Welsh Government
Gosod y blaenoriaethau ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru

Gosod y blaenoriaethau ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru

8 Mehefin 2020

Yr arolygon

Arolwg i ymarferwyr gofal cymdeithasol

Arolwg i bobl hŷn sy’n derbyn gofal a chymorth, a’u gofalwyr

Arolwg hawdd ei ddarllen ar gyfer pobl hŷn (65 oed a throsodd) a'u gofalwyr di-dâl 

Beth yw nod y prosiect hwn?

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru eisiau canfod blaenoriaethau ymchwil ar gyfer gofal cymdeithasol a chymorth i bobl 65 oed a hŷn.

Rydym eisiau canfod beth yw’r pryderon mwyaf, o safbwynt y bobl hŷn sy’n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol a’r bobl sy’n eu cefnogi. Byddwn wedyn yn gweithio gyda’r grwpiau hynny i flaenoriaethu’r rhai maen nhw’n credu y mae hi’n bwysicaf i’r ymchwil fynd i’r afael â nhw. Y nod yw datblygu agenda ymchwil gofal cymdeithasol a fydd yn galluogi pobl hŷn yng Nghymru i fyw bywydau hapusach a mwy boddhaus.

Rydym yn gweithio gyda'r James Lind Alliance, gan ddefnyddio eu dull ar gyfer blaenoriaethu ymchwil.

Sut byddwn yn gwneud hyn

Byddwn yn lansio dau arolwg ddechrau mis Mehefin. Bydd ein harolygon yn gofyn i bobl gyflwyno eu cwestiynau a’u sylwadau am sut caiff gofal cymdeithasol a chymorth eu darparu.

Bydd un arolwg wedi’i anelu at bobl 65 oed a hŷn sy’n byw yng Nghymru ac sydd wedi derbyn gofal neu gymorth, a'u gofalwyr di-dâl neu eu ffrindiau a’u teulu sy’n darparu gofal. Bydd yr arolwg arall wedi’i anelu at ymarferwyr gofal cymdeithasol sy’n darparu gofal a gwasanaethau cymorth i bobl 65 oed a hŷn yng Nghymru.

Byddwn wedyn yn datblygu cwestiynau ar gyfer yr ymchwil, ar sail yr ymatebion. Bydd y cwestiynau nad ydynt wedi cael eu hateb gan ymchwil yn barod yn mynd i broses flaenoriaethu, lle gofynnir i bobl hŷn a phobl sy’n eu cefnogi drafod a dewis y rhai mae arnynt fwyaf eisiau i’r gwaith ymchwil roi sylw iddynt.

Sut mae cymryd rhan

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n gofalu amdanynt wedi cael gofal neu gymorth, neu os ydych chi’n gweithio fel ymarferydd gofal cymdeithasol, cymerwch ran yn yr arolwg os gwelwch yn dda.

Os ydy eich sefydliad neu’ch grŵp chi yn gweithio gyda phobl 65 oed a hŷn, neu’n cynrychioli buddiannau ymarferwyr gofal cymdeithasol, gallwch helpu i hyrwyddo’r arolwg.

Mae arnom eisiau clywed gan ystod eang o bobl. Pan fydd ymchwil yn digwydd yn y dyfodol, mae arnom eisiau iddo fod yn ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl hŷn yng Nghymru ac sy’n gwella ansawdd y gofal a'r cymorth maent yn eu cael. 

Cymerwch ran a’n helpu i rannu’r neges.

Yr arolygon

Arolwg i ymarferwyr gofal cymdeithasol

Arolwg i bobl hŷn sy’n derbyn gofal a chymorth, a’u gofalwyr

Arolwg hawdd ei ddarllen ar gyfer pobl hŷn (65 oed a throsodd) a'u gofalwyr di-dâl 

I gael ragor o wybodaeth

Neu cysylltwch â rheolwr y prosiect yn emma.small@gov.wales