i enwebu. Fe ddylai’r dystiolaeth o effaith yn eich cais ymwneud â myfyrdod a dadansoddiad diamau ynglŷn â meddwl, arfer a chymryd camau gweithredu.

Gallwch chi hefyd atodi delwedd neu ffotograff i gefnogi’ch cais.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch y caiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu cyfieithu i’r Saesneg cyn cael eu hasesu.

Rhaid llenwi ffurflenni cofrestru ar-lein erbyn 17:00 ar 15 Chwefror 2019.

Bydd panel a fydd yn cynnwys aelodau o staff Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n asesu ceisiadau. 

Ymgeisiwch yma:

Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth lenwi’r ffurflen hon, neu os nad ydych chi’n derbyn yr e-bost cadarnhau, yna cysylltwch ag ymchwiliechydagofal@wales.nhs.uk