Welsh Government
Mae cylch 2019 ar gyfer Dyfarniadau Amser Ymchwil y GIG, sef y Dyfarniadau Amser Ymchwil Glinigol yn ffurfiol, nawr ar agor.

Mae cylch 2019 ar gyfer Dyfarniadau Amser Ymchwil y GIG, sef y Dyfarniadau Amser Ymchwil Glinigol yn ffurfiol, nawr ar agor.

5 Medi 2019

Mae cylch 2019 ar gyfer Dyfarniadau Amser Ymchwil y GIG, sef y Dyfarniadau Amser Ymchwil Glinigol yn ffurfiol, nawr ar agor.

Mae’r cynllun ar agor i staff GIG Cymru, neu staff wedi’u contractio i GIG Cymru (fel meddygon, deintyddion, nyrsys, bydwragedd, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, a gwyddonwyr clinigol) mewn gofal sylfaenol, gofal eilaidd, gofal yn y gymuned neu iechyd cyhoeddus.

Ei nod yw adeiladu capasiti a gallu ymchwil yn y GIG drwy gynnig cyfle i staff wneud cais am amser wedi’i neilltuo i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil.

Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb amlwg mewn datblygu eu sgiliau ymchwil a dylent anelu at fod yn ymgeisydd arweiniol neu'n gyd-ymgeisydd, gan ddatblygu ac arwain astudiaethau ymchwil o ansawdd uchel ar lefel leol, genedlaethol neu ryngwladol.

Amserlen y cais

Daw’r cyfnod ymgeisio i ben am 5pm ddydd Iau 17 Hydref 2019.

Mae rhagor o wybodaeth yma:
https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/ariannu/cy-faq-lorem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetur-elit/ 

Rheoliadau Diogelu Data

Bydd yr Hysbysiad Preifatrwydd mewn grym o 25 Mai 2018 ymlaen a gallwch ei weld yn https://llyw.cymru/canllawiau-llywodraeth-cymru-ar-grantiau?_ga=2.51517289.1739302253.1567417403-2100683634.1562314782 Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd Grantiau yn sicrhau ein bod yn parhau i gydymffurfio â chyfraith a rheoliadau preifatrwydd.

Sut i gael rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o gymorth, cysylltwch â ni: SwyddogDiogeluData@llyw.cymru