Welsh Government

Sefydliad Hap-dreialon Iechyd Gogledd Cymru

Arweinydd

Professor Paul Brocklehurst 
 p.brocklehurst@bangor.ac.uk
01248 383218

Gwefan
nworth-ctu.bangor.ac.uk/

Nod Sefydliad Hap-dreialon Iechyd Gogledd Cymru, dan arweiniad Prifysgol Bangor, yw gwella iechyd a lles pobl Cymru a thu hwnt trwy werthuso ymyriadau cymhleth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a hyrwyddo theori ac arfer hap-dreialon wedi’u rheoli a chynlluniau trwyadl eraill ar gyfer gwerthuso.

Mae’r Uned Dreialon yn gyfrifol am ddarparu Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil yn ardaloedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd addysgu Powys.

Bydd yr Uned Dreialon:

  • Yn cynyddu gweithgarwch ymchwil mewn meysydd o bwys strategol, clinigol a methodolegol
  • Yn datblygu dulliau methodolegol arloesol o weithredu sy’n ofynnol i gynnal treialon ac astudiaethau eraill da eu cynllun yn y lleoedd hynny y mae arfer yn mynd rhagddo
  • Yn gweithio mewn partneriaeth trwy gynnal partneriaethau a chydweithrediadau sy’n bodoli a thrwy ddatblygu rhai newydd
  • Yn meithrin cymhwysedd a gallu i gynnal treialon clinigol ac astudiaethau eraill da eu cynllun
  • Yn rhoi gwybodaeth o’n hymchwil ar waith i sicrhau bod buddsoddiad cyhoeddus yn cael yr effaith fwyaf bosibl
  • Yn darparu Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil i annog a chefnogi gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol proffesiynol i fynd ati i wneud ymchwil a datblygu cynigion ymchwil o ansawdd uchel

 

Adroddiad Blynyddol