Welsh Government

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae gwefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n cael ei rheoli gan Ganolfan Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, yna cysylltwch â ymchwiliechydagofal@wales.nhs.uk

Rheoliad Cyffredinol ar Reoli Data (GDPR)

Dan y Rheoliad Cyffredinol, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu gennych. Rydym yn defnyddio technolegau newydd a meddalwedd amgryptio i ddiogelu’ch data ac yn cadw at safonau diogelwch llym er mwyn sicrhau nad oes unrhyw un heb awdurdod yn gallu eu cyrchu.Nid ydym yn rhannu’ch manylion ag unrhyw drydydd parti nac unrhyw adran arall o’r llywodraeth.

Eich hawliau

Dan y Rheoliad Cyffredinol, mae gennych hawliau fel unigolion y gallwch eu mynnu mewn perthynas â’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Sef;

  • hawl i gael gweld copi o’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn eich data personol;
  • hawl i wrthwynebu prosesu’r data sy’n achosi niwed neu drallod neu sy’n debygol o wneud hynny;
  • hawl i atal prosesu’r data ar gyfer marchnata uniongyrchol;
  • hawl i wrthwynebu defnyddio dulliau awtomataidd i wneud penderfyniadau;
  • hawl mewn amgylchiadau penodol i gael data personol gwallus wedi’u cywiro, eu blocio, eu dileu neu eu dinistrio; a
  • hawl i geisio am iawndal am niweidiau yn sgil torri’r Ddeddf.

Gallwch chi ddarllen mwy am yr hawliau hyn ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

I gael manylion cyswllt ar gyfer yr ICO, ewch i’r wefan.

Ymweld â’n gwefannau

Pan fydd rhywun yn ymweld â www.llyw.cymru rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, sef Google Analytics, i gasglu gwybodaeth safonol am fewngofnodi ar y we a manylion am batrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i gael gwybod am bethau fel nifer yr ymwelwyr â rhannau amrywiol y wefan. Caiff y wybodaeth hon ei phrosesu’n gwbl ddienw yn unig fel nad oes modd adnabod unrhyw un yn unigol. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymdrech i ddarganfod pwy sy’n ymweld â’n gwefan, ac nid ydym yn caniatáu i Google wneud hyn ychwaith. Os byddwn eisiau casglu gwybodaeth y mae modd adnabod rhywun yn bersonol ohoni trwy ein gwefan, byddwn yn agored am hyn. Wrth gasglu gwybodaeth bersonol, byddwn yn nodi hynny’n glir ac yn esbonio beth rydym yn bwriadu ei wneud â hi.

Defnydd Llywodraeth Cymru o gwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefannau rydych yn ymweld â nhw’n eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Maent yn helpu gwefannau i weithio’n well ac yn rhoi gwybodaeth i berchnogion y wefan. Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis iaith i gael gwybod ym mha iaith yr hoffech chi weld y wefan ynddi, ac rydym hefyd yn defnyddio cwcis YouTube i osod fideos ar dudalennau a chwcis Google Analytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr ar y wefan. Trwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan, gallwn ei gwneud yn haws i’w defnyddio a chynnig cynnwys sy’n diwallu anghenion pobl yn well. Mae’r wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru’n ei chasglu’n cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â nhw, y porwr a’r system weithredu. Ni chaiff y data eu defnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol. Dyma’r cwcis rydym yn eu defnyddio ar ein gwefan:

 

Cwci Pwrpas Yn dod i ben
_hash Mae’r cwcis hyn yn cael eu gosod i ganiatáu inni nodi statws defnyddiwr ar ein gwefan ac maen nhw’n cael eu defnyddio’n gyffredinol ar draws y we ar gyfer pethau fel y drefn fewngofnodi a basgedi siopa. 1 mis

PHPSESSID

Mae’r cwci hwn yn storio’r ddyfais adnabod ar gyfer eich sesiwn gyfredol yn PHP.

Ar ddiwedd y sesiwn

CSRF token Mae Ffugio Cais Traws-Safle (CSRF) yn ymosodiad sy’n gorfodi defnyddiwr i berfformio tasgau dieisiau ar wefan (er enghraifft, gallai’ch data gael eu herwgipio a’u defnyddio i berfformio tasgau). Mae angen y cwci hwn i ddiogelu defnyddwyr rhag ymosodiad CSRF ac mae’n caniatáu inni gelu’ch data. Ar ddiwedd y sesiwn
events-calendar Mae hwn yn ymwneud â’r calendr digwyddiadau ar y wefan i gadw dewisiadau’r defnyddwyr o ran gweld pethau ar ffurf rhestr neu galendr. Mae’r wefan yn synhwyro pa ddyfais y maen nhw’n ei defnyddio, yn gosod y JSESSIONID fel cwci, ac yna’n gosod cwci calendr digwyddiadau.
7 diwrnod
JSESSIONID Mae hwn yn cael ei greu pan ddefnyddir tudalennau JSP, sy’n rhan o system synhwyro dyfeisiau symudol y wefan hon. Mae’n synhwyro pa ddyfais sy’n cael ei defnyddio. 30 munud

Cookieselection

Mae hwn yn ymwneud â’r ffenestr naid foddol sy’n ymddangos ar y wefan fel nad yw i’w gweld eto pan mae’r defnyddiwr wedi’i chlicio i ffwrdd neu wedi cwblhau’r weithred ynddi.

7 diwrnod

Wingify:

_vwo_uuid_v2

Mae’r cwci hwn yn gysylltiedig â’r cynnyrch Visual Website Optimiser, gan Wingify yn UDA. Mae’r offeryn yn helpu perchnogion gwefan i fesur perfformiad fersiynau gwahanol o dudalennau gwe. Mae’r cwci hwn yn sicrhau bod ymwelydd bob amser yn gweld yr un fersiwn o dudalen, a defnyddir ef i olrhain ymddygiad er mwyn mesur perfformiad gwahanol fersiynau o dudalen.

1 flwyddyn

Google Analytics:

_ga 
_gid 
_gat

Mae Google Analytics yn defnyddio’r cwcis hyn uchod i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, lle mae ymwelwyr wedi dod ohono’n ddaearyddol, a’r tudalennau y maen nhw wedi ymweld â nhw, y dyfeisiau a’r porwyr y mae’r ymwelydd yn eu defnyddio.

2 flynedd

24 awr

Ar ddiwedd y sesiwn

 

Mae modd rheoli rhywfaint ar y cwcis trwy osodiadau eich porwr. I ddysgu rhagor am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i www.allaboutcookies.org.

Pa wybodaeth ydym ni’n ei chasglu?

Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr y wefan hon er mwyn gwella’r cynnwys. Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, sef gwasanaeth dadansoddi’r we y mae Google Inc. (‘Google’) yn eu darparu. Mae Google Analytics yn defnyddio ‘cwcis’ a chod JavaScript i helpu i ddadansoddi gweithgarwch defnyddwyr ar wefannau. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP dienw) ei throsglwyddo a’i storio ar weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau.

Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon i gynhyrchu adroddiadau am weithgarwch defnyddwyr y wefan hon. Mae’n bosibl y bydd Google hefyd yn trosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti pan fydd gofyn gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu pan fydd trydydd parti o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu’ch cyfeiriad IP ag unrhyw ddata eraill oedd ganddo cyn hynny. Gallwch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Ond sylwch, os byddwch yn analluogi cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio’r wefan hon yn llawn. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i Google brosesu’r data amdanoch yn y dull ac i’r dibenion y manylir arnynt uchod.

Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google a Thelerau Gwasanaeth Google i gael gwybodaeth fanwl.

O bryd i’w gilydd, mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i ffurflenni SurveyMonkey ar gyfer casglu data. Caiff y data hyn eu prosesu yn yr Unol Daleithiau ac mae’r modd o’u trin yn bodloni darpariaethau’r Rheoliad Cyffredinol.

Eich ffordd o ryngweithio â’r wefan hon

Rydym yn casglu dau fath o wybodaeth electronig yn uniongyrchol oddi wrth y rheini sy’n ymweld â’r wefan hon; adborth a manylion tanysgrifio trwy e-bost.

Peiriant chwilio

Google Search Appliance (GSA) sy’n pweru cyfleuster chwilio ein gwefan a chwilio hysbysiadau o benderfyniadau. Mae ymholiadau a chanlyniadau chwiliadau’n cael eu logio’n ddienw i’n helpu i wella ein gwefan a’n cyfleusterau chwilio. Nid yw Llywodraeth Cymru nac unrhyw drydydd parti’n casglu unrhyw ddata sy’n benodol am y defnyddiwr.

Bwletin

Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, sef Mailchimp, i anfon ein bwletinau wythnosol. Rydym yn casglu ystadegau ynghylch y negeseuon e-bost sy’n cael eu hagor a nifer y cliciau trwy ddefnyddio technolegau safonol y diwydiant i’n helpu i fonitro a gwella ein bwletin. I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch Ddatganiad Rheoliad Cyffredinol Mailchimp. Mae eu Polisi Preifatrwydd cyffredinol hefyd i’w weld yma.

Ymgynghoriadau ac offer arolygon Ar-lein

Rydym yn casglu gwybodaeth y mae aelodau’r cyhoedd yn eu rhoi o’u gwirfodd trwy ddefnyddio offeryn arolwg mewnol.

O bryd i’w gilydd, rydym yn defnyddio SurveyMonkey ar gyfer arolygon. Mae SurveyMonkey wedi rhoi sicrwydd bod y cwmni’n bodloni  safonau’r Rheoliad Cyffredinol, er ei fod hefyd yn cadw ei holl ddata yn yr Unol Daleithiau. Gwelwch hefyd Bolisi Preifatrwydd SurveyMonkey.

Pobl sy’n cysylltu â ni trwy’r cyfryngau cymdeithasol

Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, sef SocialSignIn i reoli ein gweithgarwch ar y cyfryngau cymdeithasol.

Os byddwch yn anfon neges breifat neu uniongyrchol atom trwy’r cyfryngau cymdeithasol, bydd SocialSignIn yn cadw’r neges am dri mis. Ni chaiff ei rhannu ag unrhyw sefydliadau eraill.

Pobl sy’n anfon e-bost atom

Rydym yn defnyddio Diogelwch Haen Cludo (TLS) i amgryptio a diogelu traffig e-bost yn unol â gofynion y llywodraeth. Os nad yw’ch gwasanaeth e-bost yn cefnogi Diogelwch Haen Cludo, dylech fod yn ymwybodol ei bod yn bosibl na fydd unrhyw negeseuon e-bost y byddwn yn eu hanfon neu’n eu derbyn yn cael ei diogelu wrth eu trosglwyddo.

Byddwn hefyd yn monitro unrhyw negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon atom, gan gynnwys ffeiliau sydd wedi’u hatodi, am feirysau neu feddalwedd faleisus. Dylech fod yn ymwybodol bod gennych gyfrifoldeb i sicrhau bod unrhyw e-bost rydych yn ei anfon yn cadw at y gyfraith.

Cofrestru

Mae rhai nodweddion ar wefannau Llywodraeth Cymru’n golygu bod angen ichi gofrestru. Y wybodaeth gofrestru y mae’n rhaid ichi ei rhoi i gofrestru yw’ch cyfeiriad e-bost. Caiff y data hyn eu storio yn yr Unol Daleithiau ond mae’r modd o’u trin yn bodloni darpariaethau’r Rheoliad Cyffredinol fel a gadarnheir yma. Caiff y wybodaeth hon ei storio hyd nes y byddwch yn penderfynu dileu’ch cyfrif.

Gallwch newid eich dewisiadau cofrestru, eich cyfeiriad e-bost a’ch manylion mewngofnodi trwy’r wefan ar unrhyw adeg. Os nad ydych eisiau derbyn mwy o gylchlythyron Llywodraeth Cymru gallwch ddileu’ch cyfrif o’r dudalen dewisiadau yn eich cyfrif.

Cwynion neu ymholiadau

Mae Llywodraeth Cymru’n ceisio bodloni’r safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. O’r herwydd, rydym yn cymryd unrhyw gwynion a ddaw i law ynglŷn â hyn o ddifrif. Rydym yn annog pobl i ddwyn unrhyw fater i’n sylw os ydynt o’r farn bod ein modd o gasglu neu ddefnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu’n amhriodol. Byddem hefyd yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella ein gweithdrefnau.

Lluniwyd y polisi preifatrwydd hwn i fod yn gryno ac yn eglur. Nid yw’n cynnwys holl fanylion pob agwedd ar y ffordd y mae Llywodraeth Cymru’n casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn fodlon darparu unrhyw wybodaeth ychwanegol neu eglurhad yn ôl yr angen. Dylid anfon unrhyw geisiadau am hyn i’r cyfeiriad isod.

Dolenni i wefannau eraill

Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r dolenni yn y wefan hon sy’n mynd â’r defnyddiwr i wefannau eraill. Rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill y byddwch yn ymweld â nhw.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn gosod fersiwn ddiwygiedig ar y dudalen hon. Bydd adolygu’r dudalen hon yn rheolaidd yn sicrhau eich bod bob amser yn ymwybodol o’r wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut y byddwn yn ei defnyddio a dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu ag unrhyw un arall.

Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 18 Mai 2018.

Sut i gysylltu â ni

Os hoffech ofyn am wybodaeth am ein polisi preifatrwydd, gallwch anfon e-bost atom trwy webmaster@llyw.cymru neu ysgrifennwch at:

Y Swyddog Diogelu Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ

Adborth

Rydym yn croesawu’ch adborth. Os byddwch yn cysylltu â ni i ofyn am wybodaeth, efallai y bydd angen i ni gysylltu ag adrannau eraill o’r llywodraeth i gael gafael ar y wybodaeth honno. Os yw’ch cwestiwn yn dechnegol, efallai y bydd angen i ni ei rannu â’n cyflenwyr technoleg.

Ni fyddwn yn rhannu unrhyw ran o’ch gwybodaeth bersonol ag unrhyw un wrth ddeilio â’ch ymholiad oni bai y byddwch wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Unwaith y byddwn wedi’ch ateb, byddwn yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio.

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych ragor o gwestiynau ynglŷn â sut y bydd Llywodraeth Cymru’n defnyddio’ch data, yna ysgrifennwch atom gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Y Swyddog Diogelu Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ. 

E-bost: dataprotectionofficer@llyw.cymru