Welsh Government
#TîmYmchwil – Ni allen ni fod wedi’i wneud hebddoch chi!

#TîmYmchwil – Ni allen ni fod wedi’i wneud hebddoch chi!

20 Gorffennaf 2018

Wrth i’n hymgyrch #TîmYmchwil ddirwyn i ben, rydyn ni’n cymryd rhyw ychydig o funudau i fyfyrio ynglŷn â’r dathliadau, a’r bobl hynod a wnaeth i’r hynod ddigwydd mewn ymchwil yn y gorffennol, sy’n gwneud iddo ddigwydd heddiw ac a fydd yn gwneud iddo ddigwydd yn y dyfodol.

Roedd #TîmYmchwil yn cyfuno ac yn dathlu pen-blwydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn 3 oed ar 14 Mai, Diwrnod Rhyngwladol Treialon Clinigol ar 20 Mai a Phen-blwydd y GIG yn 70 oed ar 5 Gorffennaf. Trwy weithgareddau cyhoeddusrwydd trawsbynciol, ei nod oedd rhoi’r gair ar led am yr ymchwil o’r radd flaenaf sy’n mynd rhagddi yng Nghymru, a dangos sut mae ymchwil yn siapio iechyd a gofal y wlad.

Diolch o galon i bawb a fu’n rhan o #TîmYmchwil. Boed yn ymchwilydd a ddyfynnwyd mewn erthygl, neu’n aelod o’r cyhoedd a ymddangosodd ar fideo – ni allen ni fod wedi’i wneud hebddoch chi!

Negeseuon allweddol o’r ymgyrch

Daeth dwy thema allweddol i’r amlwg o’r ymgyrch trwy’r fideos, y cyfryngau cymdeithasol a’r erthyglau gwe a gyhoeddwyd. Yn gyntaf, bod ymchwil o’r radd flaenaf yn mynd rhagddi yng Nghymru nawr, a’i bod yn hanfodol i wella triniaeth, gofal, a’r ffordd o ddarparu gwasanaethau’r GIG. Heb os, ymchwil heddiw ydy gofal yfory.

Yn ail, bod y cynnwys yn tynnu ar y ffaith bod ymchwil yn rhan arferol o ofal y GIG a bod yna lawer o ffyrdd y gellir cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil a’u cael i ymgysylltu â hi. Holwch eich gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol ynglŷn ag ymchwil a allai fod yn berthnasol i chi, neu ewch i’n gwefan i weld sut y gallwch chi barhau i fod yn rhan o #TîmYmchwil.

Ein huchafbwyntiau

O ran uchafbwyntiau’r ymgyrch, mae’n anochel bod y tri phrif ddigwyddiad yn eu plith; mae llawer o gacenni dathlu wedi’u bwyta dros yr ychydig fisoedd diwethaf! Rydyn ni hefyd wrth ein boddau ein bod ni wedi cyhoeddi 21 o erthyglau ers 4 Mai, yn dwyn sylw at astudiaethau ymchwil chwyldroadol a seilwaith rhyfeddol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Testun y gyfres gyntaf o erthyglau oedd yr ymchwil o’r radd flaenaf sydd wedi bod yn mynd rhagddi yng Nghymru dros y 70 mlynedd diwethaf, fel y ‘cyffur gwyrthiol’ i drin canser a gwaith Archie Cochrane sydd dal yn newid bywydau yng Nghymru. Testun ail gyfres o erthyglau oedd beth y gallai ymchwil ei wneud ar ein cyfer yn y dyfodol, er enghraifft gwyddonwyr yn defnyddio technoleg arloesol, gan gynnwys robotiaid llawfeddygol, mapio genomau a meddygaeth fanwl i wella gweithdrefnau a’r hyn rydyn ni’n ei wybod am iechyd.

Yn y cyfryngau cymdeithasol, bu mwy o’r cyhoedd nag erioed o’r blaen yn ymgysylltu ag ymchwil, gyda’r bobl ar strydoedd Caerdydd yn gwneud sylwadau ynglŷn â’r hyn yr hoffen nhw ei weld yn deillio o ymchwil yn ystod y 70 mlynedd nesaf. Yn amrywio o ganser a chlefyd Alzheimer, i gyflyrau genetig anghyffredin ac anghydraddoldeb cymdeithasol, roedd gan bawb rywbeth roedden nhw’n bersonol eisiau gweld ymchwil gofal iechyd yn mynd i’r afael ag ef.

Yn olaf, rhaid cofio’r fideo a grëwyd gan Tom Edgar, yr animeiddiwr sydd wedi ennill gwobr BAFTA, yn arbennig ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, i ddathlu pen-blwydd y GIG yn 70 oed. Mae’r clip byr yn edrych ar rai o’r amseroedd y mae’r GIG wedi bod o fudd i deulu Tom ei hun, ac ar y gwaith hanfodol y mae’n ei wneud i wella iechyd ledled y DU.

Yr ymgyrch mewn rhifau

Felly unwaith eto; pob clod i chi. Eich gwaith caled chi sy’n gwneud yr holl ddathliadau hyn yn bosibl, boed yn codi ymwybyddiaeth, yn cymryd rhan mewn ymchwil neu’n cynnal yr astudiaethau. Gyda’n gilydd, rydyn ni’n gwau gwasanaeth hynod werthfawr sydd â nod rydyn ni i gyd yn ei rannu, sef gwella iechyd pobl Cymru, y DU, a thu hwnt.

Gallwch chi ddarllen a gwylio holl gynnwys yr ymgyrch ar dudalen gwe #TîmYmchwil.