Welsh Government

Cynhadledd 2016 yn llwyddiant ysgubol

10 Tachwedd 2016

Cynhaliodd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ei gynhadledd flynyddol y mis diwethaf gyda mwy na 300 o gynrychiolwyr yn llenwi Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd, ynghyd â stondinau arddangos partneriaid di-rif a siaradwyr gwadd.

Mynychodd ymchwilwyr, academyddion, gwyddonwyr, aelodau’r cyhoedd, staff clinigol a Llywodraeth Cymru o ledled Cymru’r digwyddiad a oedd yn canolbwyntio ar ‘ymchwil ag effaith’ eleni.

Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yr Athro Jon Bisson, oedd yn gwesteio’r digwyddiad, ac fe groesawodd ein prif siaradwyr Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru a Rebecca Evans AC, bawb i’r diwrnod, gan siarad yn frwd am yr effaith y mae sefydliad newydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru eisoes wedi’i chael ar y dirwedd ymchwil yng Nghymru.

Fe siaradodd y siaradwyr gwadd â brwdfrydedd a gobaith ynglŷn â dyfodol ymchwil yng Nghymru, a’r gwahaniaeth y mae’n ei wneud i gleifion ledled Cymru a thu hwnt.

Siaradwyr gwadd

  • Yr Athro Steve Jones, Athro Emeritws Geneteg Ddynol, Coleg Prifysgol Llundain
  • Yr Athro Jenny Kitzinger, Cyfarwyddwr Ymchwil: Effaith ac Ymgysylltu, Prifysgol Caerdydd
  • André Tomlin, National Elf Service
  • Yr Athro Malcolm Mason, Athro Astudiaethau Canser, Prifysgol Caerdydd

Cynhaliwyd gweithdai hefyd i gyfranogion ystyried union ystyr ‘ymchwil ag effaith’ ac ystyried effaith cynnwys y cyhoedd ar ymchwil, polisi ac arfer.

Gwobrau

Ffotograffiaeth

Lansiwyd cystadleuaeth cyn y gynhadledd i ddathlu ymchwil yng Nghymru. Gofynnwyd i gyfranogwyr anfon delweddau o unrhyw beth roedden nhw’n ei gysylltu ag ymchwil yng Nghymru, boed hynny’n bobl, yr ifanc, yr henoed, dan do, awyr agored, meddygol, anfeddygol, labordai, technoleg – lle bynnag a sut bynnag y mae ymchwil yn mynd rhagddi.

Roedd yna fwy na 40 o gynigion, a oedd yn gymysgedd aruthrol o ddelweddau addysgiadol, creadigol ac ysbrydoledig ar sail y thema ‘Ymchwil yng Nghymru’.

Yr Athro Jon Bisson, Faye Chamberlain (ffotograffydd proffesiynol ac artist preswyl Cymdeithas Pêl-droed Cymru) ac aelod o dîm cyfathrebu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru oedd y beirniaid.

Roedd yna bedwar categori, ac fe benderfynodd y beirniaid y byddai sôn arbennig am werth artistig, ac roedd yna ‘ffotograff y flwyddyn’ a oedd yn deilwng dros bob categori. Dyma oedd yr enillwyr:

  • Llun agos - Wendy Scrase (BIPBC), am “Handling Age Well”
  • Cael effaith Enillydd: Grace McCutchan, (myfyrwraig PhD y mae Gofal Canser Tenovus yn ei hariannu), am “Seeing my cells”. Mae mwy i’w weld yma: http://www.primecentre.wales/news.php
  • Cysylltu Enillydd: Barbara Moore, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, am “Research improving all our tomorrows”
  • Mae pawb yn wahanol Enillydd: Lewis Waggett, (BIPBC), am “Why we do research”
  • Sôn arbennig Gwerth artistig: Michele Davies (BIPBC), am “A spoonful of medicine”
  • Ffotograff y flwyddyn Enillydd: Lewis Waggett, (BIPBC), am “Why we do research”

 

Cyflwynwyd print ar gynfas o’u cynigion i bawb fu’n ddigon ffodus i ennill, ynghyd â thlws wedi’i engrafu, i fynd â nhw adref i’w canlyn.

Enw cylchgrawn

Cystadleuaeth arall a gynhaliwyd ar y diwrnod oedd enwi’r cylchgrawn newydd sbon a fydd yn cael ei gyhoeddi ddwywaith y flwyddyn, yn rhoi sylw i newyddion a straeon am ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Y buddugwr oedd Lisa Seale, Uwch Reolwr Ymchwil a Datblygu o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a’r enw buddugol… @ResearchWales.

Y stondin ryngweithiol orau

Cafwyd pobl yn pleidleisio gydol y dydd i ddewis enillydd y ‘stondin ryngweithiol orau’ yn y digwyddiad. Stondin uned BRAIN, gyda’r rheolwr ymchwil Dr Laura Bunting yn gofalu amdani, a dderbyniodd y rhan fwyaf o’r pleidleisiau, a choronwyd hi’n stondin orau oll. Roedd Laura a’r tîm yn gofyn i westeion ollwng y ffrwyn ar eu hochr greadigol a gosod paentiadau addurnol ar gynfas i’w harddangos yn uned BRAIN yng Nghaerdydd.

Fe hoffem ddiolch i bawb a ddaeth ar y diwrnod i gefnogi’r digwyddiad, yn enwedig ein siaradwyr rhagorol, a oedd mor hael â’u hamser i gefnogi’r diwrnod. Rydyn ni wedi bod yn casglu’ch adborth o’r digwyddiad at ei gilydd ac fe allwch chi edrych ar y myfyrdodau a’r hyn a ddysgwyd o ddigwyddiad eleni yma.