Welsh Government

Cyfleoedd newydd i ddylanwadu ar Ymchwil Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

1 Rhagfyr 2015

Ydych chi eisiau helpu i ddylanwadu ar ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru? Mae yna gyfleoedd newydd i ymuno â Bwrdd Ariannu Dyfarniadau Ymchwil Gofal Cymdeithasol a Phanel Blaenoriaethu Cymru Gyfan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Gweledigaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yw cefnogi a datblygu ymchwil ragorol sy’n cael effaith bositif ar iechyd, lles a ffyniant y bobl yng Nghymru.

Nod Dyfarniad Ymchwil Gofal Cymdeithasol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yw cefnogi adeiladu gallu a chymhwyster mewn ymchwil gofal cymdeithasol trwy ariannu prosiectau ymchwil o ansawdd uchel a fydd yn darparu tystiolaeth gadarn sy’n amlwg yn berthnasol i ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, y rheiny sy’n llunio polisi ym maes gofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau a sefydliadau gofal cymdeithasol a chymorth.

Rydym eisiau penodi aelodau newydd i:

  • Panel Blaenoriaethu Cymru Gyfan
    Rôl Panel Blaenoriaethu Cymru Gyfan yw blaenoriaethu’r cynigion ymchwil rydym yn eu derbyn. Byddem yn croesawu ceisiadau oddi wrth unigolion sydd â phrofiad dangosadwy o gomisiynu neu ddarparu gwasanaeth cymdeithasol; arwain strategaeth gofal cymdeithasol; a/neu ddefnyddio tystiolaeth ymchwil i gefnogi gwneud penderfyniadau yn yr amgylchedd gofal cymdeithasol.
  • Bwrdd Ariannu Dyfarniadau Ymchwil Gofal Cymdeithasol
    Rôl y bwrdd ariannu dyfarniadau ymchwil cymdeithasol yw ystyried ansawdd gwyddonol, dichonoldeb a gwerth am arian ceisiadau a gyflwynir i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Byddem yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymchwilwyr ym meysydd polisi ac arfer gofal cymdeithasol sydd â hanes o ymchwil gymhwysol mewn gofal cymdeithasol.
  • Aelodau’r Cyhoedd
    Rydym yn chwilio am aelodau’r cyhoedd newydd i ymuno â Phanel Blaenoriaethu Cymru Gyfan neu’r bwrdd ariannu Dyfarniadau Ymchwil Gofal Cymdeithasol. Byddem yn croesawu ceisiadau oddi wrth bobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol Cymru; sy’n ofalwyr; neu sydd â phrofiad o gynrychioli pobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

 
1pm ar 21 Rhagfyr 2015 yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. I gael mwy o wybodaeth am y cyfleoedd hyn, cliciwch ar y dolenni uchod.

 

Beth am ddod yn adolygwr?

Mae ein cymuned o adolygwyr yn cynnwys academyddion, clinigwyr, ymarferwyr, gweithwyr proffesiynol ym meysydd gofal cymdeithasol ac iechyd cyhoeddus, a hefyd aelodau’r cyhoedd, cleifion a gofalwyr. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’n cymuned o adolygwyr, a fyddech cystal â llenwi’r ffurflen adolygwr newydd isod: