Welsh Government

Polisi Ariannu Y&D y GIG

Mae pob sefydliad GIG yn rhan o Wasanaeth Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Er mwyn darparu amrywiaeth o wasanaethau Y&D lleol, mae pob sefydliad GIG yn derbyn Cyllid Cefnogi a Chyflenwi Lleol. Wrth wraidd y cyllid hwn mae Fframwaith Cyflenwi – Rheoli Perfformiad Gwasanaethau Cefnogi a Chyflenwi Lleol 2019/20.

Mae’r fframwaith cyflenwi’n manylu ar sut y bydd Llywodraeth Cymru’n rheoli perfformiad sefydliadau’r GIG yng Nghymru o ran Y&D, gan gynnwys y defnydd o’u cyllid cefnogi a chyflenwi lleol, perfformiad yn erbyn targedau, dangosyddion allweddol ac amcanion cenedlaethol. Mae hefyd yn manylu ar y galluogwyr ymchwil sydd wedi’u halinio â Chynlluniau Tymor Canolig Integredig sefydliadau’r GIG yng Nghymru.

Dyraniadau Cefnogi a Chyflenwi Lleol
Pennir dyraniadau cyllid cefnogi a chyflenwi lleol yn ôl fformiwla Cyllid ar Sail Gweithgareddau sydd wedi’i seilio ar weithgarwch ymchwil sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Defnyddir hwn fel dangosydd o swm y cyllid y gallai bod ei angen ar bob sefydliad GIG yn y flwyddyn ariannol sydd ar ddod i gefnogi ymchwil y GIG.

Canllawiau gweithredu cyllid Cefnogi a Chyflenwi Lleol

Templed Polisi Cyllid Y&D y GIG

Fe osododd Llywodraeth Cymru amcan cenedlaethol i sicrhau darpariaeth seilwaith ymchwil GIG effeithiol i ddatblygu capasiti ymchwil trwy ddefnyddio dyraniadau Y&D yn briodol, yn ogystal â buddsoddi incwm Y&D arall y mae sefydliadau’r GIG yn ei gynhyrchu. Y dangosydd allweddol a osodwyd i gyflawni’r amcan cenedlaethol hwn yw i sefydliadau’r GIG fod â pholisi cyllid cyfredol ar waith.

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi cynhyrchu Templed Polisi Cyllid Y&D y GIG sy’n rhoi sylw i’r manylion a’r mecanweithiau sydd eu hangen i reoli, bod yn atebol a dosbarthu cyllid ac incwm ymchwil y GIG.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm ariannu yn research-fundingsupport@wales.nhs.uk