Welsh Government

Nodau ac amcanion

Nodau ac Amcanion Strategol

I gyflawni ein gweledigaeth, fe fyddwn ni’n:

 

Amcanion:

 • Sicrhau bod y cyhoedd* yn ganolog i ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 • Rhoi’r cyhoedd wrth galon creu gwybodaeth newydd a rhoi gwybodaeth newydd ar waith.

 

*Ystyrir bod y term ‘cyhoedd’ yn cynnwys cleifion, darpar gleifion, gofalwyr a phobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, yn ogystal â phobl o sefydliadau sy’n cynrychioli pobl sy’n defnyddio gwasanaethau.

 

Amcanion:

 • Defnyddio tystiolaeth ymchwil i wella iechyd a lles poblogaeth Cymru.
 • Ariannu ymchwil sy’n caniatáu seilio mwy o benderfyniadau iechyd a gofal cymdeithasol ar dystiolaeth ynglŷn â’r hyn sy’n gweithio.
 • Sicrhau bod y GIG a sefydliadau gofal cymdeithasol yng Nghymru’n gweithio’n well, a sicrhau gwell modd o ddarparu gwasanaethau, gwell gofal a gwell deilliannau iechyd a lles.
 • Cyflenwi swyddi a thwf, a mynd i’r afael â thlodi.
 • Sicrhau bod ymchwil yn darparu sail ar gyfer arloesi mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru fel rhan o lwybr i ledaenu arloesedd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn gyflym ac yn helaeth.

Amcanion:

 • Datblygu ymchwil ar draws y sbectrwm trosiadol.
 • Cynyddu cydweithredu mewn ymchwil rhwng y GIG, gofal cymdeithasol, prifysgolion, y trydydd sector a diwydiant.
 • Creu strwythur sy’n ddarbodus a heb unrhyw ddyblygu.
 • Gwella cost-effeithiolrwydd sy’n caniatáu gwneud buddsoddiadau newydd a fydd yn hwyluso gwireddu ein gweledigaeth.

 

Amcanion:

 • Creu Canolfannau ac Unedau Ymchwil Cenedlaethol amlbroffesiynol ac amlddisgyblaethol mewn meysydd cryf sy’n dod yn bileri’r seilwaith.
 • Cynhyrchu modd o gipio cyllid allanol ar gyfer ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 • Hwyluso defnyddio data iechyd a gofal cymdeithasol sy’n cael eu casglu fel mater o drefn i ymgymryd ag ymchwil o ansawdd uchel a darparu sail ar gyfer gwella gwasanaethau.

 

Amcanion:

 • Cynyddu nifer yr ysgoloriaethau a’r cymrodoriaethau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 • Cynyddu nifer y Prif Ymchwilwyr ar astudiaethau Portffolio Ymchwil Glinigol.
 • Cynyddu swm ymchwil fasnachol ac anfasnachol o ansawdd uchel yng Nghymru.

 

Amcanion:

 • Lleihau’r amser a gymerir i gymeradwyo a dechrau astudiaethau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 • Hwyluso recriwtio a chadw’r rheiny sy’n cymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil o ansawdd uchel.
 • Cyflawni astudiaethau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yn brydlon ac yn unol â’r targed.
   

 

Back