Welsh Government
Cydweithrediad Cynyddu Gwaith Ymchwil Cymru

Cyfleoedd i Ariannu Ymchwil 2016: Cymrodoriaethau PhD

20 Mehefin 2016

Mae RCBC - Cydweithrediad Cynyddu Gwaith Ymchwil Cymru (Research Building Capacity Collaboration Wales) yn falch o gyhoeddi bod cyllid ar gael i ariannu nifer o Gymrodoriaethau PhD mewn Nyrsio, Bydwreigiaeth, Fferylliaeth a Phroffesiynau Iechyd Perthynol i gychwyn ym mis Hydref 2016. Gwahoddir ceisiadau gan bobl broffesiynol gofrestredig gymwys ym maes
iechyd am hyd at bedair cymrodoriaeth wedi’u hariannu gan RCBC Cymru. Dyfernir Cymrodoriaeth i’r Prifysgolion sy’n rhan o’r cydweithrediad (rhestrir y sefydliadau isod).

Bydd RCBC Cymru yn ariannu’r Cymrodoriaethau PhD yn llawn amser am dair blynedd. Mae’r Gymrodoriaeth yn cynnwys bwrsari, cyfraniadau at ffioedd prifysgol a chostau ymchwil a phresenoldeb yn nyddiadau astudio’r Gymuned Ysgolheigion (Community of Scholars). NI ellir ymestyn Cyllido RCBC tu hwnt i fis Mawrth 2020. Gellir efallai ystyried ceisiadau am astudiaeth ran amser (ddim llai na 3 diwrnod yr wythnos) yn ôl disgresiwn y brifysgol sy’n cynnal yr ymchwil.

Dylai ceisiadau ymrwymo i themâu a blaenoriaethau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a’r Sefydliad perthnasol wrth gynorthwyo a datblygu ymchwil rhagorol sy’n effeithio’n gadarnhaol ar iechyd, llesiant a ffyniant pobl Cymru. Gallai’r rhain gynnwys astudiaethau i unrhyw agwedd o nyrsio, bydwreigiaeth, gofal iechyd perthynol neu fferylliaeth sydd â ffocws arbennig ar ymchwil iechyd cyhoeddus a chymwysedig ac
sy’n cyfrannu at sail tystiolaeth ar gyfer GIG Cymru. Mae hyn yn cynnwys ymchwil i atal, canfod a diagnosio afiechydon; datblygu a gwerthuso ymyriadau; darparu gwasanaethau gofal iechyd; a rhoi canfyddiadau’r ymchwil ar waith.

Yn ogystal, byddem ni’n dymuno annog cynigion sydd â’r potensial i fod yn ddylanwadol ac sy’n ystyried:

 • rolau proffesiynol newydd ac egin rolau proffesiynol
 • gofal integredig
 • egwyddorion gofal iechyd doeth h.y.:
  • cleifion a phobl broffesiynol yn bartneriaid cyfartal drwy gyd-gynhyrchu
  • gofal ar gyfer y rheini sydd â’r angen mwyaf yn gyntaf
  • gwneud yr hyn sydd ei angen yn unig a pheidio â gwneud unrhyw niwed
  • lleihau amrywiaeth anaddas drwy ddulliau o fynd ati sy’n seiliedig ar dystiolaeth

Ceir rhagor o wybodaeth am Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar http://www.healthandcareresearch.gov.wales/

Meini Prawf Cymhwyster

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn gofrestredig yn y DU fel Nyrs, Bydwraig, Fferyllydd neu’n Weithiwr Proffesiynol Cysylltiedig ym maes Iechyd (h.y. rhaid eu bod wedi cofrestru gyda’r NMC, HCPC neu GPC ar gychwyn yr astudiaeth). Defnyddir y diffiniad o Bobl Broffesiynol Cysylltiedig Iechyd sydd i’w gael ar Gofrestr Cyngor Proffesiynau Iechyd, gweler http://www.hpc-uk.org/aboutregistration/professions/.
  Gallai gwyddonwyr biofeddygol a gwyddonwyr clinigol fod wedi’u cofrestru gyda’r HCPD neu wedi’u cofrestru drwy drefniadau rheoleiddio gwirfoddol cydnabyddedig drwy Academi Gwyddor Gofal Iechyd.
 • Dylai ymgeiswyr feddu ar radd gyntaf (o ddewis 2:1 neu uwch) o Brifysgol neu Sefydliad y mae’r 6 Sefydliad Addysg Uwch sy’n rhan o RCBC Cymru yn eu cydnabod.
 • Rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus fod yn preswylio yng Nghymru drwy gydol y dyfarniad neu fod yn gyflogedig yn GIG Cymru/mewn Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru.
 • Ni fydd ymgeiswyr o wledydd sydd ddim yn yr UE yn gymwys ar gyfer y gymrodoriaeth hon.

Sylwer bod Cymrodoriaethau RCBC Cymru yn cael eu cynnig ar sail y gallen nhw gael eu newid os digwydd unrhyw newid yn y ffi a threfn cymorth i fyfyrwyr sy’n berthnasol yng Nghymru.

Rheolir y broses recriwtio ar gyfer y Cymrodoriaethau PhD gan Brifysgol De Cymru gyda mewnbwn gan bob un o’r Prifysgolion sy’n rhan o’r cydweithrediad. Lleolir y cymrodoriaethau o fewn grwpiau ymchwil sefydledig yn yr Ysgolion/Adrannau sy’n rhan o’r cydweithriad ac yn cael eu rhestru isod.

Cynhelir y broses o wneud cais ar ddau gam:

 • Rhaid cwblhau ffurflenni gwirio cymhwyster a’u dychwelyd at marina.mcdonald@southwales.ac.uk ar unrhyw adeg hyd at 14 Gorffennaf 2016.
 • Hysbysir ymgeiswyr o fewn 10 diwnod gwaith, o ddyddiad derbyn y ffurflen wirio, a ydyn nhw’n cwrdd â’r meini prawf cymhwyster. Gofynnir i ymgeiswyr cymwys gyflwyno ffurflen gais cynnig llawn erbyn 8 Awst 2016.
 • Bydd ceisiadau cynnig llawn yn amodol ar adolygiad annibynnol a gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i fynychu cyfweliad.
 • Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn cychwyn 19 Medi 2016. Bydd y Cymrodoriaethau’n cychwyn yn Hydref 2016.

Mae’r ffurflenni cais perthnasol a chyfarwyddyd pellach (gan gynnwys manylion ariannu) ar gael ar y wefan http://www.rcbcwales.org.uk/apply-now/

Am wybodaeth am gyfleoedd penodol, cysylltwch â’r sefydliadau perthnasol yn uniongyrchol (rhestrir y manylion isod). Am ymholiadau cyffredinol cysylltwch â Marina McDonald, RCBC Cymru, Prifysgol De Cymru. E-bost: marina.mcdonald@southwales.ac.uk Ffôn: 01443 483070

Sefydliadau sy’n rhan o’r Cydweithrediad a Manylion Cyswllt:

Prifysgol De Cymru
Cyfadran y Gwyddorau Bywyd ac Addysg
Arweinydd Gweithredol: Yr Athro Maggie Kirk
E-bost: maggie.kirk@southwales.ac.uk

Prifysgol Bangor
Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd
Arweinydd Gweithredol: Dr Sion Williams
E-bost: sion.williams@bangor.ac.uk

Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Ysgol y Gwyddorau Iechyd
Arweinydd Gweithredol: Dr Robert Mayr
E-bost: rmayr@cardiffmet.ac.uk

Prifysgol Caerdydd
Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
Arweinydd Gweithredol: Yr Athro Danny Kelly
E-bost: KellyDM@cardiff.ac.uk

Prifysgol Glyndŵr
Adran Gwyddorau Cymdeithasol ac Addysg
Arweinydd Gweithredol: Yr Athro Deborah Roberts
E-bost: d.roberts@glyndwr.ac.uk

Prifysgol Abertawe
Ysgol y Gwyddorau Iechyd
Arweinydd Gweithredol: Dr Jaynie Rance
E-bost: j.y.rance@swansea.ac.uk