Welsh Government

Cyflwyno data i Researchfish: Canllawiau ar gyfer y rheini sydd wedi derbyn grant

Gwnaeth y ffenestr ar gyfer cyflwyniadau i Researchfish 2020 gau ar ddechrau mis Mawrth.

Bydd pawb sydd â dyfarniad Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac sydd â gofyniad cytundebol i gyflwyno gwybodaeth (mae hyn yn cynnwys dyfarniadau â’r codau ymateb 1 i 4 – ac sydd ar waith neu sydd wedi’u cwblhau o fewn y pum mlynedd diwethaf) sydd heb gyflwyno gwybodaeth hyd yma’n cael cyfle arall i wneud hynny yn yr hydref, neu pan fydd pwysau COVID-19 wedi ysgafnu ar ein cymuned ymchwil. Mae hyn yn gyson â dull NIHR o weithredu. 

Yn y cyfamser, ni fydd yna unrhyw gosbau. Fe allwch, wrth gwrs, barhau i fewnbynnu a golygu gwybodaeth am allbynnau, deilliannau ac effaith eich prosiect(au) y mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n ei/eu (h)ariannu yn Researchfish ar unrhyw adeg.


Bellach rhaid i'r holl ymchwilwyr a ariennir o dan gynllun grantiau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gyflwyno data ynghylch allbynnau, canlyniadau, ac effeithiau eu prosiectau i Researchfish.

Disgwylir i'r rheini sydd wedi derbyn grant gyflwyno data bob blwyddyn i Researchfish, ac wedyn am bum mlynedd arall wedi diwedd cyfnod y grant er mwyn asesu allbynnau, canlyniadau, ac effeithiau mwy tymor hir. Mae'r data yr ydych yn eu cyflwyno i Researchfish yn ategu'r adroddiadau chwarterol a diwedd y prosiect yr ydych yn eu paratoi ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Mae'r data hyn yn caniatáu inni wneud y canlynol:

  • Monitro allbynnau, canlyniadau ac effeithiau'r ymchwil yr ydym yn ei hariannu;
  • Dangos y gwahaniaeth y mae eich prosiect ymchwil wedi ei wneud i wasanaethau iechyd a gofal a'r gymdeithas yn ehangach;
  • Darparu tystiolaeth i'n helpu i barhau i fuddsoddi mewn ymchwil.

  • Ble mae dechrau?
  • Sut ydw i'n mynd ati i gyflwyno'r data?
  • Sut gallaf i gael cymorth?
  • Dogfen Ganllaw a Chwestiynau Cyffredin.

Ble mae dechrau?

Os ydych chi'n defnyddio Researchfish am y tro cyntaf, cofiwch fod y rheini sydd wedi derbyn grant (y cyfeirir atynt fel Principal Investigators (PIs) yn y system) yn cael dolen i agor eu cyfrif, ac yna byddwch yn gallu nodi gwybodaeth am allbynnau ac effeithiau. Cewch ddirprwyo mynediad ar gyfer grantiau penodol i aelod arall o'ch tîm ymchwil er mwyn helpu i gyflwyno'r wybodaeth angenrheidiol. Cewch fynd at eich grant(iau) drwy glicio ar y ddolen ganlynol: http://www.researchfish.net.

Mae cyflwyniad fideo 8 munud gan Researchfish yn dangos sut i gael hyd i'ch ffordd drwy'r broses gyflwyno, ac mae canllawiau cynhwysfawr i ddefnyddwyr ar gael ar ffurf pdf i'w lawrlwytho.

Os ydych yn cael grant newydd, byddwn yn anfon e-bost atoch gyda dolen a fydd yn ychwanegu eich grant newydd at eich cyfrif Researchfish pan fyddwch yn clicio arni. Gallwch hefyd gysylltu â'ch ORCID drwy Researchfish.

Sut ydw i'n mynd ati i gyflwyno'r data?

Gallwch nodi a golygu gwybodaeth yn Researchfish ar unrhyw adeg, ond rhaid ei dilysu a'i chyflwyno pan fydd y ffenestr gyflwyno ar agor er mwyn cadarnhau bod yr wybodaeth a ddarperir yn gywir ac felly’n ddefnyddiol. Cewch lawrlwytho set lawn o gwestiynau ymlaen llaw oddi wrth Researchfish.

Sut gallaf i gael cymorth?

Rhagor o ganllawiau a chwestiynau cyffredin