Welsh Government

Ariannu Y&D y GIG

Mae Canllawiau AcoRD Cymru a chwestiynau cyffredin ar gael yma

Cyllid Cefnogi a Chyflenwi Lleol
Mae Cyllid Cefnogi a Chyflenwi Lleol Llywodraeth Cymru’n swm penodol sy’n cael ei ddyrannu ar draws sefydliadau’r GIG yng Nghymru bob blwyddyn. Mae’n gyfran o gyfanswm y cyllid sy’n cael ei fuddsoddi yn y seilwaith ymchwil yng Nghymru, a bwriedir iddo gefnogi cynyddu gweithgarwch ymchwil o ansawdd uchel yn y GIG.

Dyraniadau Cefnogi a Chyflenwi Lleol
Pennir dyraniadau cyllid cefnogi a chyflenwi lleol yn ôl fformiwla Cyllid ar Sail Gweithgareddau sydd wedi’i seilio ar weithgarwch ymchwil sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Defnyddir hwn fel dangosydd o swm y cyllid y gallai bod ei angen ar bob sefydliad GIG yn y flwyddyn ariannol sydd ar ddod i gefnogi ymchwil y GIG. Dyma’r mecanwaith tecaf ar gyfer rhannu potyn cyfyngedig o gyllid rhwng sefydliadau.

Canllawiau gweithredu cyllid Cefnogi a Chyflenwi Lleol

Cyllid Cefnogi a Chyflenwi Lleol 2019/20
Defnyddio cyllid cefnogi a chyflenwi lleol Y&D y GIG yn briodol
Monitro’r defnydd o ddyraniadau Y&D

Templed Polisi Cyllid Y&D y GIG

Fe osododd Llywodraeth Cymru amcan cenedlaethol i sicrhau darpariaeth seilwaith ymchwil GIG effeithiol i ddatblygu capasiti ymchwil trwy ddefnyddio dyraniadau Y&D yn briodol yn ogystal â buddsoddi incwm Y&D arall y mae sefydliadau'r GIG yn ei gynhyrchu. Y dangosydd allweddol a osodwyd i gyflawni’r amcan cenedlaethol hwn yw i sefydliadau’r GIG fod â pholisi cyllid cyfredol ar waith.

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi cynhyrchu Templed Polisi Cyllid Y&D y GIG sy’n rhoi sylw i’r manylion a’r mecanweithiau sydd eu hangen i reoli, bod yn atebol a dosbarthu cyllid ac incwm ymchwil y GIG.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r tîm ariannu research-fundingsupport@wales.nhs.uk 02920 230 457.