Welsh Government

Rheoli Perfformiad

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn darparu seilwaith i gefnogi a chynyddu gallu ym maes ymchwil a datblygu. Mae hefyd yn cynnal ystod o gynlluniau ariannu ymatebol ac yn rheoli adnoddau i hyrwyddo, cefnogi a chynnal ymchwil.

Datblygwyd fframwaith rheoli perfformiad er mwyn monitro a rheoli'r ystod eang hon o weithgarwch yn effeithiol ac effeithlon.

Mae'r fframwaith wedi ei lunio i ddangos faint o weithgarwch sy'n cael ei gynnal ac, yn bwysig, i gofnodi effaith ansawdd uchel y gweithgarwch hwnnw. 

Mae'r fframwaith hwn yn hanfodol er mwyn gallu monitro perfformiad, asesu effaith a dangos llwyddiant Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Dogfennau

Mae'r dogfennau hyn yn disgrifio'r hyn sy'n sail ac yn strwythur i drefn rheoli perfformiad Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:

Gwybodaeth ychwanegol 

Dangosyddion Llwyddiant

Mae Cynllun Strategol Ymchwil a Gofal Iechyd Cymru 2015-2020 yn sail i'r fframwaith rheoli perfformiad.  Bydd cynnydd yn erbyn y chwe nod ac amcan strategol a bennir yn y Cynllun yn cael ei fesur a'i fonitro gan gyfres o ddangosyddion allweddol, lefel uchel.

Mae'r dangosyddion hyn yn mesur maint ac ansawdd, gan gynnwys manteision i'r claf a thwf economaidd. Maent wedi cael eu dewis fel y prif ddangosyddion sy'n cwmpasu amrywiaeth holl weithgarwch Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i fesur cynnydd a dangos llwyddiant yn erbyn ei nodau ac amcanion strategol.

Ochr yn ochr â'r prif ddangosyddion llwyddiant hyn, bydd ystod ehangach o fesurau perfformiad manylach yn cael eu casglu'n barhaus ar gyfer pob un o feysydd polisi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Bydd y rhain yn mesur maint ac ansawdd ac yn cael eu defnyddio at ddibenion monitro a rheoli contractau.

Effaith

Mae'n hanfodol ein bod yn dangos ansawdd y gweithgarwch sy'n digwydd o fewn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac, yn bwysig, y gwahaniaeth y mae hyn yn ei wneud i bobl Cymru.   Felly, mae elfen allweddol o'r asesu'n ymwneud ag effaith.

Er mwyn cofnodi ansawdd ac effaith gweithgarwch ar draws Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn effeithiol a systematig, bydd yn ofynnol i bob elfen o'r seilwaith a ariennir gwblhau Templedi Effaith.  Mae'r templedi hyn yn ei gwneud hi'n bosibl cadw cofnod o astudiaethau achos ynghylch effaith ac maent yn rhoi cyd-destun a naratif i'r gweithgarwch.

Mae hefyd angen asesu effaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn gyffredinol. Er mwyn cyflawni hyn, bydd Is-adran Ymchwil a Datblygu Llywodraeth Cymru yn cwblhau Templed effaith gyffredinol. Bydd y templed hwnnw'n crynhoi ac asesu gwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn ei gyfanrwydd.

Adrodd yn ôl

Bydd y data a ddarperir ar gyfer pob un o'r dangosyddion yn cael eu cyhoeddi ar wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru pan gesglir data. Bydd pob templed effaith sy'n cael ei gwblhau hefyd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, wedi iddo gael ei asesu. Bydd adroddiad cynnydd ar holl weithgarwch Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn cael ei gyhoeddi'n flynyddol.