Welsh Government
Mae enwebiadau ar agor – Beth am ddathlu ein sêr ymchwil?

Mae enwebiadau ar agor – Beth am ddathlu ein sêr ymchwil?

15 Hydref 2019

Mae enwebiadau nawr ar agor ar gyfer Gwobrau Effaith Cefnogi a Chyflenwi 2020. Beth am roi lle amlwg i’r staff diwyd, uchel eu cyflawniad o’r gwasanaeth Cefnogi a Chyflenwi sydd wedi gwneud gwahaniaeth i waith ymchwil yng Nghymru? Ond ni allwn ni anrhydeddu’r sêr ymchwil hyn heb eich help chi.

Dyna pam ein bod ni’n apelio atoch chi i enwebu unigolyn neu dîm sy’n haeddu cael ei gydnabod ar gyfer Gwobr Effaith Cefnogi a Chyflenwi 2020.

Byddwn ni’n cyflwyno pedair gwobr yn y digwyddiad a chaiff tair o’r rhain eu seilio ar nodau strategol ein gwasanaeth Cefnogi a Chyflenwi, gan gydnabod cyflawniadau gwerthfawr unigolion a thimau wrth iddyn nhw gyflawni ymchwil:

  • Y cyhoedd

Byddwn ni’n cynyddu cyfleoedd i gleifion a’r cyhoedd gymryd rhan mewn ymchwil foesegol a diogel, a chael budd o hyn, waeth lle y maen nhw yn ddaearyddol.

  • Y gymuned ymchwil

Byddwn ni’n galluogi’r diwydiant a phrif ymchwilwyr i sefydlu astudiaethau ar fwy nag un safle ledled Cymru mewn ffordd syml ac effeithlon, gydag un mynediad.

  • Staff

Byddwn ni’n denu staff sy’n meddu ar y sgiliau, y cymwysterau a’r profiad priodol ac yn eu rhoi ar waith yn gyson yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru drwyddo draw, gan sefydlu gwerthoedd ac ymddygiadau y mae pawb yn eu rhannu.

Bydd y wobr arall, sef gwobr Cymru’n Un, yn cydnabod y rheini ar draws y gwasanaeth Cefnogi a Chyflenwi sy’n gweithio’n galed i wireddu Gwasanaeth Di-dor Cymru’n Un ar gyfer cefnogi a chyflenwi ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd uchel. Cynhelir y seremoni wobrwyo yn y digwyddiad Cefnogi a Chyflenwi ar 19 Mai 2020 yng ngwesty Caerdydd Mercure Holland House,

Meddai Nicola Williams, cyfarwyddwr cefnogi a chyflenwi: “Mae yna ymchwil benigamp yn mynd rhagddi yng Nghymru a bwriad ein gwobrau ydy dathlu’r gwaith caled a’r rhagoriaeth sy’n gwneud hyn i gyd yn bosibl.

“Felly mi fuaswn i’n annog pawb yn y gwasanaeth Cefnogi a Chyflenwi i ystyried enwebu unigolyn, neu dîm, os ydyn nhw wedi rhagori yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Rydyn ni’n dibynnu ar eich enwebiadau chi i sicrhau bod y staff mwyaf haeddiannol o ledled Cymru’n cael eu cydnabod.”

Roedd enillwyr y llynedd yn cynnwys y cynorthwyydd ymchwil Sarah Davies, nyrsys ymchwil Hywel Dda, Lydia Vitolo, rheolwr diwydiant, y nyrs ymchwil Anna Roynon-Reed, a’r tîm ymchwil gofal critigol yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Gallwch chi weld mwy am yr enillwyr yn ein heitem newyddion am enillwyr gwobrau 2019. A allech chi neu’ch cydweithwyr fod yn rhan o stori’r flwyddyn nesaf? Enwebwch eich hun neu rywun rydych chi’n ei adnabod nawr i gael cyfle i ennill.

Sut ydw i’n cyflwyno cais?

Mae croeso i bob aelod o wasanaeth Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wneud cais. Os yr hoffech chi enwebu eich hun, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ar gyfer gwobr Effaith Cefnogi a Chyflenwi, yna llenwch y ffurflen isod.

Mewn 200 o eiriau neu lai, dylai’ch cais ddwyn sylw at fudd neu newid positif sydd wedi digwydd o ganlyniad i waith yr unigolyn neu’r tîm sydd wedi’i enwebu. Dylai’r dystiolaeth o effaith yn eich cais ddangos gwir ystyriaeth o’r meddylfryd, yr arfer a’r gweithredu, a dadansoddiad o hyn.

Gallwch chi hefyd atodi delwedd neu ffotograff i gefnogi’ch cais.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch y caiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu cyfieithu i’r Saesneg cyn cael eu hasesu.

Rhaid llenwi ffurflenni cofrestru ar-lein erbyn 17:00 ar 16 Mawrth 2020.

Bydd panel a fydd yn cynnwys aelodau o staff Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n asesu ceisiadau. 

Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth lenwi’r ffurflen hon, neu os nad ydych chi’n derbyn yr e‑bost cadarnhau, yna cysylltwch ag ymchwiliechydagofal@wales.nhs.uk

Mae cynigion nawr ar gau