Welsh Government

Perfformiad Y&D y GIG a’r System Rheoli Portffolios Lleol (LPMS)

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi gosod nod strategol i ddatblygu ffyrdd o weithio sy’n sicrhau rhagoriaeth yn y modd o gyflenwi ac sy’n defnyddio adnoddau i’r eithaf. Mae cynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil o ansawdd uchel ac yn aros ynddyn nhw, sicrhau bod ymchwil o fewn cyrraedd cyfartal i bobl yng Nghymru lle bynnag y maen nhw’n byw, a chyflenwi ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yn brydlon ac ar darged, yn flaenoriaethau sylweddol.

Mae tîm Perfformiad y Ganolfan Cefnogi a Chyflenwi’n casglu data ynghyd o’r holl sefydliadau sy’n bartneriaid â’r GIG yng Nghymru, gan roi’r rhain mewn adroddiadau sy’n eu cymharu â dangosyddion a mesurau allweddol; a gwybodaeth busnes sy’n cefnogi gwneud penderfyniadau i gyflawni’r nod strategol cyffredinol.

Mae sefydliadau’r GIG yn mewnbynnu’r data sy’n ymwneud ag ymchwil yng Nghymru i System Rheoli Portffolios Lleol Cymru (LPMS) (ReDA3). Mae’r set ddata sylfaenol ar gyfer Cymru, sy’n rhan o Weithdrefnau Gweithredu Safonol LPMS Cymru Gyfan, yn manylu ar y data cytunedig a fydd yn cael eu casglu yng Nghymru, sydd hefyd yn cynnwys set ddata sylfaenol gytunedig DU-eang.

Mae tîm y gwasanaeth gwybodaeth yn cefnogi defnyddio LPMS ledled Cymru, gan gynnwys diweddaru a gwella’r system.

Mae yna gysylltiadau rhwng LPMS a’r System Rheoli Portffolios Ganolog (CPMS) DU-eang er mwyn gallu bwydo gweithgareddau ymchwil o safleoedd lleol i dimau astudiaeth i’w dilysu/ eu cadarnhau.

Rheoli Perfformiad a Chanllawiau Gweithredu

Mae ‘Fframwaith Cyflawni ar gyfer Rheoli Perfformiad Y&D y GIG 2019/20’ Is-adran Ymchwil a Datblygu Llywodraeth Cymru’n manylu ar sut y bydd Llywodraeth Cymru’n rheoli perfformiad sefydliadau GIG yng Nghymru o ran Y&D.

Delivery Framework for the performance management of NHS R&D 2020/21

Detail on the national NHS R&D objectives, key indicators and targets

Monitoring NHS R&D activity


System Rheoli Portffolios Lleol (LPMS)

Mae SOP a Set Ddata Isaf LPMS Cymru gyfan o dan Weithdrefn Weithredu Safonol 3 ar y Map Llwybr Ymchwil

Frequently Asked Questions

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â research-performance@wales.nhs.uk neu ffoniwch 02920 230 457.

Os oes gennych chi ymholiadau sy’n ymwneud yn benodol â system LPMS, yna cysylltwch â research-information@wales.nhs.uk