Welsh Government
Ymchwil yng Nghymru i diabetes, a fydd yn newid arferion, yn cael ei rannu yn America

Ymchwil yng Nghymru i diabetes, a fydd yn newid arferion, yn cael ei rannu yn America

12 Mehefin 2019

Mae’r Sesiynau Gwyddonol yn cynnig cyfle i ymchwilwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i rannu syniadau a dysgu am ddatblygiadau o bwys ym maes ymchwil, triniaeth a gofal diabetes.

Rhoddodd yr Athro Bain gyflwyniad fel rhan o symposiwm o dan y teitl ‘Oral Semaglutide – The PIONEER Program Trials’. Therapi gweithydd derbynnydd GLP-1 i drin diabetes math 2 yw ‘semaglutide’.

“Mae’r Rhaglen PIONEER yn asesiad cyn-trwydded mawr o semaglutide drwy'r genau, yn cynnwys mwy na 9,500 o bobl â diabetes math 2, ym mhob rhan o’r byd”, eglurodd yr Athro Bain.

Mae’r feddyginiaeth hefyd wedi dangos effeithiolrwydd o ran atal digwyddiadau cardiofasgwlaidd niweidiol mewn diabetes math 2, megis trawiad ar y galon a strôc.

Y cyffur y bu gan yr Athro Bain ran yn y gwaith o’i ddatblygu yn y Cyd Gyfleuster Ymchwil Clinigol yn Abertawe yw’r un cyntaf ar ffurf tabled o’r dosbarth therapi GLP-1. Yn y gorffennol, dim ond drwy hunan-chwistrelliad y gellid cynnig y cyffur.

Gwnaed y dabled yn bosibl gan gemegyn sy’n gallu newid PH y stumog, sy’n golygu nad yw’r semaglutide yn cael ei doddi ar unwaith gan asid y stumog, ac mae hefyd yn cynyddu’r amsugniad ar draws leinin y stumog.

Mae hyn yn cynnig gwell ansawdd bywyd i gleifion drwy leihau’r angen am bigiadau ac mae i’r cyffur fanteision eraill hefyd megis gwell cyfle i golli pwysau.

“Dyma'r tro cyntaf y mae triniaeth peptid ar gyfer diabetes math 2 wedi bod ar gael ar ffurf tabled. Er bod y triniaethau ar ffurf pigiad yn ddi-boen at ei gilydd a bod modd rhoi rhai yn wythnosol, mae’n well gan y rhan fwyaf o bobl gymryd tabled”, dywedodd yr Athro Bain.

Yn ogystal â'r sylw yn y digwyddiad rhyngwladol hwn, cafodd canlyniadau treialon y rhaglen PIONEER eu cyhoeddi yr un pryd yn y New England Journal of Medicine.

“Mae’n amlwg fod diddordeb aruthrol yn y datblygiad therapi hwn,” dywedodd yr Athro Bain, “yn enwedig gan mai’r amcangyfrif bellach yw bod diabetes ar 4.7 miliwn o bobl yn y DU a’i fod yn effeithio ar 7% o boblogaeth Cymru”.