Welsh Government

Cam interim yng Nghymru i gefnogi rhoi’r Pecyn Gwybodaeth Leol ar waith yn y Pedair Gwlad

13 Mawrth 2018

Fe ddylai ymchwilwyr sy’n gweithio ledled pedair gwlad y Deyrnas Unedig ei chael hi’n haws sefydlu a chynnal ymchwil iechyd ar draws y GIG ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HSC) yng Ngogledd Iwerddon o ganlyniad a Raglen Cydnawsedd y Pedair Gwlad.

Fe fydd y newidiadau hyn o fudd i noddwyr ymchwil fasnachol ac anfasnachol, yn enwedig wrth sefydlu astudiaeth sydd â safleoedd mewn mwy nag un o wledydd y DU.

Mae Grŵp Polisi’r Pedair Gwlad wedi cytuno ar feysydd blaenoriaeth lle gallan nhw gydweithio i’w gwneud hi’n haws i ymchwilwyr ymgymryd ag ymchwil drawsffiniol yn y DU.

  • Pecyn Gwybodaeth Leol DU-eang ar gyfer y GIG/HSC o fewn y cais IRAS – a fydd yn golygu dull cyson o fynd ati i rannu gwybodaeth rhwng y noddwr a safleoedd, lle bynnag y mae’r safle yn y DU
  • Defnydd DU-eang o ffurflen gyfun Pwyllgor Moeseg Ymchwil (REC) ac Y&D IRAS (eisoes wedi’i chwblhau)
  • Proses gyson ar gyfer diwygiadau a chyflwyno ar-lein

I sicrhau ein bod ni’n manteisio ar y cymhelliant a’r momentwm i newid a gynhyrchwyd yn ystod 2017, cymerir cam interim yng Nghymru fel rhan o ddull cynyddrannol o weithredu, ymlaen llaw i roi’r Pecyn Gwybodaeth Leol ar waith yn llawn yn ddiweddarach yn 2018.

Mae’r cam interim yn golygu y bydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n gwneud ei brosesau a’i waith papur yn gydnaws â rhai ledled Cymru a Lloegr fel eu bod nhw’n gyson i ymchwilwyr.

O 16 Ebrill 2018, fe fydd pob ymchwilydd a fydd yn dechrau ceisiadau newydd yn IRAS sydd â safleoedd yng Nghymru’n cwblhau Datganiad o Weithgareddau/amserlen digwyddiadau (SoA/SoE) yn hytrach na cheisiadau Gwybodaeth Sy’n Benodol i’r Safle (SSI). Fe fydd astudiaethau sydd eisoes wedi dechrau cais SSI yn parhau i ddefnyddio’r llwybr hwn. Bydd ceisiadau ar y naill ddogfennaeth neu’r llall yn dal i gael eu derbyn yng Nghymru tan 10 Mehefin 2018, ond wedi’r dyddiad hwn dylid defnyddio SoA/SoE i gyflwyno pob cais.

Fe fydd pob cais a dderbynnir yng Nghymru ar ôl 16 Ebrill 2018, waeth pa ddogfennaeth sydd wedi’i chwblhau, yn dilyn proses sydd wedi’i halinio ledled Cymru a Lloegr, ac sy’n gwbl gyson ledled y DU h.y. fe fydd y Gwasanaeth Caniatadau yng Nghymru’n cwblhau “Asesiad/Cymeradwyaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru”, a bydd sefydliadau’r GIG fel safleoedd yn hwyluso sgyrsiau i asesu, trefnu a “chadarnhau capasiti a gallu” i gyflawni’r astudiaeth.

Matthew Harris, Arweinydd Ymgysylltu ag Ymchwil,sy’n goruchwylio/cyflawni rhoi’r cam interim ar waith. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’ch swyddfa Y&D berthnasol neu cysylltwch â Matthew Harris yn uniongyrchol (matthew.harris@wales.nhs.uk ).

Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael yn www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru


Workshops

Please confirm your place at a workshop by emailing Rachel Nelson: Rachel.nelson@wales.nhs.uk as some of the venues have limited capacity, by 23 March 2018.

27 March 2018 10:00-13:00 
Lecture Theatre 3, Upper Ground Floor, A Block, University Hospital of Wales, Heath Park 

29 March 2018 10:00-13:00 
Health and Care Research Wales Support & Delivery Centre, Cardiff Office: Training Room 1 

10 April 2018 10:00-13:00 
Seminar Room 1, Swansea University Institute of Life Science 1 (ILS1), Swansea University

13 April 2018 11:00-14:00
Lecture Theatre, Postgraduate Centre, Wrexham