Welsh Government

Anfonwch grynodeb nawr!

28 Chwefror 2020

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi ein bod ni nawr yn croesawu crynodebau ar gyfer cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2020.  Rydyn ni’n cynnig y cyfle ichi hwyluso gweithdy, gwneud cyflwyniad mewn sesiwn baralel neu arddangos poster ar y diwrnod.

Cynhelir cynhadledd eleni ar 7 Hydref yng Ngerddi Sophia, Caerdydd a bydd yn canolbwyntio ar thema ‘Yn gwneud gwahaniaeth: effaith ymchwil iechyd a gofal’. Dylai pob cynnig roi sylw clir i thema’r gynhadledd, ac rydyn ni’n croesawu’n arbennig y rheini â ffocws ar brosiectau a mentrau y mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n eu hariannu.

Gwnaeth nifer llethol ohonoch chi ymgeisio i arddangos poster neu i wneud cyflwyniad yn ein cynadleddau yn 2018 a 2019; rydyn ni wedi derbyn mwy na 170 o grynodebau yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf ac rydyn ni wedi gallu arddangos amrywiaeth o brosiectau o ansawdd uchel o ledled Cymru. Gan adeiladu ar y llwyddiant hwnnw, rydyn ni unwaith eto’n eich gwahodd i gynnig crynodebau i helpu i wneud y gynhadledd yn ffenestr siop ragorol i ymchwil iechyd a gofal yng Nghymru.

Bydd panel yn ystyried pob crynodeb, gan adolygu pob cynnig yn ôl ei berthnasedd i thema’r gynhadledd. Bydd yna wobrau am y ‘Cyflwyniad llafar gorau’ a’r ‘Poster gorau’ a bydd y rhain yn cael eu cyflwyno ar ddiwedd y dydd; gallwch chi ddarllen am enillwyr y llynedd yn ein newyddion cryno am gynhadledd 2019.

Gweithdai

Rydyn ni’n croesawu crynodebau ar gyfer gweithdai a fydd yn para 60 munud ac a fydd yn canolbwyntio ar thema’r gynhadledd. Dylai gweithdai fod ag amcanion cyffredinol clir ac rydyn ni’n annog defnyddio fformatau rhyngweithiol  ac atyniadol sy’n caniatáu i fynychwyr gymryd rhan yn y drafodaeth.

Cyflwyniadau

Rydyn ni’n cynnig y cyfle ichi gyflwyno’ch gwaith, gan ganolbwyntio ar thema’r gynhadledd, yn ystod un o bum ffrwd baralel yn y gynhadledd. Dylai cyflwyniadau gymryd 10 munud ar y mwyaf, a bydd pob ffrwd yn cau â chyfle i holi ac ateb dan arweiniad cadeirydd y sesiwn.

Os na fyddwch chi’n cael eich dewis i wneud cyflwyniad, efallai y byddwch chi’n cael cynnig y cyfle i arddangos poster.

Posteri

Gall unrhyw un gynnig crynodeb i arddangos poster yng nghynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Rydyn ni’n annog yn arbennig cynigion sy’n canolbwyntio at brosiectau a mentrau y mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n eu hariannu, a’r rheini sydd â ffordd wreiddiol o gyflwyno poster.


Amserlenni

28 Chwefror Galwad yn agor am grynodebau

20 Ebrill Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno crynodebau ar gyfer gweithdy neu gyflwyniad llafar

04 Mai Rhoi gwybod i ymgeiswyr p’un a yw eu gweithdy neu eu cyflwyniad llafar wedi’i dderbyn ai peidio

20 Mai Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno crynodebau ar gyfer poster

22 Mai Cyflwynwyr gweithdai a chyflwyniadau llafar yn cadarnhau y byddan nhw’n mynychu cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2020

27 Mai Cofrestru’n agor ar gyfer cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2020

03 Mehefin Rhoi gwybod i ymgeiswyr p’un a yw eu poster wedi’i dderbyn ai peidio

23 Medi Dyddiad cau ar gyfer derbyn cynnwys gweithdai a chyflwyniadau llafar ar gyfer cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2020

25 Medi Cofrestru’n cau ar gyfer cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2020

07 Hydref Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2020


I gael rhagor o wybodaeth a chyfarwyddyd ynglŷn â chyflwyno crynodeb ar gyfer gweithdy, cyflwyniad neu boster, gwelwch ein canllaw i grynodebau. I gynnig crynodeb, llenwch ein ffurflen ar-lein.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am gynnig crynodeb, cysylltwch â thîm y gynhadledd yn ymchwiliechydagofal@wales.nhs.uk.

I gael gwybod mwy am y diwrnod, ewch i’n calendr digwyddiadau, a dilynwch #YmchwilCymru20 ar Twitter.