Welsh Government

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2020 a Thu Hwnt

31 Awst 2018

Adolygiad â ffocws 

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn cynnal adolygiad manwl a fydd yn cyfrannu at gynllun strategol 2020-2025. Mae’r holiadur ar y we yn agored i bawb yng nghymuned Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac ar gael i’w lawrlwytho isod. Dylid dychwelyd atebion pob holiadur erbyn y dyddiad cau sef 1 Hydref 2018.

 1. Cafodd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ei lansio yn 2015 gyda Chynllun Strategol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2015-2020 i’w gefnogi. Ar sail cyngor a gyflwynwyd gan Grŵp Strategaeth Allanol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, a thrafodaeth fewnol yn Llywodraeth Cymru, bydd adolygiad â ffocws yn cael ei gynnal i lywio cynllun strategol 2020-2025. Manteisir ar y cyfle i ymchwilio i amryw o faterion allweddol a phenderfynu sut y gellir mynd ati orau i helpu i gyflwyno'r cynlluniau cyllid ar gyfer seilwaith ac ymchwil y tu hwnt i 2020.
 2. Mae gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gyllideb flynyddol o £42.5m ar hyn o bryd. Mae tua £15m o'r arian hwn yn cael ei wario ar seilwaith, £9.5m ar raglenni a £18m ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac ar fentrau a gwasanaethau cymorth a chyflenwi gofal cymdeithasol. Bydd yr adolygiad yn ein helpu i ystyried sut fyddai orau i neilltuo adnoddau.
 3. Bydd adolygwyr sy'n arbenigwyr yn cael eu dewis o grwpiau/paneli presennol, a rhai fodolai cyn hyn, (Canolfannau/Paneli Uned a'r Grŵp Strategaeth Allanol) yn ogystal â chydweithwyr o'r gwledydd datganoledig i ateb amrywiol gwestiynau. Yn ystod yr un cyfnod amser, bydd holiadur yn cael ei lansio ar-lein i gasglu barn am Gymuned Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Daw'r cyfnod ymgynghori i ben ar 1 Hydref 2018.
 4. Bydd adolygiad arall o Doeth am Iechyd Cymru yn cael ei gynnal a'i gwblhau erbyn mis Tachwedd 2018.
 5. Bydd materion penodol yn y Gwasanaeth Cefnogi a Chyflawni yn cael eu hadolygu i wireddu ei weledigaeth strategol o sefydlu un gwasanaeth i Gymru ar gyfer y cyhoedd, cwsmeriaid ymchwil a staff. Bydd hyn yn cynnwys ystyried ffactorau sy'n sbarduno newid, drwy ddysgu mwy am yr hyn sy'n cyflymu ac yn cyfyngu ar newid, a gwella gwybodaeth meincnodi yn y DU.

Cyffredinol

 • A yw'r weledigaeth bresennol a'r nodau strategol yn addas i'r diben ar gyfer 2020-2025? Pa newidiadau a ddylid eu hystyried?
 • Pa newidiadau a ddylid eu hystyried er mwyn gosod Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn y safle gorau yng nghyd-destun Llywodraeth Cymru (ee Ffyniant i Bawb, Cymru Iachach) ac yng nghyd-destun y DU (ee Ymchwil ac Arloesi yn y DU, Gwyddorau Bywyd: Strategaeth Ddiwydiannol)?
 • Pa ran o'r sbectrwm ymchwil y dylem ei ariannu? A oes modd gwneud mwy i ganolbwyntio ar ymchwil i iechyd y cyhoedd ac ymchwil gymhwysol wrth barhau i ryngweithio'n briodol â chyllidwyr ymchwil darganfod/gwyddoniaeth sylfaenol? (hy a ddylid ariannu unrhyw ymchwil ar anifeiliaid?)
 • A yw'r cyllid cymharol ar gyfer meysydd gwahanol yn gywir? A oes angen rhoi'r gorau i fuddsoddi mewn rhai meysydd? A ddylid dechrau buddsoddi mewn rhai meysydd newydd?
 • A yw'r cynllun strategol yn hwyluso llwyddiant mewn ymchwil masnachol? Sut y gellid gwella hyn?
 • A yw strwythur llywodraethiant Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn briodol? Sut y gellid gwella hyn?
 • Sut y gallai Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru godi ei broffil a chynyddu ei effaith yn Llywodraeth Cymru, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol?

Canolfannau, Unedau, Grwpiau Cymorth Seilwaith ac Unedau Treialon Clinigol

 • A yw nifer y ffynonellau cyllid a'u lefelau ar gyfer Canolfannau, Unedau, Grwpiau Cymorth Seilwaith ac Unedau Treialon Clinigol yn briodol? Pa newidiadau a ddylid eu hystyried? A ddylem ariannu Canolfannau yn unig (a mwy ohonynt)?
 • A yw'n deg/strategol briodol i ddisgwyl i Ganolfannau ac Unedau fod yn amlbroffesiynol, yn amlddisgyblaethol ac yn gyfrifol am ddatblygu ymchwil ar draws y sbectrwm gwyddoniaeth drosiadol a ledled Cymru? A ddylent gael ffocws mwy pendant? 
 • A ddylai Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gefnogi biobancio? Os felly, sut y dylid darparu hyn?

Cynlluniau ariannu

 • A yw cynlluniau ariannu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ddigon da i ddatblygu capasiti? A ddylid ystyried unrhyw newidiadau? A ddylem barhau â chynllun PhD annibynnol?

Dogfennau ategol

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – Cynllun Strategol 2015-2020  

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – Adroddiad Blynyddol 2016/17

Rhaglenni a grantiau presennol YmchwilIechyd a Gofal Cymru 

Canolfannau, Unedau, Grwpiau Cymorth Seilwaith ac Unedau Treialon Clinigol Presennol Ymchwil Iechyd a GofalCymru

Lawrlwythwch yr holiadur ar-lein

Danfonwch yn ol atom i AdolygiadYmchwilIechydaGofalCymru2018@llyw.cymru erbyn 1 Hydref 2018