Welsh Government
Tair galwad newydd am geisiadau cyllid yn mynd yn fyw ar 15 Medi 2020

Tair galwad newydd am geisiadau cyllid yn mynd yn fyw ar 15 Medi 2020

19 Awst 2020

Mae'n bleser gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gyhoeddi y bydd galwadau newydd o dan y cynlluniau canlynol yn agor i dderbyn ceisiadau ar 15 Medi 2020:

  • Cynllun Ymchwil er Budd Cleifion a'r Cyhoedd (RfPPB)
  • Cynllun Ariannu Ymchwil: Grantiau Ymchwil Iechyd
  • Cynllun Cymrodoriaethau Ymchwil Gofal Cymdeithasol

Bydd y galwadau ar gyfer RfPPB a'r Grantiau Ymchwil Iechyd yn dilyn proses ymgeisio dau gam unwaith eto. Dim ond crynodeb o'r prosiect ac achos ar gyfer blaenoriaethu fydd ei angen ar geisiadau yng Ngham 1, a byddant yn cael eu hasesu ar sail yr angen o ran ymchwil a phwysigrwydd y cwestiwn ymchwil. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Cam 1 y ddwy alwad hon yw 27 Hydref 2020. Yn dilyn yr asesiad, caiff yr ymgeiswyr ar y rhestr fer eu gwahodd i gyflwyno cais llawn/Cam 2, lle asesir ansawdd ac effaith bosibl yr wyddoniaeth a'r gwerth am arian.

Er bod y ddwy alwad yn 'cael eu harwain gan ymchwilwyr’ ac yn derbyn ceisiadau ar ystod eang o bynciau, fel arfer mae gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru feysydd blaenoriaeth penodol sy'n adlewyrchu materion sy'n bwysig ar hyn o bryd. Ar gyfer galwadau 2020-21, byddem yn croesawu'n arbennig geisiadau sy'n ymdrin â'r meysydd canlynol:

  • effaith COVID-19 ar ddarpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal nad ydynt yn ymwneud â COVID-19
  • beth a ddysgwyd o bandemig COVID-19 y gellir ei ddefnyddio mewn perthynas â chyflyrau eraill, neu'r ffordd y caiff gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol nad ydynt yn ymwneud â COVID eu trefnu a'u darparu.

Bydd yr alwad ar gyfer Cynllun Cymrodoriaeth Ymchwil Gofal Cymdeithasol yn parhau i redeg fel proses ymgeisio un cam. Mae'r cynllun yn cynnig dyfarniadau cymrodoriaethau ôl-ddoethurol llawn amser (dros 3 blynedd) neu ran amser (dros 4 neu 5 mlynedd) i ymchwilwyr talentog sydd wedi cael 60 mis neu lai o brofiad ymchwil ers cyflawni eu PhD. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 8 Rhagfyr 2020.

Mae holl brosiectau gofal cymdeithasol sy'n bodloni canllawiau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn y ddogfen 'Beth yw Ymchwil Gofal Cymdeithasol?' o fewn cylch gwaith cyffredinol y cynllun. Croesewir yn arbennig geisiadau sy'n ymdrin â'r meysydd a nodir yn ein briff meysydd blaenoriaeth ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol, sef:

  • Plant sy'n derbyn gofal, a lleihau'r angen i blant fod mewn gofal
  • Pobl â dementia
  • Gofal a chymorth gartref.

Ar gyfer galwad 2020-21, mae'r briff creiddiol hwn wedi cael ei ymestyn ymhellach i gynnwys ymchwil i ddata gofal cymdeithasol, a'r pynciau yn ymwneud â COVID-19 a nodir uchod.

Gallwch weld y cylch gwaith a'r gofynion cymhwystra ar gyfer pob un o'r cynlluniau hyn ar y dudalen Ein cynlluniau ariannu.

Mae’r dogfennau sy’n berthnasol i’r alwad wrthi’n cael eu datblygu, a byddant i'w gweld ar y wefan cyn gynted ag y byddant yn barod, erbyn 15 Medi fan bellaf.