Welsh Government

Ymgynghori: Fframwaith Polisi’r DU ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol

13 Ionawr 2016

Ar 18 Rhagfyr 2015, lansiodd Llywodraeth Cymru, ar y cyd ag Awdurdod Ymchwil Iechyd a'r gweinyddiaethau datganoledig, ymgynghoriad cyhoeddus ar fframwaith polisi newydd y DU ar gyfer ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae'r fframwaith yn nodi egwyddorion arferion da ar lefel uchel wrth reoli a chynnal ymchwil, yn ogystal â'r cyfrifoldebau sydd wrth wraidd ymchwil foesegol o safon uchel.  

Datblygwyd y fframwaith polisi gan Grŵp Llywio'r DU gyfan, a nod y fframwaith yw ceisio helpu'r DU i fod yn lleoliad gwell byth i wneud gwaith ymchwil. Mae wedi'i anelu at bawbl sy'n gyfrifol am waith ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn y DU. Bydd y fersiwn derfynol yn disodli'r fframweithiau llywodraethu presennol ym maes ymchwil sy'n cael eu cyhoeddi gan bob adran iechyd yn y DU.

Mae'r ddogfen ymgynghori wedi cael ei chyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru.

Nodwch mai'r dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw 24 Mawrth 2016. 

Mae'n rhaid cyflwyno ymatebion i DSCHR@wales.gsi.gov.uk neu drwy'r post i:  

Is-adran Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd
Llywodraeth Cymru
Adeiladau'r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ